ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლა

სამართლის სკოლის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების განრიგი და ინსტრუქცია

ახალი ამბები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები წერითი გამოცდების განრიგი

შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდების ჩატარების  განრიგი მაგისტრანტობის კანდიდათა მითითებით (ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის კოდი)

  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: 

გამოცდების დროს თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კალამი, ფანქარი (ინგლისრის გამოცდისას) ასევე,

კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - საქართველოს კონსტიტუცია; 

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი: 

შენიშვნა: წერითი გამოცდები ტარდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსში, (მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. 32)

ინგლისური ენის გამოცდა (კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა: სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - ტარდება ერთდოულად 30 აგვისტოს  - ორ ნაკადი)

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების ინსტრუქცია.

ბანერები