ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რეგულაციები

ზოგადი რეგულაციები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ - გაცვლითი პროგრამების წესის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში აკადემიური ჩამორჩენილობის გამო გარიცხვის წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის დებულება

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების დაფინანსების შესახებ  /დანართი/

უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან უნივერსიტეტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში,  შეცვლილი ან გაუქმებული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარების წესი 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის, როგორც დამოუკიდებლად არსებული პროგრამის განხორციელების, მასზე მიღების, სერტიფიკატის გაცემისა და პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის მარეგულირებელი წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების- დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესი და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მარეგულირებელი წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვალიფიკაციის მინიჭების წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი 

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კრედიტების მინიჭების, რეიტინგისა და დამატებით/განმეორებით კურსებზე/კომპონენტებზე თანხის გადახდის განსაზღვრის წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი

ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსმენელის და თავისუფალი მსმენელის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება 

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარეშე პირთა მოწვევისა და ღონისძიების გამართვის წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ აკადემიური შვებულებით სარგებლობის წესის შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების წარდგენისა და  დაფინანსების  წესი
საპროექტო განაცხადის ფორმა 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი 

საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტის გამოყენების წესი 

2010 წელს და 2010 წლის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის წესი 

ბანერები