ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მობილობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

მობილობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

სტუდენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის წესით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2018 წლის 6 თებერვლიდან 8 თებერვლის ჩათვლით 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე:

 •  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი – მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A303;
 • ბიზნესის სკოლა – მის.: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E302;
 •  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი – მის.: მ. თამარაშვილის ქ. N4, ოთახი H118 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5, ეზოდან);
 •  სამართლის სკოლა – მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი. A407

შიდასაუნივერსიტეტო რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:

რეგისტრაციისთვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს (განცხადება ივსება ადგილზე). განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს იმ ფაკულტეტის/სკოლის დასახელება, რომელზეც სტუდენტმა მოიპოვა მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლება და იმ საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება/მიმართულება, რომელზეც სურს ჩარიცხვა.

განცხადებას თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტები:

 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
 • ცნობა გაცემული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 2018 წლის 1 თებერვლის შემდეგ (სტუდენტის სტატუსის, სასწავლო პროგრამის დასახელების, და მის მიმართ გამოცემული სამართლებრივი აქტების მითითებით);
 •  სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4 და ელ. ვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD);
 •  გრანტის არსებობის შემთხვევაში, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის წერილი, სადაც მითითებული იქნება გრანტისა და სწავლის საფასურის ოდენობის შესახებ ინფორმაცია;

შენიშვნა: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს შესაბამისი ბეჭდით;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროგრამებზე გარე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ პირებს, გარდა ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისა, ერთიანი ეროვნულ გამოცდებში მეოთხე გამოცდად ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი საგანი:

 •  მათემატიკა;
 • გეოგრაფია;
 • ფიზიკა;
 •  ქიმია;
 • ბიოლოგია.

სტუდენტებს, რომელთაც მოიპოვეს მობილობის წესით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზახული სემესტრისათვის, საბუთების სრულად წარმოდგენის შემთხვევაში ხელშეკრულება გაუფორმდებათ 2018 წლის 13 თებერვლის ჩათვლით.

იხ. ბრძანება

ბანერები