ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა, ქართული, როგორც მეორე / უცხო ენა

პროგრამის მოკლე აღწერა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება 11 მიმართულებით:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებები:

ისტორია
სამოქალაქო განათლება
გეოგრაფია

 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები:

ბიოლოგია;
ფიზიკა;

 • უცხო ენები:

ინგლისური ენა
გერმანული ენა
რუსული ენა

 • ქართული, როგორც მეორე/უცხო ენა

პროგრამა განკუთვნილია პირთათვის, რომლებიც ფლობენ მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხს და აქვთ შესაბამისი საგნის კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდა ჩაბარებული  და სურთ მასწავლებლის პროფესიაში შესვლა.

პროგრამის მიზანი

 1. პროგრამის მიზანია მოამზადოს საბაზო და საშუალო საფეხურის (უცხო ენების მასწავლებლის მიმართულების შემთხვევაში დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის) მასწავლებელი, რომელსაც ექნება შესაბამისი საგნის სწავლებისათვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და უნარები.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და საგნობრივი კომპეტენცია - დადასტურებული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით;
 2. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება.

პროგრამის სტრუქტურა

 • პედაგოგიკა-ფქისოლოგიის ბლოკი - 30 კრედიტი
 • საგნობრივი მეთოდიკების ბლოკი- 24 კრედიტი
 • სასკოლო პრაქტიკის ბლოკი -6 კრედიტი

შენიშვნა: პროგრამის დასასრულს ყველა მიმართულების სტუდენტი წარმოადგენს ელექტრონულ პორტფოლიოს. პორტფოლიოს კომპონენტში სტუდენტი ფასდება „ჩათვლა“ ან „არ ჩათვლ“-ით. კურსდამთავრებულზე პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატი გაიცემა პორტფოლიოს დადებითად შეფასების შემთხვევაში.

დასაქმების სფეროები

 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში საბაზო და საშუალო საფეხურის უფროსი მასწავლებელი შესაბამის საგანში (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ბიოლოგია);
 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის უფროს მასწავლებელი უცხო ენაში (გერმანული ენა; ინგლისური ენა) და ქართულში, როგორც უცხო/მეორე ენაში;
 • მოსწავლეთა და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრები;
 • პედაგოგთა გადამზადების ცენტრები;
 • საგანამანათლებლო რესურსცენტრები;
 • განათლების სფეროში მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები

 საკონტაქტო ინფორმაცია:
(+995 32) 222 00 09 (349)
ელ.ფოსტა:
✉ sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge
 lia.tvildiani.1@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები