მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

პროგრამები

მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით და ხელოვნების სწავლების სფეროში მსოფლიოში არსებული უახლესი ტენდენციების გათვალისწინებით შემუშავდა ნოვატორული მრავალდარგოვანი ინტეგრირებული საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც საქართველოში (და არა მხოლოდ) არსებული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების ტრადიციული შინაარსის, ფორმისა და პროგრამის სტრუქტურის სრულიად ახლებურ გააზრებას გულისხმობს. ეს პროგრამა ერთგვარად უნიკალურია. მასში 7 მოდული გამოიყოფა და თითოეული მათგანი აერთიანებს მომიჯნავე ურთიერთთავსებად დარგებს, რაც ხელს უწყობს ფართო სპექტრის პროფესიონალის ჩამოყალიბებას, ზრდის კურსდამთავრებულთა სპეციალიზაციის ხარისხს და აფართოებს მათი დასაქმების არეალს. ამასთან, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, მეორე (minor) პროგრამის ფარგლებში, შეისწავლოს ნებისმიერი სხვა, მისთვის სასურველი საუნივერსიტეტო მიმართულება ან დაეუფლოს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პროგრამის სხვა მოდულებში შემავალ კომპოზიციებს. შედეგად მივიღებთ მრავალდარგობრივი ცოდნის მქონე პროფესიონალს, რომელიც შეძლებს თავისი მრავალმხრივი უნარები წარმატებით გამოიყენოს თავის მომავალ შემოქმედებით საქმიანობაში.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი უზრუნველყოფს სტუდენტის აკადემიურ თავისუფლებას და იცავს არჩევითობის პრინციპს. სწავლების პირველი და მეორე სემესტრების განმავლობაში სტუდენტი ზოგადი მოდულის დისციპლინებთან ერთად გაივლის მის მიერვე შერჩეულ შესავალ კურსებს რომელიმე პროგრამიდან, მაგალითად, კურსს პირველი ნაბიჯები ხატვასა და ფერწერაში. დისციპლინა გულისხმობს ყოველკვირეულ რვასაათიან მუშაობას სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტი დაეუფლება ხატვისა და ფერწერის პირველსა და მეორე საფეხურებს.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პროგრამა მოიცავს ძირითადსა და არჩევით მოდულებს.

ძირითადი მოდულის დისციპლინები სავალდებულოა ყველა სტუდენტისთვის. ეს დისციპლინებია:

  • ხატვისა და ფერწერის სტუდიური კურსი;
  • პლასტიკური ანატომია. სტუდიური კურსი;
  • ვიზუალური ხელოვნების თეორიულ-ანალიტიკური კურსი.

არჩევითი მოდულებია:

  • დაზგური ფერწერა და ენკაუსტიკა;
  • კომპიუტერული დიზაინი და დაზგური გრაფიკა;
  • მხატვრული ტექსტილისა და ფეხსაცმლის დიზაინი;
  • ინტერიერისა და ექსტერიერის მონუმენტური მოხატვა, კერამიკა და მხატვრული მინის დიზაინი:
  • მოდის დიზაინი;
  • ხატწერა, ხისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება;
  • საიუველირო ხელოვნება (ოქრომჭედლობა და მინანქარი).

სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, შეარჩიოს ის მოდული, რომლის შესწავლა და მასში შემავალი დისციპლინების დაუფლება მისთვის უფრო საინტერესოა და რომელ დარგშიც მუშაობასაც გეგმავს იგი მომავალში. თავად მოდულის სახელწოდებებიდანაც ჩანს, რომ მასში გაერთიანებულია ორი ან მეტი სახელოვნებო დარგი, რომლებიც ურთიერთთავსებადია და ურთიერთდამხმარე.

პროგრამის დეტალური აღწერა - დანართი: 1

 

 

ბანერები