ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდა-გასაუბრება

ახალი ამბები

გასაუბრება კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

სამართლის სკოლის კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შემდეგი ეტაპი – გასაუბრება გაიმართება 2017 წლის 4, 5, 6, 7 სექტემბერს B101, B102 აუდიტორიებში, მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N32.

იხილეთ თქვენთვის განკუთვნილი გასაუბრების თარიღი, საათი და აუდიტორია პირადი ნომრების მიხედვით (დანართი N1)

მაგისტრანტობის კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე კანდიდატი გასაუბრებაზე არ დაიშვება.


გასაუბრება საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე

სამართლის სკოლის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შემდეგი ეტაპი – გასაუბრება გაიმართება 2017 წლის 4 და 5 სექტემბერს A403 აუდიტორიაში, მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N32.

იხილეთ თქვენთვის განკუთვნილი გასაუბრების თარიღი, და საათი პირადი ნომრების მიხედვით (დანართი N2)

მაგისტრანტობის კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე კანდიდატი გასაუბრებაზე არ დაიშვება.


გასაუბრება სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

სამართლის სკოლის სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შემდეგი ეტაპი – გასაუბრება ჩატარდება 2017 წლის 4, 5, 6 სექტემბერს A405 აუდიტორიაში, მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N32.

იხილეთ თქვენთვის განკუთვნილი გასაუბრების თარიღი, საათი და აუდიტორია პირადი ნომრების მიხედვით (დანართი N3)

მაგისტრანტობის კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურბელი დოკუმენტი,

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე კანდიდატი გასაუბრებაზე არ დაიშვება.  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები