ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონკურსები

თურქეთის მთავრობის სახელმწიფო სტიპენდიები

კონკურსები

თურქეთის მთავრობა თურქეთში სწავლით დაინტერესებულ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს, მოიპოვონ სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები.

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

· ფლობდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების კონკრეტული საფეხურის დიპლომს ან ამთავრებდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების იმ საფეხურს, რომელიც თურქეთში არსებულის ეკვივალენტია;

· შეესაბამებოდეს შემდეგ ასაკობრივ ზღვარს: მაგისტრატურაში სწავლის მსურველი დაბადებული უნდა იყოს არაუადრეს 1983 წლის 1-ლიიანვრისა, დოქტორანტურაში სწავლის მსურველი კი არაუადრეს 1978 წლის 1-ლიიანვრისა.

სტუდენტებს, რომლებიც უკვე სწავლობენ თურქეთში, არ შეუძლიათ განაცხადის შეტანა იმავე საფეხურზე სწავლის დაფინანსებისათვის.

განაცხადისმიღებoსბოლო ვადაა 2017 წლის 17 თებერვალი.

აპლიკაციისპროცედურის და სტიპენდიის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/testimonials/english-atif-abbasov/

ბანერები