ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ზეპირი გამოცდების განრიგი რეგისტრაციის კოდის მიხედვით:

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა (მიმართულებების მიხედვით):
ეკოლოგია - განრიგი

მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ნეირომეცნიერებები, ბიოფარმაცია - განრიგი

საკვები პროდუქტების მეცნიერება - განრიგი

გამოყენებითი გენეტიკა - განრიგი

ბუნებათსარგებლობა (MSc) - განრიგი

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები) - განრიგი

ფიზიკა და ასტრონომია (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა, ვარსკვლავთა და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) - განრიგი

მნიშვნელოვანია: ზეპირ გამოცდაზე სავალდებულოა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი!

* რეგისტრაციის კოდი არის რეგისტრაციის შედეგად ელექტრონული ბაზის მიერ მონიჭებული ხუთნიშნა კოდი, რომელიც გამოგეგზავნათ ავტომატური შეტყობინების სახით ელფოსტაზე.

ბანერები