ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლების შესრულებული კვლევითი სამუშაოები

1. მავნე მწერების პათოგენები და კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებების ბიოკონტროლი
2. გურიის რეგიონის ცხოველთა მრავალფეროვნება
3. გომარეთის პლატოს ცხოველთა მრავალფეროვნება
4. სამხრეთ საქართველოს ბიომრავალფეროვნება ანთროპოგენული ზეგავლენისა და კლიმატური ცვლილებების ფონზე
5. ენტომოპათოგენური ნემატოდები საქართველოს უმთავრესი მავნე მწერების ბიოკონტროლში
6. კარტოფილის ნემატოდური დაავადებების (ფიტოჰელმინთოზის) ბიოკონტროლი ქვემო ქართლში
7. ჯანდარის ტბის (საქართველოს საზღვრებში) თევზების პარაზიტოლოგიურ-ეკოლოგიური შესწავლა
8. საქართველოს უხერხემლო ცხოველების (მოლუსკები, ბეწვურები) კარიოლოგიური, ციტოგენეტიკური, ციტომორფოლოგიური და მასკანირებელი ელექტრონულ-მიკროსკოპული გამოკვლევა
7. დუშეთის მუნიციპალიტეტის (აღმოსავლეთი საქართველო, დიდი კავკასიონი) ხერხემლიან ცხოველთა ბიომრავალფეროვნების თანამედროვე მდგომარეობა

 

ბანერები