მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2016 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

  • სამთავროს ველის ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარის სამეცნიერო რეკონსტრუქცია და თანადროული არტეფაქტების ინტეგრაფია;
  • მცხეთის ბაგინეთის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის რეკონსტრუქცია და ისტორიული მცხეთის ბუნებრივი და ანტრიპომორფული ლანდშაფტი;
  • ვარძიის კომპლექსური მონიტორონგის სისტემა და მონაცემთა დაგროვება საკონსერვაციო მეთოდის განსასაზღვრად;
  • ისტორიული ნაგებობების (სათხის მე-10 საუკუნის ეკლესიის მაგალითზე) დოკუმენტირება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და საპროექტო მექანიზმის დანერგვა.
ბანერები