ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016

2016

 • სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსი
 1. უჯრედული ნეირომეცნიერება - ხელმძღვანელი მზია ჟვანია;
 2. ციფრული ჰუმანიტარია (ციფრული ეპიგრაფიკა, კომპიუტერული და კორპუსის ენათმეცნიერება, ციფრული პროსოპოგრაფია)- ხელმძღვანელი ნინო დობორჯგინიძე.
 • სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი
 1. საზაფხულო ფსიქოანალიტიკური სკოლა: ფსიქიკური ჯანმრთელობა, მასობრივი ტრამვა და მიგრანტთა პრობლემები - ფსოქოანალიზური;
 2. უჯრედული სეკრეცია ნორმასა და პათოლოგიაში: ნევროლოგიური დაავადებებიდან დიაბეტამდე;
 3. ელექტრომაგნიტური თავსებადობისა და სიგნალის მთლიანობის თანამედროვე ამოცანები;
 4. ადამიანის ქცევის შესწავლა ინტერდისციპლინარული მიდგომით.
 • ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი
 1. საქართველოს მტკნარი წყლის მოლუსკების ბიომრავალფეროვნება-ხელმძღვანელი ლევან მუმლაძე
 2. კლდის ხვლიკების სახეობათა წარმოქმნა: მეორადი კონტაქტი იზოლირებულ პოპულაციებს შორის- ხელმძღვანელი დავით თარხნიშვილი
 3. ქართული ჟესტური ენის ზმნის მორფოლოგია - ხელმძღვანელი თამარ მახარობლიძე
 4. მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები წიწილებში იმპრინტინგის დროს- ხელმძღვანელი რევაზ სოლომონია
 5. მოძრაობის სემანტიკური კომპონენტები მეგრულ-ლაზურში-ხელმძღვანელი იზაბელა ქობალავა
 6. ეფექტური კორპორაციული მართვის სისტემა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოებისათვის - არსებული სამართლებრივი რეგულირება, გამოწვევები და რეკომენდაციები - ხელმძღვანელი დავით მაისურაძე
 7. რიეგერის ტიპის პერიოდულობა მზის აქტიურობაში და მზის შიდა ფენების სეისმოლოგია - ხელმძღვანელი თეიმურაზ ზაქარაშვილი
 8. ზემო იმერეთის პლატოს კარსტრული მღვიმეების უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება - ხელმძღვანელი შალვა ბარჯაძე
 9. ფერმი/ლატის ბლაზარების მონიტორინგი მიზანმიმართული ოპტიკური ტელესკოპებით -ხელმძღვანელი ლორანდ სიგუა
 10. ბლაზარების დროის შუალედური მასშტაბით ცვალებადობა -ხელმძღვანელი რევაზ ჭანიშვილი
 11. P Cygni-ის შესაძლო მომდევნო ამოფრქვევა -ხელმძღვანელი ნინო ყოჩიაშვილი
 12. კორონული ხვრელების მახასიათებლები და მათი კავშირი ატმოსფეროს ქვედა ფენების მაგნიტურ წარმონაქმნებთან - ხელმძღვანელი ნათელა ოღრაპიშვილი
 13. სეისმური კოდას დაცხრომისა და ლოკალური მაგნიტუდის შესწავლა საქართველოში -ხელმძღვანელი ია შენგელია
 • სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის
 1. 2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი- ივანე აბიათარი
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი
 1. ინვესტიციის დაცვის მექანიზმები საბაზრო ეკონომიკაზე დაფუძნებული საკორპორაციო სამართლის მიხედვით- ხელმძღვანელი დავით მაისურაძე
 2. მაღალ განზომილებიანი სივრცე-დროის სიმეტრიების სპონტანური დარღვევა როგორც ელემენტარულ ნაწილაკთა წარმოშობილი ყალიბური თეორიების ბუნებრივი წყარო- ხელმძღვანელი ზურაბ კეპულაძე
 • დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი
 1. კონფლიქტური დისკურსების გავლენა ქართველი ქალების რეპროდუქციულ პრაქტიკებზე;
 2. გეომეტრიული მორფომეტრიის გამოყენება 3-განზომილებიან სტრუქტურებზე: დასავლეთი კავკასიონის ხვლიკების სხეულის ფორმის ანალიზი ლოკალური შეგუებების გამოსავლენად;
 3. ქართული ისტორიული ძეგლების სამშენებლო მასალის შესწავლა-დახასიათება, პოტენციური საბადოების ლოკალიზაცია და კონსერვაციის თანამედროვე მეთოდები;
 4. ანტიბიოტიკორეზისტენტობა, მისი გავრცელების მექანიზმები და ბაქტერიის ცხოველქმედებაზე გავლენა გარემოში გავრცელებულ ბაცილუსის შტამებში;
 5. აჭარა-თრიალეთის ზონის აღმოსავლეთი სეგმენტის ნეოტექტონიკური დეფორმაციების კვლევა;
 6. ინტერდისციპლინური კვლევით გეოდინამიკური მოდელის შექმნა კავკასიის აქტიური სტრუქტურების მაგალითზე;
 7. ახლოდისტანციური ციფრული ფოტოგრამმეტრიისა და მულტისპექტრული აეროგადაღების მეთოდების გამოყენება გარემოს კომპლექსურ კვლევებში;
 8. ნაციონალური ნიჰილიზმი და იდენტობის კრიზისი საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში;
 9. საუკუნეში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერის, გაეტანო რასპონის, მიკროისტორია საკუთარისა და უცხოს აღქმის კონტექსტში;
 10. საჯაროობის შოკი - პრივატული და საჯარო სფეროს კონფლიქტი ქართულ საზოგადოებაში;
 11. ორგანიზაციული იდენტობიდან სამუშაოთი კმაყოფილებამდე: განათლების მენეჯერების მედიატორული როლი უნივერსიტეტების ხარისხის ტოტალურ მართვაში;
 12. კორონული ჯეტების აღძვრის სიხშირის და მათი კორონულ ხვრელში გადანაწილების შესწავლა;
 13. მზის აქტიურ რეგიონებში რხევითი პროცესების რიცხვითი მოდელირება დაკვირვებებით მონაცემებზე დაყრდნობით;
 14. მტკვრის ნაოჭა-შეცოცებათა სარტყელის დასავლეთ ნაწილის ნეოტექტონიკური დეფორმაციის კვლევა;
 15. მზის კორონალური წვიმა;
 16. რიეგერის ტიპის პერიოდულობა მზის აქტივობაში და დინამო მაგნიტური ველის შეფასება.
 • უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი
 1. მაგნიტური ჯეტების არამდგრადობა მზის ატმოსფეროში;
 2. მზის ატმოსფეროში დინებათა სახეობების თეორიული სტატისტიკური მოდელირება.
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო -კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები
 1. საქართველოს აღმოსავლეთ კავკასიონის მთათაშუა არის ტექტონიკურ-გეომორფოლოგიური ანალიზი რაოდენობრივი მეთოდებით (არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(დედამიწისა და კოსმოსის კვლევის ფაკულტეტი);
 2. მზის კორონული ხვრელების ჯეტების დინამიკა (ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი);
 3. ახლო-დისტანციური ციფრული აერო ფოტოგრამმეტრიის და მულტისპექტრული აეროგადაღების გამოყენება გარემოს კვლევებში ( კიოლნის უნივერსიტეტი);
 4. საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნების კვლევა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით (ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტი);
 5. მზის აქტიური რეგიონების გრძელპერიოდიანი რხევების შესწავლა (ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი);
 6. კვაზი-პერიოდული მაგნიტოჰიდროდინამიკური პროცესების კვლევა მზის ანთებების მახლობლობაში (ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი);
 7. მზის აქტიური რეგიონების მახლობლად რადიო გამოსხივების წყაროების, კომბინირებული რადიო და ოპტიკური დაკვირვებები (ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი).
 • სამაგისტრო კვლევების გრანტები
 1. სამცხე-ჯავახეთის გვიანსენოზოური ვულკანიზმი და მასთან დაკავშირებული ქისათიბის დიატომიტების საბადოს გენეზისი;
 2. პროსოპოგრაფია და გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოს სოციალური ისტორია;
 3. სუბნივალური მცენარეული მიკროდაჯგუფებების სტრუქტურულ–ფუნქციური ორგანიზაცია ცენტრალური კავკასიონის დასავლეთ (სვანეთი) და აღმოსავლეთ (ყაზბეგი) რეგიონებში;
 4. შავი ზღვის გურიის სანაპიროს მაგნეტიტიანი ქვიშები: გენეზისი და თორიუმის კონცენტრაცია;
 5. გენდერული დისკურსის თავისებურებები თანამედროვე ქართულ მოთხრობაში;
 6. შრომის ეთიკა და რელიგია: ჩინეთი-საქართველო შედარებითი ანალიზი (სოფ.ზვარეს კონფლიქტი);
 7. შეფუთვის ნარჩენების მართვის სასურველი სქემა საქართველოსთვის

 

ბანერები