ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ

განცხადებები

სამართლის სკოლის პირველი, მეორე და მესამე კურსის სტუდეტებმა საგნების არჩევისას უნდა გაითვალისწინონ, რომ კრედიტები უნდა დააგროვონ შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით:

 • 18 კრედიტი - საბაზისო სავალდებულო (საუნივერსიტეტო მოდული)
 • 24 კრედიტი - ინგლისური სავალდებულო
 • 180 კრედიტი - სამართლის სპეციალობის (დარგობრივი) კურსები
 • 120 კრედიტი - სამართლის სპეციალობის სავალდებულო კურსები
 • 6 კრედიტი - სამართლის შესავალი კურსები
 • 30 კრედიტი - საჯარო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
 • 54 კრედიტი - კერძო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
 • 24 კრედიტი - სისხლის სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
 • 6 კრედიტი - საერთაშორისო სამართლის ბლოკი (სავალდებულო)
 • 60 კრედიტი - სამართლის არჩევითი კურსები (სამართლის არჩევითი კურსებიდან სტუდენტმა უნდა აირჩიოს მინიმუმ 60 კრედიტი).
 • 18 კრედიტი - თავისუფალი კომპონენტი – თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი საუნივერსიტეტო საგანი ან ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული საგნები).
იხ. თანდართული ფაილები:

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები