ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

ახალი ამბები

2018-2019 სასწავლო წლისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  სამაგისტრო პროგრამებზე 1036 ვაკანტურ ადგილზე აცხადებს მიღებას. რეგისტრაცია ცხადდება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:


მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

 • არქეოლოგია
 • შუა საუკუნეების კვლევები
 • ფილოსოფია
 • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
 • უცხო ენათა ფილოლოგია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
 • გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა
 • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი
 • განათლების ადმინისტრირება
 • ფსიქოლოგია
 • კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია
 • პოლიტიკის მეცნიერება: საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები
 • საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება
 • ადიქციის კვლევები
 • სოციოლოგია
 • რელიგიის კვლევები
 • სოციალური სამუშაო
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: http://bit.ly/applyartssciences


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი

 • საკვები პროდუქტების მეცნიერება
 • გამოყენებითი გენეტიკა
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ეკოლოგია, მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ნეირომეცნიერებები, ბიოფარმაცია
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ბუნებათსარგებლობა MSc
 • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები
 • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები: გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები
 • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა
 • პროგრამული ინჟინერია
 • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება
 • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისათვის
 • მინერალური რესურსების და ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: http://bit.ly/applysciencesengineering


ბიზნესის სკოლა

 • ბიზნესის ადმინისტრირება ( მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)
 • MBA (ENG)
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: http://bit.ly/applyiliaunibusiness


სამართლის სკოლა

 • საჯარო სამართალი და პოლიტიკა
 • სისხლის სამართალი
 • კერძო (ბიზნეს) სამართალი

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების პროცედურები და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: http://bit.ly/applylawschool


საკონტაქტო ინფორმაცია
☏ 032 2 22 00 09
✉ info@iliauni.edu.ge

ბანერები