ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ბიზნესის სკოლა

 1. ქართულენოვანი პროგრამის-ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) მაგისტრანტობის კანდიდატთა ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი, ქეისების განხილვის განრიგი

 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენჯმენტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი, ქეისების განხილვის განრიგი 

 3. MBA (ENG) - შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

 4. საზოგადოებრივი ურთიერთობები - გასაუბრების განრიგი

ტექნოლოგიის სკოლა 

 1. თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები - განრიგი

 2. ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის - განრიგი 

 3. თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება - განრიგი

 4. პროგრამული ინჟინერია - განრიგი

 5. ენერგეტიკის და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება: ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება - განრიგი 
განათლების სკოლა 

 1. სპეციალური განათლება - განრიგი

 2. განათლების ადმინისტრირება - განრიგი
* რეგისტრაციის კოდი არის რეგისტრაციის შედეგად ელექტრონული ბაზის მიერ მონიჭებული ხუთნიშნა კოდი, რომელიც გამოგეგზავნათ ავტომატური შეტყობინების სახით ელფოსტაზე.
განრიგში გამოცდის თარიღის და დროის ძიება შეგიძლიათ რეგისტრაციის კოდით. 


ბანერები