სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)
  • საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)
  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)

(ინფორმაცია მოცემულია მაგისტრანტთა კანდიდატებისათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდებით.)
მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების შესახებ უნდა გამოიგზავნოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის  სკოლის ელექტრონულ მისამართზე lawfaculty@iliauni.edu.ge   2020 წლის 10  და 11  სექტემბერს,  18:00 საათამდე.
იხილეთ: სააპელაციო განაცხადის ფორმა

2020 წლის 15 სექტემბერს, უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება საბოლოო შეფასებები - აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით.

ბანერები