ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები

ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის ვაკანსია

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის ვაკანსიას.

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი

ვაკანსიის დასახელება: ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი)

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა:  6 თვე

თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი (დარიცხული)

ფუნქციები :

 • „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სისტემური რეგისტრაციის წარმოება;
 • სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ და თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარება;
 • უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ მონაცემთა აღრიცხვა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებით;
 • სხვადასხვა უწყებასა და სამსახურებთან ურთიერთობა, მათგან სარეგისტრაციო განაცხადთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გამოთხოვა;
 • შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის გაცემა ან/და განხილვის შედეგად სარეგისტრაციო განაცხადის მიღების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება;
 • სარეგისტრაციო განცხადებასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირისთვის სატელეფონო კონსულტაცია.

მოთხოვნები:

 • IV კურსის სტუდენტი ან ბაკალავრი/მაგისტრი იურიდიული მიმართულებით;
 • ინგილსური ენიც ცოდნა B2;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ფლობა.

პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

 • გადაწყვეტილების მიღების სხვადასხვა მიდგომის გამოყენება;
 • შედეგზე ორიენტაცია;
 • სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • სტრესის ზემოქმედების ქვეშ მუშაობა;
 • დამოუკიდებლად მუშაობა.

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის N487 ბრძანება „საჯარო რეესტრის შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე;
 • საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N509 დადგენილება „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განაკვეთების, საფასურის გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების" დამტკიცების შესახებ;
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის No134 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“.

კონკურსის ეტაპები:

 • რეზიუმეების გადარჩევა;
 • გასაუბრება.

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები და

კურსდამთავრებულები.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი CV ელექტრონულ მისამართზე: uni-jobs@iliauni.edu.ge 2021 წლის 8 იანვრის ჩათვლით.

გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება:„ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორი“, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.ბანერები