მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

პროფ. პაატა ბუხრაშვილი 
ლაბორატორის ხელმძღვანელი


ზურაბ ცქვიტინიძე

არქეოლოგიის მაგისტრი – ილიაუნის მოწვეული ლექტორი  


შორენა დავითაშვილი

არქეოლოგიის მაგისტრი – დოქტორანტი


მარიამ ომიაძე
ეთნოლოგიის მაგისტრი – მკვლევარი 

ნინო ოქროსცვარიძე
ისტორიის დოქტორი – ილიაუნის მოქვეული ლექტორი

ბანერები