მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა

ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა

ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა გარდა პოლიტიკის მეცნიერებისა, კანონიკური სამართლის მეცნიერების შესწავლის საგანიცაა. ხშირად ინსტიტუციები  და პირები, რომლებიც საქართველოში აღნიშნულ სფეროში საქმიანობენ კანონიკური სამართლის პოზიციიდან კონსულტაციებს საჭიროებენ.  ამ მიმართულებით ცენტრი დახმარებას გაუწევს სამიზნე აუდიტორიებს და ინსტიტუციებს. 

ბანერები