ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

როდის ამოქმედდება პროგრამა, როგორი იქნება მისი მოცულობა და ხანგრძლივობა?

როდის ამოქმედდება პროგრამა, როგორი იქნება მისი მოცულობა და ხანგრძლივობა?

პროგრამა ამოქმედდა 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან.

პროგრამაზე სწავლა იწყება ყოველი სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან, მისი მოცულობაა 60 კრედიტი, ხოლო ხანგრძლივობა – ორი სემესტრი.

ბანერები