ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

 1. ნ. ნინუა, ბ. ჯაფოშვილი, ვ. ბოჭორიშვილი, საქართველოს თევზები. “წიგნიერი”. თბილისი. 2013. 177 გვ. Fish of Georgia. Nargiza Ninua, Bella JapoShvili, Vera Bochorishvili. Tsigni eri. Geoirgia. Tbilisi. 2013. 177 p.
 2. მ. ვ. შიდლოვსკი, საქართველოს მწერიჭამიები და ხელფრთიანები ძუძუმწოვრები. (ფაუნისტური ნარკვევი) და საქართველოს მღრღნელები - ფაუნისტური შემადგენლობა ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული გავრცელება. გამომცემლობა „ლაშა ხვიჩია“. თბილისი, 2013. 174 გვ.
 3. Насекомоядные и рукокрылые млекопитающие Грузии (фаунистический очерк) и Грызуны Грузии – фаунистический состав и эколого-географическое распространение. М.В.Шидловский. Издательство «Лаша Хвичия». Тбилиси. 174 ст. 2013.
 4. ა. ბუხნიკაშვილი, ა. აბულაძე. გ. ედიშერაშვილი, ა. კანდაუროვი, დ. ბეკოშვილი, ი. ნატრაძე, ბორბალოს მასივის ხმელეთის ხერხემლიანები და მათი დაცვის პრობლემები. გამომცემლობა „ლაშა ხვიჩია“. თბილისი. 2013. 60 გვ.
 5.  ალ. აბულაძე, საქართველოს მტაცებელი ფრინველები. გამომცემლობა „ლაშა ხვიჩია“. თბილისი. 2013. 220 გვ. 
 6. ი. ქორქია, ე. ცქიტიშვილი, ე. ცხადაია, ცხოველთა სახელების ექვსენოვანი მოკლე ლექსიკონი (ქართული, ლათინური, რუსული ინგლისური, გერმანული, ფრანგული). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 2013. 165 გვ.
 7. ნ. ბაღათურია, ი. ელიავა და სხვ. კარიერებისა და ნაყარების კოლონიზაცია უხერხემლო ცხოველების მიერ (ჭიათურის მანგანუმის საბადო). გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2013. 115 გვ. 
 8. კარტოფილის მავნე ნემატოდების (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) ბიო-ეკოლოგიური მონიტორინგი ქვემო ქართლის მეკარტოფილეობის 4 ძირითად მუნიციპალიტეტში. მეცნიერების მსოფლიო აკადემია. ინჟინერია და ტექნოლოგია. ტ. 81. რომი. 2013.
 9. Bio-ecological monitoring of potatoes stem nematodes (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in four major potato-planter Municipalities of Kvemo Kartli (Eastern Georgia). 2013. Accompanying fauna biodiversity. World Academy of Science, Engineering and Technology Vol. 81, Rome.
 10. Morphological and Biochemical Investigation of the Bothridium pithonis Blainville, 1824 (Cestoda: Diphyllobothriidae). L. Murvanidze, Ts. Lomidze, K.Nikolaishvili. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol.7, no.1, 2013: 100-110.
 11. Материалы к изучению паразитофауны амфибий и рептилий территории прилегающей к Тбилисскому водохранилищу. Мурванидзе Л.П., Гогебашвили И.В., Николаишвили К.Г., Ломидзе Ц.В., Какалова Е.Ш., Арабули Л.Ш. Vestnik zoologii, Supplement N 23: 149-152, 2009.
 12. Ketevan Nikolaishvili, Tsitsino Lomidze, Lali Murvanidze - Arginase in the Organs of Water Snake (Natrix tesselata,Laurenti,1768) and Cestode (Ophiothaenia europaea, Odening, 1963) Parasiting in it. Bull.Georg. Natl. Acad. Sci., vol.6, no.2, 2012, 129-133
 13. L. Murvanidze, Ts. Lomidze, K.Nikolaishvili - Morphological and Biochemical Investigation of the Bothridium pithonis Blainville, 1824 (Cestoda: Diphyllobothriidae). Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol.7, no.1, 2013: 100-108.
 14. E.T.Tskitishvili; N.L. Bagathuria; T.D. Tskitishvili; L.T. Zghenti; M.G. Gigolashvili; I.J. Eliava A list of free-living and plant-parazsitic nematodes recorded from Georgia. Part I.Chromadorida, Enoplida, Alaimida amd Mononchida International Journal Of Nematology. Vol.21.#2.pp.163-168 2011.
 15. Er. Kvavadze, T. Arabuli, M. Murvanidze, N. Bagathuria, L. Mumladze, G. Chaladze, A. Buxnikashvili, A. Abuladze Diversity of the Animals of Colchis National Park Publishing house ,,Universal" 2011.
 16. Oleg Gorgadze, Manana Lortkipanidze, Patrick Tailiez, Medea Burjanadze. Field Evaluation of Entomopathogenic Nematodes for Controlling Fall Webworm Hypanthria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in West Georgia. Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes. IOBC-WPRS Bulletin, Bulletin OILB-SROP, Vol. 90. 293-296, Zagreb, Croaria. 2013.
 17. Medea Burjanadze, Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze, Influence of Ecological Factors on the Formation of Nematode Fauna of Bark Beetles (Coleoptera: Scolitidae) Bull. Georgian National Academy of Sciences,vol. 6, no.1, 133-136. academy@science.org 2012.
 18. Gorgadze O.A., Schmidt-Rhaesa A. and N.T. Kintsurashvili. New Data on Georgian Species of Freshwater Horsehair Worms (Nematomorpha: Gordiida). Bull. Georg. Natl. Acad. Sci.,vol. 6, no. 2, 125-128. 2012.
 19. Barjadze Sh., Karaca İ., Yaşar B. & Gratiashvili N. Note on Wahlgreniella nervata (Gillette, 1908) (Hemiptera: Aphididae): a new pest of Damask rose in Turkey. Phytoparasitica, 39 (3): 239-241. 2011.
 20. Barjadze Sh. Z., Gratiashvili N. I. and O.A. Gorgadze. Description of Fundatrices of Zelkovaphis Caucasica (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinae) and its life cycle. Ann. soc. entomol. France (n.s.), 47 (3–4): 514-518. 2011.
 21. Kintsurashvili N.T. Schmidt-Rhaesa A. and O.A. Gorgadze. Chordodes parabipilus (Nematomorpha: Gordiida), a New Species of Horsehair Worms from Georgia. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg NF 46, 235-241. 2011.
 22. M. Kokhia, M. Lortkipanidze, E. Tskhadaia, N. Melashvili, O.Gorgadze. High Mountain Meadows Mesofauna for Pastures Rehabilitation IEEE; CBEES,162; www.icbee.org. 2010.
 23. Kajai, G., Murvanidze, M., Lortkipanidze, M. To the Problem of Bioindicatio of Anthropogenic Contamination of Environment Electronic Journal EOL, USAID, issue 3, September. Review section, www.energyonline.ge. 2010.
 24. Barjadze Sh., Karaca İ., Yaşar B. & Gratiashvili N. New evidence of parasitoids of pest aphids on roses and grapevine in Turkey (Hem., Aphididae; Hym., Braconidae, Aphidiinae). Journal of Entomological and Acarological Research, Ser. II, 42 (3): 143-145. 2010.
 25. Barjadze Sh. & Gratiashvili N. Aphids (Hemiptera: Aphidoidea) of the Ajameti Reserve (Georgia). Caucasian Entomological Bulletin, 6 (1): 19-22. 2010.
 26. Barjadze Sh. & Gratiashvili N. Description of a new species of the genus Macrosiphum Passerini, 1860 (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae), with a Key to the Macrosiphum Species Occurring in Transcaucasia. Entomologica Fennica, 21 (1): 43-48. 2010.
 27. Japoshvili G., Gabroshvili N., Japoshvili B. The phenology and parasitoid complex of Parthenolecanium corni Bouché in the city of Tbilisi and its Surroundings and Comparison with some Other European Countries. Bulletin of Entomological Research. Vol. 98 (1): 53-56 SCI. 2008.
 28. ა. ბუხნიკაშვილი, ა. კანდაუროვი, ი. ნატრაძე, საქართველოს ხელფრთიანთა დაცვის სამოქმედო გეგმა. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2008. 102 გვ. 
 29. ა. ბუხნიკაშვილი, ნ. ბელთძე, აჭარის ფაუნის ნუსხა. თბილისი, 2012. 261 გვ. ა. ბუხნიკაშვილი, ნ. ბელთძე, აჭარის ფაუნის რეესტრი. თბილისი, 2012. 707 გვ. 
 30. ე. ყვავაძე, თ. არაბული, მ. მურვანიძე, ნ. ბაღათურია, ლ. მუმლაძე, გ. ჩალაძე, ა. ბუხნიკაშვილი, ა. აბულაძე, კოლხეთის ეროვნული პარკის ცხოველთა მრავალფეროვნება. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2011. 265 გვ.
 31. А. В. Абуладзе., Кандауров С.К. Кулики долины Куры в её среднем течении // Русский орнитологический журнал. Том 22, Экспресс-выпуск 842: 268-269; ISSN 0869-4362. 2013.
 32. A. Abuladze, A preliminary overview of raptor monitoring in Georgia // Acrocephalus 33 (154/155): 289−292. 2012.
 33. А.В.Абуладзе, Эдишерашвили Г.В., Ростиашвили Г.Г. Сведения о врановых птицах Тбилиси // Русский орнитологический журнал, 18 (518): 1804-1806 [1989]. 2009.
 34. A. Abuladze, The Birds Of Georgia Bibliography 1654 – 2011 // Tbilisi. 2012. 104 pp.
 35. Sh.Barjadze, N.Bakhtadze, G.Bakhtadze, N. Kintsurashvili, N.Chakvetadze, N. Zhukovskaya. Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Khevi floristic region (Eastern Georgia). Redia, 2010, XCIII: 3-6. 
 36. N. Bakhtadze, N. Kintsurashvili, G.Bakhtadze, Sh. Barjadze, N. Zhukovskaya, N.Chakvetadze. Karyological study of three species of the genus Aphis (Hemiptera: Aphididae) from Georgia. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2010, 4, 2:130-132.
 37. Shalva Barjadze, George Japoshvili, Nana Bakhtadze. New Records for the Georgian Aphid Fauna (Hemiptera: Aphididae). Zoology in the Middle East, 2010, 50:140-141. 
 38. Sh.Z.Barjadze, N.G.Bakhtadze, G.I.Bakhtadze, N.T.Kintsurashvili, N.L.Chakvetadze & N.A. Zhukovskaya. Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Racha-Lechkhumi floristic region (Western Georgia). Zoosyst. Rossica, 2009, 18, 1:54-58.
 39. Sh.Z.Barjadze, N.G.Bakhtadze, G.I.Bakhtadze, N.T.Kintsurashvili, N.L.Chakvetadze, N.A. Zhukovskaya, N.S.Gratiashvili. Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Imereti region (Western Georgia). Zoosyst. Rossica, 2008, 17:75-80.
 40. N.G. Bakhtadze, G.I. Bakhtadze, E.Sh. Kvavadze. The chromosome numbers of Georgian earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae). Comparative Cytogenetics, 2008, 2, 1:79-83
 41. Ninua N., Japoshvili B. 2008. Check list of fishes of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology. XXIII, Tbilisi, p. 163 -176.
 42. Japoshvili B.  2008. Longterm assessment of Vendace (Coregonus albula L.) stock in the lake Paravani, South Georgia, 10th International Coregonid symposium. Canada. Abstracts. p.32. 
 43. Japoshvili B.  2009. Monitoring on ichthyofauna in Paravani Lake, UNESCO, Paris-Stipa. p.42-43.
 44. Japoshvili B., Japoshvili O. 2009. Present condition of Lake Paravani Ichthyofauna (South Georgia). 13th European congress of ichthyology, Klaipeda, Lithuania, Abstracts. p.55. 
 45. Ninua N., Japoshvili B., Japoshvili. 2009. Fishes of Georgia. Bulletin of the Georgian National Museum. Environmenatal and prehistory section. N1, 95-106.     
 46. Japoshvili B., Bozhadze M. 2010.  Influence of heavy metals on the concentration of biogenic elements in organs of common carp (Cyprinus carpio). Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, Vol.8.,No.1-2, p. 72-75.
 47. Japoshvili B., Japoshvili G. 2010. Gonad histology of vendace Coregonus albula in Lake Paravani, South Georgia. pages  154-157 in  Wyanski, D.M and Brown-Peterson, N.J. (Eds.) Proceedings of the 4th Workshop on Gonadal  Histology of Fishes. El Puerto de Santa Maria, Spain. http://hdl.handle.net/10261/24937.
 48. Japoshvili B., Japoshvili O. 2010. Condition of acclimatized vendace (Coregonus albula) in Paravani lake (South Georgia), Dynamics of inland fish and fisheries. DINFISH 2010. Book of abstracts p. 35.  
 49. Shonia L., Japoshvili B., Kokosadze T. 2011.  The invasive species Pseudorazbora parva (Teleostei, Cyprinidae) in the ecosystem of Lake Bazaleti. Zoologicheskii zhurnal. V. 90. N10, 1277-1280. IF- 0.16
 50. Shonia L., Kokosadze T., Japoshvili B.  2010.  Biology and ecology of Psevdorasbora parva  in the Basaleti Lake. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B. Volume 8, No. 3-4.
 51. Japoshvili B.  2012. Longterm assessment of Vendace (Coregonus albula L.) stock in the lake Paravani,  Advances in Limnology, E.Schweizerbart'sche Science Publishers, Stutthart, Germany, 363-369.  
 52. Japoshvili B, Lehtonen T. K., Wong B. B. M., Lindström K. 2012.  Repeatability of nest size choice and nest building in sand gobies. Animal Behaviour . 84 (2012) 913-917. 
 53. Japoshvili B., Mumladze L. Kucuk F. 2013. Invasive Carassius Carp in Georgia: Current state of knowledge and future perspectives. Current Zoology. 59 (6): 1–8.
 54. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Kuchava M., Burjanadze M., Gratiashvili N. 2014. Entomopathogenic Nematode S. feltiae for Biocontrol of Beet Moth Gnorimoschema ocellatella Boyd. (Lepidoptera: Gelechiidae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 8: (2): 104-108. 
 55. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Kuchava M., Kokhia M., Gratiashvili N., Gabroshvili N. 2014. Use Entomopathogenic Nematodes against Mesembrina meridionalis (Muscidae). International  conference, Actual Problem of Parasitology, pp.53-57, Tbilisi, Georgia.
 56. Gratiashvili N., Bernadou A., Suefuji M., Seifert B., Heinze J. 2014. The Caucaso-Anatolian slave-making ant Myrmoxenus tamarae (Arnoldi, 1968) and its more widely distributed congener Myrmoxenus ravouxi (André, 1896): a multidisciplinary comparison (Hymenoptera: Formicidae). Organisms Diversity & Evolution, 14 (3): 259-267.
 57. მურვანიძე ლ.,  ნიკოლაიშვილი ქ., ლომიძე ც. 2014. ამფიბიების, ქვეწარმავლების და ხმელეთის მოლუსკების პარაზიტოფაუნა გურიის რეგიონში. სამეცნიერო შრომათა კრებული - პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში, 12: 144-153.
 58. მურვანიძე ლ.,  არაბული ლ. 2014. თბილისის ზოოპარკის ძუძუმწოვარი ცხოველების პარაზიტოლოგიური (კოპროლოგიური) გამოკვლევის შედეგები. სამეცნიერო შრომათა კრებული - პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში, 12: 154-162. 
 59. ელიავა ი., ყვავაძე ე. 2014. ეკოლოგიური ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 299 გვ.
 60. Bakhtadze N.G., Chakvetadze N.L., Mumladze L.J., Bakhtadze G.I., Tskhadaia E.A. 2014. Karyological studies in terrestrial mollusks (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) of Georgia. International Scientific Conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna of the Caucasus-2», September 23-26, 2014, Yerevan, Armenia. Proceedings of the Conference, Yerevan, 2014, p. 59-63 (411 p).
 61. ბუხნიკაშვილი ა., კანდაუროვი ა., ნატრაძე ი. 2015. გურიის ძუძუმწოვართა თანამედროვე მდგომარეობა. ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 24: 65-95.
 62. ედიშერაშვილი გ. 2015. შიდა ქართლის მოზამთრე ფრინველები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 9: 55-59.
 63. Абуладзе А.В. 2015. Итоги изучения орнитофауны Джавахетского нагорья, Грузия. Proceedings of XIV International Ornithological Conference of Northern Eurasia: 11-12.
 64. Абуладзе А.В. 2015. Сезонные миграции хищных птиц в Грузии. Proceedings of XIV International Ornithological Conference of Northern Eurasia: 12-13.
 65. Abuladze A. 2015. On the Status of Pine Bunting (Emberiza leucocephalos) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 21-25.
 66. AbuladzeA. 2015. On the records of Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) in Georgia.  Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 26-28.
 67. Abuladze A. 2015. The occurrence of White-headed Duck in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 29-32.
 68. Bekoshvili D., Doronin I.V. 2015. New Data on the distribution of snakes in georgia (Caucasus). Herpetological Review, 6 (3): 388-390. 
 69. Gabroshvili N., Gorgadze O. 2015. Artificial Infection of Colorado potato beetles (Leptinotarsa desemlineata) by Entomopathogenic Nematodes. Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 96-100.
 70. Gorgadze O.A., Lortkhipanidze M.A., Ogier J., Tailliez P., Burjanadze M.S. 2015.  Steinernema tbilisiensis sp.n. (Nematoda: Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from Georgia. Journal Agriculture Science and Technology, 5: 265-276. 
 71. Burjanadze M., Lortkhipanidze M., Supatashvili A., Kajaia G. 2015. Nematodes Associated With The Bark Beetle Ips typographus in Georgia. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (1): 163-167. 
 72. Kuchava M.  2015. The Species of Staphylinidae (Coleoptera: Staphylinidae) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 142-145. 
 73. Murvanidze L., Lomidze Ts., Nikolaishvili K. 2015. The Endoparasites (Pentastomida, Nematoda) of African Rock Python (Python sebae Gmelin, 1789) in Tbilisi Zoological Park. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (3): 143 -148.
 74. Davitaia K. 2015. The Participation of Hemopoietic Bone-Marrow Derived Stem Cells in the Regulation of Damaged Cornea Stroma. Autoradiographical Part. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (2): 127-132.
 75. Мурванидзе Л.П., Николаишвили К.Г., Ломидзе Ц.В., Арабули Л.Ш., Асатиани К.Д. 2015. Биоразнообразие и современное состояние паразитофауны рыб озера Джандари  Материалы III международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов», 7-9 октября 2015, Минск, ч. 2, 200-204.
 76. ბახტაძე ნ.,  ბარჯაძე შ.,  ჩაკვეტაძე ნ., კინწურაშვილი ნ., ბახტაძე გ. 2015. გვარი Aphis Linnaeus, 1758 (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae) საქართველოში. ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 24: 57-65. 
 77. ცხადაია ე., კანდაუროვი ა., ბეგელაური ხ. 2015. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კოლექციები. ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 24: 123-132. 
 78. ცხადაია ე. 2015. ზოოლოგიის ინსტიტუტი /ქრონიკა/. ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 24: 11-20. 
 79. Japoshvili B., Pataridze A., Bozhadze M., Shubitidze Zh., Gioshvili M. 2015. Littoral Benthic Macroinvertebrates and Their Correlation with the chemical composition of water in the Tbilisi Reservoir. Proceedings of the Institute of Zoology, 24: 238-246. 
 80. Japoshvili B., Mumladze L., Murvanidze L., Bikashvili A. 2015. Gibel carp population and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00138. 
 81. Bayçelebi E., Turan D., Japoshvili B. 2015. Fish Fauna of Çoruh River and Two First Record for Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, 15: 783-794. doi: 10.4194/1303-2712-v15_4_01.
 82. ელიავა ი.,   ცქიტიშვილი ე.  2015. ზოოლოგიური ლექსიკონი.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა, თბილისი, 284 გვ.
 83. Tskitishvili E.T., Jgenti L.O., Eliava I.J., Tskitishvili T.D., Bagathuria N.L., Gigolashvili M.G. 2015. Soil Invertebrates in Ajara Protected Areas (Western Georgia). Russian Journal of Nematology, 23 (2): 155-173. 
 84. Kokhia M., Tskitishvili E., Gigolashvili M. 2015. Biodiversity of Nematofauna of Earthworms Casts. International Journal of Agriculture Innovation &Research (IJAAR), 4 (1): 191-196.
 85. Tskitisvili E., Jgenti L., Eliava I., Tskitishvili T., Bagathuria N., Gigolashvili M. 2015. Monitoring of Potato Rot Nematode (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in Southern Georgia Nematode Fauna Diversity of Rhizosphere. International Scholarly and Scientific Rescarch and Innovation, pp. 248-250. eISSN1307-6892.
 86. Jgenti L., Tskitisvili E., Eliava I., Tskitishvili T., Bagathuria N., Gigolashvili M. 2015. Fauna and Ecology of Nematodes and Earthworm of Highlands different ecosystems in Adjara. International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”, 7-10 May, 2015, Tbilisi – Batumi, pp. 265-270.
 87. ცქიტიშვილი ე., ელიავა ი., ცქიტიშვილი თ.,  ბაღათურია ნ.,  ჟღენტი ლ., გოგოლაშვილი მ., ტიგიშვილი ქ. 2015. ხავსების ნემატოდოფაუნა დასავლეთ საქართველოდან.  ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 24:  221-227.
 88. Lyubarsky G., Otero J.C., Barjadze Sh., Arabuli T. 2015. Review of the genus Cryptophagus Herbst, 1863 (Coleoptera, Cryptophagidae) from Georgia. Redia, 98: 133-140. 
 89. Barjadze Sh., Blackman R. & Özdemir I. 2015. New species of the genus Aphis Linnaeus, 1758 (Hemiptera: Aphididae) on Teucrium polium L. (Lamiaceae). Zootaxa, 4057 (2): 248–256.
 90. Özdemir I. & Barjadze Sh. 2015. Some new records of aphid species (Hemiptera: Aphididae) from the Middle East and Caucasus. Turkish journal of zoology, 39, 4: 712-714. 
 91. Barjadze Sh., Murvanidze M., Arabuli T., Pkhakadze V., Mumladze L., Chunashvili T., Gratiashvili N., Salakaia M. 2015. Annotated list of the invertebrates in the caves of Racha region (Western Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 24: 46-56.
 92. Heinze J. & Gratiashvili N. 2015. High skew in the Caucasus: functional monogyny in the ant Leptothorax scamni. Insectes Sociaux, 62 (4): 385-392.
 93. Gratiashvili N., Suefuji M., Barjadze Sh., Heinze J. 2015. Morphometrics, life history and population biology of the Ponto-Caucasian slave-making ant Myrmoxenus tamarae (Hymenoptera: Formicidae). European Journal of Entomology, 112 (1): 175-179.
 94. Barjadze Sh., Murvanidze M., Arabuli T., Mumladze L., Pkhakadze V., Djanashvili R., Salakaia M. 2015. Annotated list of invertebrates of the Georgia karst caves. Tbilisi, Georgian Academic Book, 120 p.
 95. ქობულაშვილი თ., ედიშერაშვილი გ. 2016. უფლისციხის ქვაში ნაკვეთი ქალაქის ტურისტული მარშრუტების ოპტიმიზაციისათვის. კრებულში.: „ განათლება XXI საუკუნეში“, გორი, გვ. 323- 325.
 96. Japoshvili B., Bozhadze M., Gioshvili M. 2016. A review of benthic fauna biodiversity in Georgia. Annals of Agrarian Science, 14: 7-10.  
 97. Turan D., Japoshvili B.,  Aksu I., Bektaşa Y. 2016. Description of two new species of the genus Gobio (Teleostei: Cyprinidae) from the Black Sea coast of Turkey. Zoology in the Middle East, 62 (2): 112-124 DOI: 10.1080/09397140.2016.1182779.
 98. Tskitishvili E., Jgenti L., Bagathuria N., Tskitishvili T., Buchukuri E., Gigolashvili M., Eliava I. 2016. Pevalence of Plant Parasitic Nematodes on Potato Fields in Tsalka (Eastern Georgia) Books of Abstracts, established, emerging and exploratory food science and technology; Formatex Research Center, 2016, 304 pp.
 99. Gorgadze O.A., Ivanova E.S., Lortkipanidze M.A., Spiridonov S.E. 2016. Redescription of Steinernema thesami Gorgadze, 1988 (Rhabditida: Steinernematidae) from Georgia.  Russian Journal of Nematology, 24 (1): 17–31. 
 100. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Gabroshvili N., Burjanadze M., Kuchava M. 2016. Efficacy   evaluation of the Heterorhabditis bacteriophora against Click beetle (Coleoptera: Elateridae) Insect pathogens and Insect parasitic nematodes. IOBC/wprs Bulletin, 113: 119-122.  
 101. Lortkipanidze M.A., Gorgadze O.A., Kajaia G.Sh., Gratiashvili N.G., Kuchava M.A. 2016. Foraging behavior and virulence of some entomopathogenic nematodes, Annals of Agrarian Science, 14 (2): 98-103. 
 102. Lortkipanidze M., Gorgadze O., Gabroshvili N., Kuchava M.  2016. Use of environmental friendly entomopathogens for biological control of pest insects. Proceeding Book – Research in Egucation and Science, pp. 1470-1474.  Bodrum, Turkey.  http:/www.icres.net
 103. Chkhaidze N.M., Lobjanidze Mz.I., Dzmanashvili I.I., Barjadze Sh.Z., Maghradze D.N. 2016. Grapevine phytoplasma disease in Georgia. Annals of Agrarian Science, 14 (3): 153-162. 
 104. Barjadze Sh., Baquero E., Soto-Adames F., Giordano R., Jordana R. 2016. New diagnosis for species of Plutomurus Yosii (Collembola, Tomoceridae), with descriptions of two new species from Georgian caves. Zootaxa, 4126 (1): 77-96.
 105. Barjadze Sh., Murvanidze M. 2016. New records of the springtails (Collembola: Entomobryomorpha) and oribatid mites (Acari: Oribatida) in Georgia. Turkish journal of zoology, 40: 117-119.
 106. Bernadou A, Römermann Ch., Gratiashvili N., Heinze J. 2016. Body size but not colony size increases with altitude in the holarctic ant, Leptothorax acervorum. Ecological Entomology, 41 (6): 733-736.
 107. Abuladze A.  2016. Taiga Bean Goose (Anser f. fabalis) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 6-9. 
 108. Abuladze A.  2016. On the records of Bohemian Waxwing (Bombicilla garrullus) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 10-16.
 109. Abuladze A. 2016. On the Status of Sociable Lapwing (Chettusia gregaria) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 17-22.
 110. Bakhtadze N.G., Chakvetadze N.L., Mumladze L.J., Bakhtadze G.I., Tskhadaia E.A.  2016.
 111. Karyological Data of Terrestrial Mollusks (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 23-27.
 112. ბოჟაძე მ.,  ჯაფოშვილი ბ.,  ბიკაშვილი ა.,  შუბითიძე ჟ.,  გაბელაშვილი ს. 2016.  ჯავახეთის ზეგანის ზოგიერთი ტბის (ფარავანი, საღამო, მადათაფა, ხანჩალი) ჰიდროქიმიური რეჟიმის შეფასება. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 28-35.  
 113. Buchukuri E., Tskitishvili E., Jgenti L., Bagathuria N., Tskitishvili T., Eliava I.,  Gigolashvili M. 2016. Taxonimy and Ecology  of Nematodes  of  Tsalka  (South Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 36-42. 
 114. ედიშერაშვილი გ. 2016. ერუშეთის მაღლობის მობუდარ ფრინველთა ფაუნა. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 112-116.
 115. Gabelashvili S., Bikashvili A., Shubitidze Zh., Gioshvili M., Pankvelashvili E., Mumladze L., Japoshvili B. 2016. Family level diversity and distribution of macroinvertebrates of Madatapa, Khanchali and Bughdasheni lakes in Javakheti plateau (South Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 117-128.
 116. Kokhia M.  2016. Soil Fauna and Plant Residues Decomposition In High-Mountain Ecosystems of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 133-139.
 117. ლომიძე ც., ნიკოლაიშვილი ქ. 2016. მოლუსკოციდ პერმეტრინის გავლენა Planorbis -ის გვარის მოლუსკების ტუტე ფოსფატაზების აქტივობაზე. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 140-145.
 118. Mumladze L., Paposhvili N. 2016. A New Addition to the Malacofauna of   Georgia – Eobania  Vermiculata is Replenishing its Range. Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 153-155.
 119. Murvanidze L., Lomidze Ts., Nikolaishvili K., Arabuli L., Asatiani K. 2016. Structure of the parasitofauna of Bufo (Pseudepidalea) viridis (Laurenti, 1768) from the Turtle Lake (Tbilisi, Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 156-162.
 120. Tskhadaia E. 2016. Neuroendocrine system and  its  activity  in  females  Dendroctonus micans Kug. (Coleoptera: Scolitidae). Proceedings of the Institute of Zoology of Georgia, 25: 207-215.
 121. Kokhia M., Merabishvili V., Kakhiani E. 2016. Georgia – Marvelous Land of Tourism. Researches and Reports. Bene LTD, Tbilisi,  224 p.  https://www.researchgate.net/publication/304581470_Georgia_Marvelous_Land_of_Tourism
 122. Barjadze Sh., Özdemir I., Schönitzer K., Ebrahimi E. & Rezwani A. & Gratiashvili N. 2018. Some new records of aphid species (Hemiptera: Aphididae) from Georgia, Germany, Iran and the Netherlands and new aphid-plant interactions. Spixiana, 40 (2): 185-188 
 123. Barjadze Sh. 2018. First record of Aphis passeriniana (Del Guercio) (Hemiptera: Aphididae) in the Asia Minor peninsula. Annals of Agrarian Science, 15 (4): 431-433.  
 124. Barjadze Sh. & Özdemir I. 2017. Redescription of Neoamphorophora ledi (Wahlgren, 1938)  (Hemiptera: Aphididae) from Japan. Annales de la Société entomologique de France, 53 (6): 379-386
 125. Barjadze Sh., Barbagallo S., Blackman R., Özdemir I. 2017. A new species of Macrosiphum (Hemiptera: Aphididae) living on Oberna in Georgia, and a redescription of Macrosiphum hartigi Hille Ris Lambers. Zootaxa, 4341 (2): 229-242
 126. Gorgadze O. & Barjadze Sh. 2017. Mesomermis devii sp. n. (Nematoda: Mermithidae) a new species of nematode from Devi Cave in Georgia. Turkish journal of zoology, 41 (3): 408-415
 127. Japoshvili B., Mumladze L., Murvanidze L. 2017. The population of Carassius gibelio (Bloch, 1782) and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). Iran J Fish Sci., 16: 793–799.
 128. Grego J., Hofman S., Mumladze L., Falniowski A. 2017. Agrafia Szarowska et Falniowski, 2011 (Caenogastropoda: Hydrobiidae) in the Caucasus. Folia Malacol., 25: 237–247.
 129. Murvanidze M., Arabuli T. 2017. New records and some interesting findings of oribatid mites (Acari: Oribatida) from Georgia. Annals of Agrarian Science, 15: 195-197. CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
 130. http://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarianscience
 131. Aslan E.G., Mumladze L., Japoshvili G.O. 2017. List of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Lagodekhi reserve with new records for Transcaucasia and Georgia. Zootaxa, 4277: 86–98.
 132. Mumladze L., Murvanidze M., Maraun M. 2017. Patterns of oribatid mite species diversity: testing the effects of elevation, area and sampling effort. Exp Appl Acarol., 72: 245–262. doi: 10.1007/s10493-017-0153-7
 133. Mumladze L., Ulrich W., Asanidze Z., Japoshvili G. 2017. An inverse elevational species richness gradient of Caucasian vascular plants and Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Écoscience, 24: 75–79.
 134. Mumladze L., Asanidze Z., Walther F., Hausdorf B. 2017. Beyond elevation: Testing the climatic variability hypothesis vs. Rapoport’s rule in vascular plant and snail species in the Caucasus. Biol J Linn Soc., 121: 753–763. doi: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx027
 135. Zareian H., Esmaeili H.R., Gholamhosseini A., Japoshvili  B., Özuluğ M., Meyden R.L. 2018.  Diversity, mitochondrial phylogeny, and ichthyogeography of the Capoeta capoeta complex (Teleostei: Cyprinidae). Hydrobiologia, 806 (1): 363-409. 
 136. Tskitishvili E., Jgenti L., Buchukuri E. et all. 2017. Plant parasitic nematode assemblages associated with potato in Tetritskaro (Eastern Georgia). Book of Abstract: “Soil Science in a Changing World” ISBN: 978-94-6343-061-6 (2017). Wageningen, the Netherlands.   
 137. Tskitishvili E., Buchukuri E., Jgenti L. et all. 2017. Seasonal fluctuation of plant parasitic nematode population In rhizosphere of potato. Proceeding of the international Conference  ,,Biological diversity and Conservation Problems ot the Fauna” Erevan, Armenia.  pp. 324
 138. Jgenti L., Tskitishvili E. 2017. The fauna and ecology of nematodes and annelids in different highland ecosystems in Adjaria. International Natural and Health Science Conference (INHSC 2017) Antalya. Turkey.
 139. Murvanidze L., Lomidze Ts., Nikolaishvili K., Arabuli L., Davitaia K., Asatiani K. 2017. Plerocercoids larvae of Ligula intestinalis (Cestoda) and metacercariae of Diplostomum spathaceum (Trematoda) in Carassius gibelio (Bloch, 1782) from Madatapa Lake (South Georgia). The XVI Conference of the Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Lviv, September 18-21, 2017
 140. Gorgadze O., Bakhtadze G., Kereselidze M., Lortkhipanidze M. 2017. The Efficacy Of Entomopathogenic Agents Against Halyomorpha Halys (Hemiptera: Pentatomidae). International Journal of Current Research, 9 (12): 62177-62180.
 141.  Gorgadze O., Lortkipanidze M., & G. Bakhtadze. 2017. Amphimermis thezamica sp. n. (Nematoda: Mermithidae) a New Species of Nematode from Georgia. Global Journal of Science Frontier Research: C Biological Science-Botany & Zoology, 17 (3): 21-27.
 142. Kokhia M. 2017. Soil Macrofauna and Their Role in Soil Remediation. Proceedings of Global Symposium on Soil Organic Carbon – FAO, Roma, Italy, pp. 300-303.
 143. Bai Y., Urushadze, L, Osikowicz L., McKee, C, Kuzmin I., Kandaurov A., Babuadze G., Natradze I., Imnadze I, Kosoy M. 2017. Molecular Survey of Bacterial Zoonotic Agents in Bats from the Country of Georgia (Caucasus). PLoS ONE, 12 (1): e0171175.doi:10.1371
 144.  van Schaik J., Dekeukeleire D., Gazaryan S., Natradze I., Kerth G. 2017. Comparative phylogeography of a vulnerable bat and its ectoparasite reveals dispersal of a non-mobile parasite among distinct evolutionarily significant units of the host. Conservation Genetics, https://doi.org/10.1007/s10592-017-1024-9
 145. Tarkhnishvili D., Gabelaia V., Kandaurov A., Bukhnikashvili A., Iankoshvili G. 2017. Isolated population of the middle Eastern Phoenicolacerta laevis from the Georgian Black Sea Coast, and its genetic closeness to populations southern Turkey. Zoology in the Middle East, 63 (4): 311-315. 
 146. Bakuradze T., Kandaurov A., Mosulishvili M., Nikolaishvili D., Gvilava M., Kenkebashvili.S. 2017. Spatial Analysis Used in Baseline Study for the Preparation of Management Plan of Kazbegi Protected Areas. Earth Sciences. Special Issue: New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development, 6 (5-1): 93-110.
 147. Gazaryan S.V., Natradze I., Bukhnikashvil A. 2017. First Records of Tadarida Teniotis In Georgia. 14th European Bat Research Symposium, Donostia, Spain, 1-5 August 2017
 148.  Natradze I., Bukhnikashvil A. 2017. Acoustic Surveys in the Western South Caucasus (Georgia) Imply Seasonal Bat Migrations. 14th European Bat Research Symposium, Donostia, Spain, 1-5 August 2017
 149. Abuladze A. 2017. Present Status of Peregrine Falcon in Georgia. 4th International Conference on the Peregrine Falcon (Falco peregrinus), Budapest, Hungary, 27 Sep – 1 Oct 2017
 150.  Abuladze A. 2017. The Present Status of the Lesser Spotted Eagle in Georgia. International Conference on the Lesser Spotted (Aquilla pomarina) Eagle, Burgas, Bulgaria, 11-14 October 2017 
 151.  Касабян М., Кандауров А. 2017. Новый для Армении вид обыкновенной белки Sciurus vulgaris Linneus, 1758 // III Междун. научн. конф. Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа, Ереван, 27-29.09.2017
 152. 152. Kintsurashvili N., Schmidt-Rhaesa A. 2017. Chordodes colchis (Nematomorpha, Gordiida), a new species from Georgia. Zoosystematics and Evolution, 93 (2): 325-331.
ბანერები