მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზნები და საქმიანობა

მიზნები და საქმიანობა

ცენტრი ახორციელებს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით:

  •  დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ,
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების, ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირება, ამ პროცესის ხელშემწყობი საგანმანათლებლო სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა,  
  • საქართველოში მოსწავლეთა დემოკრატიული მოქალაქეობის კომპეტენციების (დმკ) შესწავლა და სკოლის ტიპების  (მდებარეობა, სწავლების ენა, სტატუსი, სასკოლო საზოგადოების კულტურული იდენტობები) მიხედვით შედეგების დივერსიფიცირება;
  • მოსწავლეთა დმკ-სა და მათ მოქალაქეობრივ აქტიურობას შორის კორელაციის დადგენა;
  • სკოლის კულტურის ელემენტების (ურთიერთობის და სწავლების სტილი; სამოქალაქო ჩართულობა/აქტიურობა) ტრანსფორმაციით მოსწავლეთა დმკ-ს განვითარებისა და მოქალაქეობრივი აქტიურობის ხელშემწყობი დიფერენცირებული პედაგოგიური მიდგომების შემუშავება და დანერგვა  და სხვა.
ბანერები