სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიაუნის სამართლის სკოლის კერძო (ბიზნეს) სამართლის განახლებული სამაგისტრო პროგრამა

ახალი ამბები

2020 წლის ოქტომბრიდან ილიაუნის სამართლის სკოლა მაგისტრანტობის მსურველებს სთავაზობს განახლებულ კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამას: 

  • განახლებული კერძო (ბიზნეს) სამართლის პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე გამოწვევებსა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს და ხელს უწყობს მაგისტრანტთა კარიერულ წინსვლას;
  • პროგრამა მოიცავს სამ სავალდებულო და ერთ არჩევით მოდულს -> სავალდებულო კომპონენტი მოიცავს: საკორპორაციო სამართლის, საერთაშორისო და შედარებითი კერძო სამართლისა და საფინანსო სამართლის მოდულებს; 
  • პროგრამაში გათვალისწინებულია ინტენსიური პრაქტიკული კომპონენტი; 
  • სტუდენტებს ასევე საშუალება ექნებათ გაიარონ 60-კრედიტიანი მედიაციის მოდული და დაეუფლონ მედიატორისთვის აუცილებელ ინტერდისციპლინურ ცოდნას. 
  • მედიაციის მოდულის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მაგისტრატურის დიპლომთან ერთად სტუდენტს გადაეცემა შესაბამისი სერტიფიკატი; 
  •  კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში მედიაციის მოდული მომზადდა ERASMUS+ პროექტის "MEDIATS: Training and Society Transformation" ფარგლებში; 
  • მედიაციის მოდული ითვალისწინებს წარჩინებულ სტუდენტთა სტაჟირებას ესპანეთსა და ნიდერლანდებში.

ბანერები