მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009

2009 წელს ჩარიცხულთათვის

 ზუსტი მეცნიერებები:

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები:

ხელოვნება:

განათლება:

სკოლამდელი აღზრდა  - მეორე პროგრამა (Minor)
დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა - ძირითადი პროგრამა (Major)
საშუალო სკოლის პედაგოგიკა   - მეორე პროგრამა (Minor) 
უცხო ენების სწავლების მეთოდიკა და დიდაქტიკა - ძირითადი პროგრამა (Major), მეორე პროგრამა (Minor)
ხელოვნების დარგების მეთოდიკა და დიდაქტიკა - ძირითადი პროგრამა (Major), მეორე პროგრამა (Minor)
სპეციალური და ინკლუზიური პედაგოგიკა - ძირითადი პროგრამა (Major), მეორე პროგრამა (Minor)
გამოყენებითი ფსიქოლოგია - ძირითადი პროგრამა (Major), მეორე პროგრამა (Minor)

სოციალური მეცნიერებები:

თავისუფალი მეცნიერებები (Liberal Arts)  - ძირითადი პროგრამა (Major),მეორე პროგრამა (Minor)

ბანერები