ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფალკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პირველადი შედეგები

ახალი ამბები

წარმოგიდგენთ ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პირველად შედეგებს პროგრამების მიხედვით:

ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) - პირველადი შედეგები

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენჯმენტი - პირველადი შედეგები

MBA (ENG) - პირველადი შედეგები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები - პირველადი შედეგები


ტექნოლოგიის სკოლა

თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები - პირველადი შედეგები

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის - პირველადი შედეგები

თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება - პირველადი შედეგები

პროგრამული ინჟინერია - პირველადი შედეგები

ენერგეტიკის და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება: ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება - პირველადი შედეგები

განათლების სკოლა

სპეციალური განათლება - პირველადი შედეგები

განათლების ადმინისტრირება - პირველადი შედეგები

საპრეტენზიო განაცხადები ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე მიიღება 2019 წლის 10 და 11 სექტემბერს 18:00 საათის ჩათვლით. ( E 303 ოთახი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5ა,).

ზეპირი გამოცდების სააპელაციო განრიგი ვებ-გვერდზე განთავსდება 2019 წლის 12 სექტემბრს.

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება 2019 წლის 17 სექტემბერს.

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, რომლებიც წარმატებით გაივლიან საერთო სამაგისტრო და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებს და მოიპოვებენ სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას, ხელშეკრულების გაფორმება განხორციელდება შემდეგი გრაფიკით:

ა) ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2019 წლის 18-19-20 სექტემბერი, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს E კორპუსი, 302 აუდიტორია)

ბ) სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2019 წლის 23-24 სექტემბერი, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს E კორპუსი, 302 აუდიტორია)

ბანერები