ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

2019-2020 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

იხილეთ სრულად დეტალური  ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილ პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ.

1. უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანგლისტიკის მიმართულებისათვის - შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ტესტირებისა და ზეპირი გამოცდის განრიგი

რომანული ფილოლოგიის მიმართულებისათვის - შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: წერითი გამოცდის განრიგი (ესეი)

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებისათვისშიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

2. გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური) - შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: განრიგი ტესტირების ძირითად და მეორე უცხოურ ენაში

3. გამოყენებითი ენათმეცნიერება – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

4. ფილოსოფია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

5. შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია) – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზეპირი გამოცდის განრიგი

6. არქეოლოგია – შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზეპირი გამოცდის განრიგი
 
მიმართულება: ხელოვნება

7. სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები - კინომცოდნეობის მიმართულება - შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი


მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები

8. ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია) – შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: წერითი გამოცდის განრიგი

9. კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია- შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა:    განრიგი ინგლისურ ენაში ტესტირების, ზეპირი გამოცდის განრიგი.

10. პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები) – შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდაზეპირი გამოცდის განრიგი

11. საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება - შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

12. ადიქციის კვლევები - შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

13. სოციოლოგია- შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

14. რელიგიის კვლევები- შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

15. სოციალური სამუშაო – შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

მიმართულება: ჯანდაცვა

16. ფსიქიკური ჯანმრთელობა- შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა: ზეპირი გამოცდის განრიგი

ბანერები