ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

2015-2017 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

  1. რელიგია, სეკულარიზმი და სეკულარობის კულტურები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
  2. მოდერნულობა და მოდერნიზაციის შედეგები პოსტ-რევოლუციურ საქართველოში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
  3. შრომა, ენა, ცნობიერება როგორც 30-იანი წლების საბჭოთა მარქსისტული ეპისტემოლოგიის ასპექტები კონსტანტინე მეგრელიძის მაგალითზე (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
  4. საჯარო დებატების პროექტი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
  5. რელიგია და სახელმწიფო (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
  6. ფაშიზმი, როგორც ისტორიული და სტრუქტურული ფენომენი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
  7. მოდერნი და მოდერნიზმი ქართული კულტურის კონტექსტში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
  8. იმპერიული და საბჭოთა მემკვიდრეობა პოსტკოლონიალურ ჭრილში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
  9. პოლიტიკა, კულტურა, რელიგია. თანამედროვე პარადიგმები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
  10. ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
ბანერები