ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება, პროცედურები და ვადები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება, პროცედურები და ვადები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

პროგრამას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო.

პროგრამის აღწერა, შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ფორმა და შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ადგილების ჯამური რაოდენობა არის 120.

პროგრამის საგნების/მოდულების დასახელება

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

რეგისტრაცია

ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება რეგისტრაციისათვის მოხდეს 2018 წლის 17 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსში, A306 აუდიტორიაში - მის: ჭავჭავძის გამზ. 32.

რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინოთ:
ა) განაცხადი (ივსება ადგილზე);
ბ) პირადობის მოწმობა და მისი ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში- პასპორტის(ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
გ) საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი ცნობა გამოცდაზე რეგისტრაციის ნომრის, მიღებული და მინიმალური გამსვლელი ქულის მითითებით, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში -საგამოცდო ბარათი. მასწავლებლის სერტიფიკატის შემთხვევაში, სანოტარო წესით დამოწმებული მასწავლებლის სერტიფიკატის ასლი;
დ) ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია ელექტრონულ მატარებელზე(CD);
ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის: ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის - სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა- შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
ვ) ავტობიოგრაფია (CV) – ქართულ ენაზე;
ზ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი(მხოლოდ ვაჟებისთვის);

შენიშვნა: საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, მინდობილმა პირმა თან უნდა იქონიოს სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარებისა და შედეგების გამოცხადების ვადები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდება 2018 წლის 20 სექტემბერს. მიმართულებების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ზუსტი დროისა და ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება 2018 წლის 19 სექტემბერს.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე კონკურსანტების მხოლოდ პირადი ნომრის მითითებით განთავსდება 2018 წლის 21 სექტემბერს.

სააპელაციო პროცედურები
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის ვადაა 2018 წლის 24 სექტემბერი 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიაში. მის: მის: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, უნივერსიტეტის კანცელარია.

სააპელაციო გამოცდა შედგება 2018 წლის 26 სექტემბერს. სააპელაციო გამოცდის განრიგისა და ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2018 წლის 25 სექტემბერს.

შედეგების გამოცხადება

კონკურსის მონაწილეთა საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით გამოცხადდება და განთავსდება მხოლოდ პირადი ნომრის მითითებით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2018 წლის 26 სექტემბერს.

ხელშეკრულების გაფორმება

იმ პირებთან, რომლებიც წარმატებით გაივლიან შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდას და რეიტინგული სიის მიხედვით მოიპოვებენ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლებას, გაუფორმდეთ ხელშეკრულება შემდეგი განრიგის მიხედვით და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში:

ა) ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 2018 წლის 27 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, A303 აუდიტორიაში (მის: ჭავჭავაძის გამზ.32, თბილისი);

ბ) სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 2018 წლის 28 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, A303 აუდიტორიაში (მის: ჭავჭავაძის გამზ.32, თბილისი);

გთხოვთ, ასევე შეავსოთ მოცემული კითხვარი და მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია. შევეცდებით, ყველა სიახლე მოგწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე. აღნიშნული ფორმის შევსება ნებაყოფლობითია და არ წარმოადგენს სარეგისტრაციო პროცედურას.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+995 32) 222 00 09 (480)

ელ.ფოსტა: sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge; ekaterine.mikautadze.1@iliauni.edu.ge; 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები