ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები:

ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, ესპანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, იტალიისმცოდნეობა, სლავისტიკა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, კულტურის მენეჯმენტი, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია, ნიდერლანდისტიკა

 პროგრამის მიზანია:

 • შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური, გერმანული, ნიდერლანდური, ესპანური, ფრანგული, იტალიური, პოლონური ან რუსული) და მისი აგებულება საშუალო დონეზე, შეუქმნას მას ზოგადი წარმოდგენა კონკრეტული ქვეყნის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე; გააცნოს მას ევროპის ქვეყნების მიმდინარე კულტურული პროცესები ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების პერსპექტივიდან;  
 • შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა საბაზისო დონეზე, რათა მან შეძლოს ისტორიული, ლიტერატურული და სხვა წყაროების ორიგინალში მოძიება და წაკითხვა;
 • გააცნოს სტუდენტს ისტორიული,  ხელოვნებათმცოდნეობითი, თეატრმცოდნეობითი, კინომცოდნეობითი, ლიტერატურათმცოდნეობითი ანდა ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა;
 • გააცნოს მას მსოფლიოს ცივილზაციების წარსული და განვითარების ისტორია, ამ ცივილიზაციების აზროვნება გადმოცემული მათ შემოქმედებითსა და ენობრივ პროდუქციაში; შეუქმნას სტუდენტს წარმოდგენა საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის, ხელოვნების, თეატრის, კინოს, ლიტერატურის ანდა ენების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ;
 • განუვითაროს მას ისტორიული წყაროების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, სახვითი ხელოვნების ნიმუშების, თეატრალური დადგმების, კინოშედევრების, ენობრივი წარმონაქმნების - ტექსტებისა და დისკურსების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტაცია-თარგმნის უნარი;
 • განუვითაროს სტუდენტს კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს იგი შუამავლობისთვის უცხო და მშობლიურ კულტურებს შორის;
 • გააცნოს სტუდენტებს ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯმენტის სფერო, წარმოდგენა შეუქმნას მათ მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ.
 • ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული დარეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას.
 
პროგრამის კურსდამთავრებულს:
 
 • აქვს ზოგადი ცოდნა ენის აგებულებისა და ისტორიის, საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების, წარსულის სხვადასხვა სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული, მენტალური და იდეოლოგიური სისტემის შესახებ და შეუძლია გაანალიზოს ქართული კულტურა სხვა კულტურებთან მიმართებაში;
 • მას წარმოდგენა აქვს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგისა (ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა და ენათმეცნიერება) და მათი ურთიერთმიმართების შესახებ.
 • რომელიმე ევროპული, კლასიკურ ან აღმოსავლურ ენაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:
 • ზოგადი ცოდნა არჩეული ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის, ასევე - ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
 • წარმოდგენა ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი ან რამდენიმე პერიოდის და  მნიშვნელოვანი ავტორების შემოქმედების შესახებ;
 • წარმოდგენა ქვეყნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისა და კულტურული ძეგლების შესახებ.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები