ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2017

ღონისძიებები

14 დეკემბერს,19:30 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის პროფესორები სამეცნიერო კვირეულის ფარგლებში წარადგენენ სამეცნიერო-კვლევით ანგარიშებს.

  • ასოცირებული პროფესორი გიორგი რაქვიაშვილი წაიკითხავს მოხსენებას ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების ალგებრული K-ფუნქტორების შესახებ“.

ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების ალგებრულ K-ფუნქტორებზე აგებულია გროტენდიკის ფუნქტორზე მოდულის სტრუქტურა. მიღებული შედეგები გამოყენებულია ჯვარედინ ჯგუფურ რგოლებზე სასრულწარმომქმნელიანი პროექციული მოდულების შესასწავლად. მათი გამოყენებით ასევე მტკიცდება, რომ გარკვეულ პირობებში ჯვარედინ ჯგუფურ რგოლებს დედეკინდის რგოლის მსგავსი სტრუქტურა აქვთ, ანუ ისინი წარმოადგენენ „არაკომუტაციური დედეკინდის რგოლების“ მაგალითს.

  • პროფესორი მერაბ სვანაძე წარადგებს ანგარიშს „დრეკადობის თეორიის ამოცანები სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის“.

გამოკვლეულია სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალების დრეკადობის თეორიის მდგრადი რხევის ამოცანები და მიღებულია შემდეგი შედეგები:

1. აიგო სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალების დრეკადობის თეორიის მათემატიკური მოდელი და ამ მოდელის მდგრადი რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტური ამონახსნი ელემენტარული ფუნქციების საშუალებით. ამასთან დადგინდა ამ ამონახსნის ძირითადი თვისებები;

2. მიღებულია მდგრადი რხევის განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნის წარმოდგენის ფორმულები;

3. აიგო გრინის ფორმულები და დადგინდა რეგულარული ვექტორის უსასრულობაში ქრობის პირობები (გამოსხივების პირობები);

4. დამტკიცდა მდგრადი რხევის შიგა და გარე სასაზღვრო ამოცანების რეგულარული (კლასიკური) ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები;

5. აიგო მარტივი ფენის, ორმაგი ფენისა და მოცულობითი პოტენციალები და დადგინდა მათი თვისებები;

6. დამტკიცდა მდგრადი რხევის შიგა და გარე სასაზღვრო ამოცანების კლასიკური ამონახსნების არსებობის თეორემები.

დრო: 14 დეკემბერი, 19:30 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E 207 აუდიტორია, ქ. ჩოლოყაშვილის N3/5

დასწრება თავისუფალია.

 

ბანერები