ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მანანა ლორთქიფანიძის გამოქვეყნებული ნაშრომები

მანანა ლორთქიფანიძის გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze, Nino Gabroshvili, Medea Burjanadze,  Madona Kuchava (2016). Efficacy   evaluation of the Heterorhabditis bacteriophora against Click beetle (Coleoptera: Elateridae) Insect pathogens and Insect parasitic nematodes, IOBC/wprs Bulletin,  Vol. 113, pp. 119-122, Riga, Latvia, (impact index 1.767). www.iobc-wprs.org

2. Manana A. Lortkipanidze, Oleg A. Gorgadze, Gia Sh. Kajaia, Nana G. Gratiashvili, Madona A. Kuchava (2016) Foraging behavior and virulence of some entomopathogenic nematodes, Annals of Agrarian Science (Elsevier) Vol. 14, no. 2, pp. 98-103. www.elsevier.com/locate/aasci

3. Olegi A. Gorgadze, Elena S. Ivanova, Manana A. Lortkipanidze and Sergei E. Spiridonov (2016), Redescription of Steinernema thesami Gorgadze, 1988 (Rhabditida: Steinernematidae) from Georgia,  Russian Journal of Nematology (impact factor - 1.081), 24 (1), 17 – 31. www.russjnematology.com

4. Oleg A. Gorgadze, Manana A. Lortkhipanidze, Jean-Claude Ogier, Patrick Tailliez,  &  Medea S. Burjanadze (2015).  Steinernema  tbilisiensis sp.n. (Nematoda : Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from Georgia. Journal Agriculture Science and Technology (JAST, Thompson Router) David publishing, (impact factor  0.8) Vol. A 5, pp. 265-276. USAjas@ccsenet.org

5. Medea Burjanadze, Manana Lortkipanidze,  Archil  Supatashvili,  Gia Kajaia (2015). Nematodes Associated With The Bark Beetle Ips Typographus In Georgia, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, (impact factor - 0.250) Vol. 9 (1) 163-167. bulletin@science.org.ge

6. Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze, Madona Kuchava, Medea Burjanadze, Nana Gratiashvili (2014). Entomopathogenic Nematode S. feltiae  for Biocontrol of Beet Moth Gnorimoschema ocellatella Boyd. (LepidopteraGelechiidae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 8: (2) pp.104-108. bulletin@science.org.ge

7. Oleg Gorgadze1, Manana Lortkipanidze1, Patrick Tailliez2, Medea Burjanadze3, Madona Kuchava1  (2013). Field evaluation of Entomopathogenic nematodes for controlling FWW-Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in West Georgia. Insect pathogens and Insect parasitic nematodes, IOBC/wprs Bulletin, Vol. 90, pp. 293-296. Zagreb, Croatia, (impact index 1.767) www.iobc-wprs.org

8. Medea Burjanadze, Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze (2012). Influence of Ecological Factors on the Formation of Nematode Fauna of Bark Beetles (Coleoptera: Scolitidae). Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences, Vol. 6, no.1, 133-136. academy@science.org

9. M. Burjanadze ,  M. Lortkipanidze,  A. Supatashvili,  O. Gorgadze (2011). Occurrence pathogens and nematodes of bark beetles  (Col., Scolytidae)  from coniferous  forest  in  different region of Georgia.  Insect pathogens and Insect parasitic nematodes, IOBC/wprs Bulletin, Vol. 66,  351-354. Innsbruck, Austria, (impact index 1.7) www.iobc-wprs.org

10. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Kokhia M., Melashvili N., Kuchava M. (2011).
Effectiveness of entomopathogenic nematodes (Steinernema carpocapsae) against the Melolontha hippocastani (Coleoptera: Scarabaeidae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 5, #1, p. 155-157. academy@science.org 

11. Medea Burjanadze, Tsisia Chkhubianishvili,  Manana Lortkipanidze (2011). Develop  of environmentally safety  entomopathogens  for the biological control in Georgia. Electronic journal  EOL, USAID, issue 4, March. Review section,www.energyonline.ge  

12. M. Kokhia, M. Lortkipanidze, E.Tskhadaia, N. Melashvili, O.Gorgadze (2010).

High Mountain Meadows Mesofauna for Pastures Rehabilitation IEEE; CBEES, 158-162, Cairo, Egypt. 

13. Kajaia, G., Murvanidze, M., Lortkipanidze, M. (2010). To the Problem of Bioindicatio of Anthropogenic Contamination of Environment Electronic Journal EOL, USAID, issue 3, September. Review section,www.energyonline.ge

14. Manana Lortkipanidze, Tsisia Chkhubianishvili, Madea Burjanadze (2010). Isolation of the entomopathogenic nematodes from the soil. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 4 no. 2, 2010, 177-140. academy@science.org

15. G. S. Kvinikhidze, G. A. Kakulia, M. A. Lortkipanidze, M. S. Kokhia (2010). Histological Study of the Effect of Nematode-Bacterium Complex on the Structure and Vital Activity of Cabbage Moth (Pieris brassicae L.) larvae. Annals of Agrarian Science, 80, Vol. 8, No.2,  80-86.

16. Lortkipanidze M, Kokhia M, Melashvili N (2009). Comparison of two Methods for Estimation the Number of Entomopathogenic Nematodes in Soil Samples. J.” Energy – Research, letters, Information”. (ISSN 1512-0120), № 4, (53), 87-90. www.energyonline.ge

17. Lortkipanidze, M., Kokhia, M., Melashvili, N., Gorgadze, O., Kuchava, M (2008). Thermal Adaptation of Entomopathogenic nematodes for Infection and reproduction. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Ser. B  Vol. 6,  № 1-2, 26-29.www.acnet.ge/matsne/biology

18. Gorgadze, O., Lortkipanidze, M., Kokhia, M., Melashvili, N., Burjanadze, M., Kuchava, M. (2008). Combining Biomass Energy of Entomopathogenic Nematodes and Bacterial Preparations Ageinst Pest Insects. Journal ” Energy “– Research, letters, Information. (ISSN 1512-0120), № 2 (46), 80-84. Review section www.energyonline.ge

19. Kokhia M., Lortkipanidze M., Melashvili M. (2007). Determination of Energy Requirements of Saprophages of Alpine Meadows of Georgia. Energy – Research letters, Information’’, № 2 (42): 84-86. Review section  www.energyonline.ge

20. Gorgadze, O., Lortkipanidze, M., Kokhia, M., Melashvili, M., Kuchava, M. (2007) New species of mermithid Hexamermis decemlineata sp.n (Nematoda, Mermithidae) from Colorado beetle. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Ser. B, Vol. 5, #1 33-36.www.acnet.ge/matsne/biology

21. Gorgadze O., Lordkipanidze M. (2006). Nematoda Steinernema gurgistana sp.n. (Rhabditida: Steinernematidae) from Agriotes Gurgistana F. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Ser. B, vol. 4, No. 3.  117-122.www.acnet.ge/matsne/biology

22. Lortkipanidze M. (2006). Predicting Foraging Strategy in Entomopathogenic Nematodes. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 173, N 2, 365-367.  academy@science.org

23. Lortkipanidze M. (2006). Bioformulations of Entomopathogenic Nematodes. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Ser. B, # 2. Vol. 4, 106-109. www.acnet.ge/matsne/biology

 24. Gorgadze O.,Lortkipanidze M. (2004) The Invasion of Colorado Beetle (Leptinotarsa dezemlineata Say) by using the Nematode Steirnema thesami (Steinernematidae),  Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Vol. 174,  no 3592-594.   academy@science.org

25. Lortkipanidze M. Devdariani C., Kokhia M. (2004). The Influence of Nematode-bacterium complexes on Some Pest Insects. Proceeding of the Institute of  Zoology, Tbilisi, v. XXII: 45-48.

26. Devdariani C.,Lortkipanidze M. (2004). On the study of xilobiont beetles and the nematode biocycle associated with them.  Proceeding of the Institute  of Zoology, Tbilisi, v. XXII: 43-45.   

27. Kakulia G. Lortkipanidze M. (2003). The taxonomical and biological review of nematode family Steinernematidae 2003, J. Biology, Viniti, Russian Academy of sciences,04,#3,4-8, Moscow.  Zooparazitology, www.viniti.ru   

28. Gorgadze O., Chkhubianishvili C., and M. Lortkipanidze (2002). Stability of Entomopathogenic Nematode Steinernema thesami (Steinernematidae) for abiotic factors Proceeding of the Institute of Zoology. Vol. XXI, Tbilisi, 66-67.  

29. Kakulia G., Lortkipanidze M., Maglakelidze., Kakulia I. (2002). The  pupae of “Bombyx mori” as a universal feeding forbiopreparation. 5-9 J. Biology, Viniti, Russian Academy of sciences,04,#3,5-9, Moscow. Zooparazitologywww.viniti.ru   +

30. Devdariani Ts., Lortkipanidze M., Maglakelidze L. (2001). The Influence of Some Ecological Factors on Formulation of the Nematofauna of Cerambycidae. Scientific and Technologys, # 4-6,  123-125. Ref. Jour., 04. Biol. Zool. 04И. 04И2.  Zooparasitology  Moscow,  #3. www.viniti.ru  

32. Kakulia G., Dzneladze M., Lortkipanidze M. (2000) The pupa of “Bombux mori” as a universal fodder area for the cultivation of the entomopathogenic nematodes. Proceeding of the Institute of Zoology. Vol. XX, Tbilisi, 59- 62.

ბანერები