ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები

ახალი ამბები

2017-18 სასწავლო წლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები იხილეთ დანართში. 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები