ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რა არის პროგრამის მიზანი?

რა არის პროგრამის მიზანი?

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საბაზო და საშუალო საფეხურის (უცხო ენების მასწავლებლის მიმართულების შემთხვევაში, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის) მასწავლებელი, რომელსაც ექნება შესაბამისი საგნის სწავლებისათვის საჭირო თანამედროვე ცოდნა და პრაქტიკული უნარები.

ბანერები