ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მზია კოხიას გამოქვეყნებული ნაშრომები

მზია კოხიას გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. Kokhia M., Merabishvili V., Kakhiani E. (2016). Georgia – Marvelous Land of Tourism. Researches and Reports. Bene LTD. Tbilisi, Georgia P. 224 (Monograph). https://www.researchgate.net/publication/304581470_Georgia_Marvelous_Land_of_Tourism
2. Kokhia M. (2016). Soil Fauna and Plant Residues Decomposition In High-Mountain Ecosystems of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology. Vol.XXV (in Press)
3.  Kokhia M., Tskitishvili E., Gigolashvili M. (2015). Biodiversity of Nematofauna of Earthworm Casts. IJAIR.4.1, pp. 191-196; http://www.ijair.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=568
IJAIR Impact Factor (UIF):1.1260
4. Kokhia M. (2015). Composting: Advantages and Disadvantages. Proceedings of the Institute of Zoology. Vol. XXIV. pp. 133-140; (Ed.by M. Kokhia) http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/102365
5. M. Lortkipanidze, O. Gorgadze, M. Kuchava, M. Kokhia, N. Gratiashvili, N. Gabroshvili (2014). Efficiecy of Steinernema carpocapsae in the Biological Control of Mesembrina meridionalis (Muscidae). "Actual Problems of Parasitology in Georgia", Proceedings of Scientific Works, Vol.XII, p.p. 139-144
6. Kokhia Mzia  (2012). Vermitechnology – introduction and Usage in Georgia. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century. Tbilisi, Georgia. p.p. 288-292
7. Kokhia. M. , Melashvili N. (2012). Vermicomposting – Alternative for Organic Wastes Recycling International Scientific-Practical Conference Innovative Technologies and Environment Protection”, Kutaisi, pp. 57-59.
8. Kokhia. M. (2011). Georgian High Mountine Pastures Biodiversity: Macrofauna’s Structure, Feeding Activity and Monitoting. Tbilisi, „Contour“, P. 110 (Monograph), http://www.nplg.gov.ge/dlibrary;
9. Kokhia. M., Lortkipanidze M., Tskhadaia E., Melashvili N. (2011). The High Mountain Pastures Soil Inhabitants as an Agents for Plant Residues Mineralization. Biodiversity of Georgia, Tbilisi,  pp. 166-169;
10. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Kokhia M., Melashvili N., Kuchava M. (2011). Effectiveness of entomopathogenic nematodes (Steinernema carpocapsae) against the Melolontha hippocastani (Coleoptera: Scarabaeidae). Bulletin of the Georgian Academy of sciences, Tbilisi, v. 5, #1, p. 15-19. academy@science.org.
11. Kokhia M., Lortkipanidze M., Tskhadaia E., Melashvili N., Gorgadze O. (2010).  High Mountain Meadows Mesofauna for Pastures Rehabilitation. ICBEE 2010, Cairo, Egypt,  pp.158-162; http://www.ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5651346&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org;
12. G. S. Kvinikhidze, G. A. Kakulia, M. A.  Lortkipanidze, M. S.  Kokhia (2010).    Histological Study of the Effect of Nematode-Bacterium Complex on the Structure and Vital    Activity of Cabbage Moth (Pieris brassicae L.) Larvae. Annals of Agrarian Science, Tbilisi,   Annals of Agrarian Science. V 8, No.2, p.p. 80-86
13. Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N. (2009). Comparison of Two Methods For Estimation the Number of Entomorathogenic Nematodes in Soil Samples; Energy; (ISSN 1512-0120), Tbilisi;; 4 (52)-1. 87-90; www.energyonline.ge
14. Gorgadze O.A., Lortkipanidze M.G., Kokhia M.S., Melashvili N.O., Burdjanadze M.S. and M.A. Kuchava. (2008). Combining biomass energy of Entomopathogenic Nematodes and Bacterial preparations against pest Insects. Journal “Energy” (ISSN 1512-0120), Tbilisi, 2(46), 80-84. www.energyonline.ge
15. Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N., Gorgadze O., Kuchava M.; (2008). Thermal Adaptation of Entomopathogenic Nematodes for Infection and Reproduction; Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser. 1-2;  www.acnet.ge/matsne/biology
16. Kokhia M., Lortkipanidze M., Melashvili M. (2007). Determination of Energy Requirements of Saprophages of Alpine Meadows of Georgia. Journ. “Energy – Research letters, Information’’, (ISSN 1512-0120), Tbilisi, № 2 (42): 84-86. www.energyonline.ge
17. Gorgadze O., Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N., Kuchava M.; (2007).  New species of mermitid Hexamerimes decemlineate sp. n. (Nematoda, Mermitidae) from Colorado beetle.  Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser. 5/1, 33-37, www.acnet.ge/matsne/biology
18. Kakulia I., Kokhia M., Shekiladze K.  (2007); Efficiency of Nematode Steinernema. Carpocapsae Say against fall-planting cutworm (Agriotis segetum schiff); Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser.  5/1; 77-80. www.acnet.ge/matsne/biology
19. Lortkipanidze M., Devdariani Ts., Kakulia I., Kokhia M. (2004). The Influence of Nematobacteriologic Complex on Some Pest Insects. Proceedings of the Institute of Zoology, V. XXII, pp. 45-48
20. Kokhia M.S., Khutsishvili L.G. (2004). О некоторых особенностях питания подстилочных сапрофагов; Труды Ин-та зоологии АН ГССР;  22; 274-275 (in Russian)
21. Kokhia M.S., Khutsishvili L.G. (2004). The Great Caucasus high mountain grassland's Animal Population:  Group Composition and Trophic Structure Characterization (Kazbegi region); The Procedings of the Institute of Zoology of Acad. Scien. Georgia; V. 22; 276-279 (in Russian)
22. Kokhia M.S. (2000). The Soil Saprophagous Participation   in Destruction Processes in Georgian Mixed Forest. The Procedings of the Institute of Zoology of Acad. Scien. Georgia;  V. 20; 142-143(in Russian)
23. Kokhia M.S.. (1999). Participation of Diplopods in Destruction processes in Soils of Babaneuri Rezervation; Сб.: Проблемы почвенной зоологии; М. (in Russian)
24.Кохия М.С. (1989). Животное население почв высокогорных лугов Грузии и их влияние на первичную продуктивность : автореф. дисс. … канд. биол. наук; Ин-т эволюц. морф. и эколог. жив-ных  АН СССР им. А.Н. Северцова; Москва; 21
25. Кохия М.С. (1989).  Животное население почв высокогорных лугов Грузии и их влияние на первичную продуктивность : дисс. на соискание ученой степени к.б.н.; Мзия Северьяновна Кохия; Тбилиси; 147
26. Kokhia M.S.(1986). The Feeding Activity of Myriapods (Diplopoda) of Georgian Highlands  and Their  Energetical Requirements; Bulletin of Georgian AS; 121/3; 633-637[MFN: 308059]
27. Kokhia M.S. (1986). Wood lice (Oniscoidea) Nutrition in Kazbegi Region and Their Energetical Requirements; Bulletin of Georgian AS; 122/1; 161-165. [MFN: 308065]
28. Kokhia M.S. (1983); An estimate of the Role of Diplopods in Biological Turnover in the Transcaucasia Terrace Forests; Zoological Journal; 62(9); 1425-28 (in Russian)
29. Kurashvili B., Matsaberidze G., Burtikashvili L., Kakulia G.,  Japaridze L., Ramishvili N., Kokhia M., Pitskhelauri V., Gurgenidze L., Jankarashvili E., Devdariani Ts., Maglakelidze L., Rodonaia T.; (1984). Kolkheti Lowland Typical  Biocenose  Animal Populations. Tbilisi, „Metsniereba“; P. 389
30. Kokhia M.S. (1976). Study of Black Soil Invertebrates of Javakheti and Tsalka-Dmanisi Highlands.; Tbilisi. 3-87(in Russian)

ბანერები