სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

1.სამართლის სკოლის კურსის სტუდეტებმა საგნების არჩევისას უნდა გაითვალისწინონ, რომ კრედიტებიუნდა დააგროვონ შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით:

12 კრედიტი  საბაზისო სავალდებულო (საუნივერსიტეტო მოდული)
 24 კრედიტი  – ინგლისური სავალდებულო
186 კრედიტი  – სამართლის სპეციალობის (დარგობრივი)  კურსები, საიდანაც
126 კრედიტი  – სამართლის სპეციალობის სავალდებულო კურსები
6 კრედიტი – სამართლის შესავალი კურსები
 30 კრედიტი – საჯარო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
 54 კრედიტი – კერძო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
30 კრედიტი – სისხლის სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
6 კრედიტი – საერთაშორისო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
60 კრედიტი  – სამართლის არჩევითი კურსები (სამართლის არჩევითი კურსებიდან სტუდენტმა უნდა აირჩიოს მინიმუმ 60 კრედიტი)
18 კრედიტი  – თავისუფალი კომპონენტი – თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი საუნივერსიტეტო საგანი ან ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული საგნები.

სავალდებულო საგნებისა და მათი წინაპირობების ჩამონათვალი:

# საგანი კრედიტი წინაპირობა
1 ზოგადი ინგლისური I 6  
2 ზოგადი ინგლისური II 6  
3 ზოგადი ინგლისური III 6  
4 ზოგადი ინგლისური IV 6  
5 შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში 1 6  
6 აკადემიური მუშაობის ტექნიკები 6  
  ზოგადი მოდული 36  
  გასავლელია სამართლის შესავალი კურსები 6  
1 შესავალი სამართალმცოდნეობაში 6  
  გასავლელია საჯარო სამართალის ბლოკში (სავალდებულო) 30  
1 შესავალი საჯარო სამართალში 6  
2 ადამიანის უფლებების სამართალი 6 შესავალი საჯარო სამართალში
3 საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა) 6 ადამიანის უფლებების სამართალი
4 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 6 საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა)
5 ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 6 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
  გასავლელია კერძო სამართლის ბლოკში (სავალდებულო) 54  
1 შესავალი კერძო სამართალში 6  
2 შესავალი ვალდებულებით სამართალში 6 შესავალი კერძო სამართალში
3 სანივთო სამართალი  6 შესავალი კერძო სამართალში
4 სახელშეკრულებო სამართალი  6 შესავალი ვალდებულებით სამართალში
5 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 6 სახელშეკრულებო სამართალი 
6 საკორპორაციო სამართალი 6 სახელშეკრულებო სამართალი, სანივთო სამართალი 
7 შრომის სამართალი  6 სახელშეკრულებო სამართალი 
8 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 6 სახელშეკრულებო სამართალი 
9 სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 6 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, საკორპორაციო სამართალი, შრომის სამართალი 
  გასავლელია სისხლის სამართლის ბლოკში (სავალდებულო) 24  
1 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი  6 შესავალი სამართალმცოდნეობაში 
2 სისხლის სამართლის კერძო 1 6 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 
3 სისხლის სამართლის კერძო 2  6 სისხლის სამართლის კერძო 1
4 სისხლის სამართლის პროცესი I 6 სისხლის სამართლის კერძო 2 
5 სისხლის სამართლის პროცესი II 6 სისხლის სამართლის  პროცესი I
  გასავლელია საერთაშორისო სამართლის ბლოკში (სავალდებულო) 6  
1 საერთაშორისო საჯარო სამართალი  6 საქ. კონსტ. სამართალი (სახ. მოწყობა)

2. მობილობით გადმოსული და დამატებით სემესტრის სტუდენტებმა კურსები უნდა აირჩიონ აღნიშნული დოკუმენტისა და მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და კრედიტთა თავსებადობის დასკვნის შესაბამისად.

სავარაუდო ცხრილი კურსების მიხედვით (აღნიშნული დოკუმენტი ეხება სტანდარტულ შემთხვევებს, კურსების არჩევა უნდა მოხდეს შესაბამისი წინაპირობების დაკმაყოფილებით) პროგრამის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ 

პირველი კურსი:
ზოგადი ინგლისური I
აკადემიური მუშაობის ტექნიკები
ადამიანის უფლებების სამართალი
შესავალი ვალდებულებით სამართალში
სისხლის სამართალის ზოგადი ნაწილი

მეორე კურსი:
ზოგადი ინგლისური III
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი
სისხლის სამართლის კერძო 1
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები
საკორპორაციო სამართალი

მესამე კურსი:
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
სისხლის სამართლის პროცესი I
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი

მეოთხე კურსი
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი
ნებისმიერი არჩევითი

 

 

ბანერები