მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის მიზნები და საქმიანობა

ცენტრის მიზნები და საქმიანობა

  1. დასავლური სამეცნიერო გამოცდილების აკუმულირება/გამოყენება და ახალი თეორიული პარადიგმების შემუშავება საქართველოში და რეგიონში მეხსიერების კვლევების განვითარების მიზნით;
  2. კავკასიის და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ მეხსიერების სფეროს მკვლევრებთან და სამეცნიერო ცენტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
  3.  მეხსიერების კვლევების პრობლემატიკის იმპლემენტაცია სასწავლო პროცესში;
  4.  სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა მომიჯნავე დარგებში (ისტორია, სოციალური მეცნიერებები, პოლიტიკური მეცნიერებები, კულტურის კვლევები).

მიმართულებები:

  1. მეხსიერების კვლევების დარგში ფუნდამენტური კვლევების წარმოება;
  2. რეგიონული და საერთაშორისო კონფერენციების, ვორკშოპების, მრგვალი მაგიდების, შეხვედრების ორგანიზება;
  3.  საგამომცემლო და მთარგმნელობითი საქმიანობა.
ბანერები