ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

2023-2024 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად განაცხადების მიღება დაიწყო

ახალი ამბები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო განაცხადების მიღება ბაკალავრიატის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

დაფინანსების მოპოვება შეუძლიათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებმაც სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე (ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირს პროგრამით შეუძლია მოიპოვოს დაფინანსება, თუ ის 2023 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დარეგისტრირდა როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან 2023 წლის პირველ აგვისტომდე განაცხადა, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა სურს როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარადგინა შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი).

დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადები მიიღება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2023 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

განცხადებას უნდა დაერთოს:

  1. ქართულ ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  2. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული ცნობა, რომ „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვთ რეპატრიანტის სტატუსი.

დამატებითი დეტალები იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2023 წლის 13 სექტემბრის №86/ნ ბრძანებაში ,,2023-2024 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“.

2023 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები