ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017

2017

 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“კონკურსი
 1. 2017 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლვითი ჯგუფი - თემურ ზაქარაშვილი, ვასილ კუხიანიძე, დავით ქურიძე
 2. ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერი - ტიმოთი ბლაუველტი
 3. საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერი - თამარ მახარობლიძე
 • ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი
 1. მზის ანთებების სიჩქარის ველი: დაკვირვება და მოდელირება- დავით ქურიძე
 2. იონოსფეროს F2 არის ელექტრონების კონცენტრაციის სივრცე-დროში ყოფაქცევა ატმოსფერული ტალღების გავლენით: გამრბენი იონოსფერული შეშფოთებები - გოდერძი დიდებულიძე
 3. რეგიონული მიწისძვრების კერის მექანიზმების სწრაფი განსაზღვრისა და შეტყობინების სისტემის დანერგვა საქართველოსთვის - თეა გოდოლაძე
 4. პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში (საქართველოს მაგალითზე)- თენგიზ ვერულავა
 5. ციტრულინირებული ცილების მონაწილეობა მეთილის ციკლის აქტიობასა და ნეიროანთებით დაავადებებში - ლალი შანშიაშვილი
 6. ქართული ნაციონალური იდენტობა და „მეხსიერების ადგილები“: წარსულის კონსტრუირების დომინანტური და ალტერნატიული პერსპექტივები - მალხაზ თორია
 7. ADHD-ს მქონე და ტიპიურად განვითარებადი ბავშვების ძილის ეეგ-სა და აღმასრულებელი ფუნქციების ლონგიტუდური კვლევა - ADHD ტვინის მომწიფების პროცესის შენელების ელექტროფიზიოლოგიური მტკიცებულების ძიება - ნატო დარჩია
 8. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კომპლექსური მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა - ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი
 9. მომსახურების ნაკლოვანენების გამოვლენა/შეფასება ქართულ საჯარო უწყებებში - თამარ მაღალაშვილი
 10. აივ ინფექციის პრევენცია ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან -შორენა საძაგლიშვილი
 11. მზის მახლობლობაში დინებების სახეობათა ფენომენოლოგიური სტატისტიკური მოდელი - ბიძინა შეგელაშვილი
 12. საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი (სტანდარტიზებული ციფრული გამოცემა) - ნინო დობორჯგინიძე
 13. კოსმოსური ობიექტები, როგორც ძალიან მაღალი ენერგიების კოსმოსური სხივების წყაროები - ნინო ჩხეიძე
 14. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებითვის - ბესიკ კანკია
 15. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა საქართველოში- პირველი ნაბიჯები და პირველი გამოწვევები - ნიკოლაი კოვალევ
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები
 1. მოსამართლეების დამოუკიდებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და პრაქტიკა საქართველოში (ემპირიული კვლევა)- ნინო წერეთელი
 2. ზრდასრულობაში გადასვლა - განვითარების წინაპირობები და შედეგები - ნინო სხირტლაძე
 3. ავსტრიის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული X-XIV საუკუნეების ხუთი ქართული ხელნაწერი წიგნისა და მათი ანდერძ-მინაწერების შესწავლა (ხელნაწერი წიგნების აღწერილობა; ანდერძ-მინაწერების კორპუსი; კოდიკოლოგიური და ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა)- თეიმურაზ ჯოჯუა
 4. კვადრუპლექს-პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში - დავით გვარჯალაძე
 5. თანასაზოგადოებების განვითარების მოდელების კვლევა ჯავახეთის ხელოვნური ტყეების მაგალითზე - ლევან მუმლაძე
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების საგრანტო კონკურსი
 1. საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენცია 21-ე საუკუნის 21 გამოწვევა: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები - მზაღო დოხტურიშვილი
 2. კომუნიკაციური უნარებისა და ენის დაუფლების ხელშეწყობა ბავშვებში - თინიკო ჭინჭარაული
 3. ჩვენი ამოუცნობი მზე: მზის შიდა ფენებისა და ატმოსფეროს მაგნიტური კავშირი - თეიმურაზ ზაქარაშვილი
 4. შირაქის საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კვლევა - ცვლილებები პალეოგარემოში და მათი გავლენა ადამიანზე - მიხეილ ელაშვილი
 • საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის გრანტი
 1. თეირანის ქრისტიანულ სასაფლაოთა კომპლექსის ქართული სექტორი (ისტორიულ-კულტურული კვლევა, არსებული საფრთხეების გამოვლენა და მათი გადაწყვეტის გზების დასახვა)- გიორგი სანიკიძ
 • დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი
 1. ზოოპლანქტონის: დატოტვილულვაშიანებისა და ნიჩაბფეხიანების სახეობების გავრცელება და ეკოლოგია საქართველოს წყლებში
 2. "ფარული ენერგიისა და გრავიტაციის მოდელების ტესტირება კოსმოლოგიური დაკვირვებებით
 3. ორგანიზაციული კულტურის როლი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში
 4. არაფორმალობა ტრანზიციაში:პოსტ- საბჭოთა საქართველოს შემთხვევა
 5. ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა ლანგერჰანსის კუნძულების ექსტრაჰეპატური გადანერგვით
 • სამაგისტრო კვლევების გრანტები
 1. სეისმური მეწყერების საშიშროების კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით
 2. საგანმანათლებლო გარემოს გავლენა აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეთა სწავლების ეფექტურობაზე
 3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესორ- მასწავლებლების კვლევითი პროდუქტიულობა საქართველოში
 4. საქართველოში შინაურ და გარეულ ცხოველებში გავრცელებული ცოფის ვირუსის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესწავლა
 5. ბიოფილმის ფორმირების მარეგულირებელი გენების ექსპრესიის ცვლილებების შესწავლა ანტიბიოტიკების თანაობისას β-ლაქტამაზის მაპროდუცირებელი E.coli-ში
 6. ლაზიკის ომი: ლანდშაფტი, სივრცე, რესურსები.
ბანერები