ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

2017 წელი

გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 • გიორგი მაისურაძე
 1. “DerHeiligealseinePräfigurationdesKulturheros“, Kulturheros. Genealogien, Konstellationen, Praktiken, hrsg. VonZaalAndronikashvili, GiorgiMaisuradze, MatthiasSchwartz, FranziskaThun-Hohenstein, Berlin 2017.
 2. “PrometheusStalin. VomgeorgischenNationalheroszumsozialistischenMessiasderMenschheit“, Kulturheros. Genealogien, Konstellationen, Praktiken, hrsg. VonZaalAndronikashvili, GiorgiMaisuradze, MatthiasSchwartz, FranziskaThun-Hohenstein, Berlin 2017.
 3. “სეკულარულობისპოლიტიკურიდასაკრალურითეოლოგია“, სახელმწიფოდარელიგია,გამომცემლები: მამუკაბერიაშვილიდაარნდპოლმანი, ქუთაისი, 2017.
 • ელენე ლადარია
 1. « Intersubjectivitéetsystèmesocial », Systèmespsychiquesetsystèmessociaux, éd. parLukas K. Sosoe, Olms, Hildesheim, 2017. pp. 223-233.
 • ბაია ჯანელიძე
 1. ReligiousMinorities, theChristianOrthodoxChurchandtheState: Re thinking Processes of Secularization and Modernization in Post-SovietGeorgia. In: Nation-buildingandIdentitiesinPost-SovietSocieties. Freiburger Sozial anthropologische Studien/ FreiburgStudiesinSocialAnthropology/ Etudesd'AnthropologieSocialedel'UniversitédeFribourg, 2017
 • ლუკა ნახუცრიშვილი
 1. “RichardWagneralsKulturheros. MetonymienundInflationeneinerbrüchigenIdentität“ in: ZaalAndronikashvili, GiorgiMaisuradze, FranziskaThun-Hohenstein, MatthiasSchwartz (Hg.), DerKulturheros. Genealogien. Konstellationen. Praktiken, Kadmos, Berlin, 2017.
 2. „შტრაიკბრეხერი [Streikbrecher]. OrtlosimgeorgischenFremdwortschatz“ in: FalkoSchmieder, GeorgToepfer (Hg.),WörterausderFremde. BegriffsgeschichtealsÜbersetzungsgeschichte, Kadmos, Berlin, 2017
 • კონსტანტინე ერისთავი
 1. “სოციალური უფლებების შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი (ზოგადი ნაწილი)”, ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ლინა ღვინიანიძე, კონსტანტინე ერისთავი, ნინო ქაშაკაშვილი (შემდგ.), აკადემიური მაცნე. სპეციალური გამოცემა, 2017
 2. ნინო ჭიჭინაძე: 
 3. REPRESENTING IDENTITIES TheIconofIoaneTokhabifromSinai, LeMuseon 130 (3-4), 401-420. Belgium (doi: 10.2143/MUS.130.3.0000000)
 • თამაზ კოჭლამაზაშვილი
 1. ქართული ხალხური რიტუალური სიმღერის „მუმლიმუხასას“ წარმომავლობის შესახებ. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი. კადმოსი, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 8. 2016. გვ. 241–249. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
 2. იონა ხელაშვილის სადღესასწაულო სიტყვა, წარმოთქმული წმიდა ნინოს ხსენების დღეს. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი. უფლისციხე # 4, გვ. 10–24. 2017 წ.

 

2016 წელი

 1. Barbare JANELIDZE, “Religion, Politics and Modernity in Georgia: The Case of May 17th, 2013”. In: Dmitri Uzlaner et.al (Ed.) Religion, State and Church in Russia and Worldwide, 2 (34), Moscow, 2016.
 2. გიორგი მაისურაძე, “მართლმადიდებლობა და პოსტსოციალური კაპიტალიზმის სული”. ლაშა ქავთარაძე (რედ.) ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები. თეორია და პრაქტიკა. EMC, თბილისი, 2016.
 3. საქართველოს კონსტიტუცია და იმპერიული მემკვიდრეობა”. ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი (რედ.) საქართველოს კონსტიტუცია ოცი წლის შემდეგ. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, თბილისი, 2016. 
 4. Der Heiliger als eine Präfiguration des Kulturheros”. In: Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze, Franziska Thun-Hohenstein, Matthias Schwartz (Hg.). Kulturheros: Genealogien, Konstellationen, Praktiken. Kadmos, Berlin, 2016
 5. Stalin-Promethäus“. In: Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze, Franziska Thun-Hohenstein, Matthias Schwartz (Hg.). Kulturheros: Genealogien, Konstellationen, Praktiken. Kadmos, Berlin, 2016

2015 წელი

 1. ჭიჭინაძე ნინო:Fresco Icons on Facade of Upper Svaneti Churches, N. Chichinadze, kadmosi, N6 2014, 50-95 (ქართულად და ინგლისურად)
 2. გიორგი მაისურაძე:ფაშიზმი და „ერთობის ძალა“, - „ფაშიზმის თეორიები. დოქტრინა და კრიტიკა, თბილისი 2015.
 3. საქართველოს კონსტიტუცია - ეროვნული სახელმწიფო და იმპერიული მემკვიდრეობა, - საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის გადმოსახედიდან, თბილისი 2015.
 4. ჯანელიძე ბარბარე:Secularization and De-secularization in Georgia: State and Church during Saakashvili Government (2003-2012), 2015. Agadjanian, Joedicke, Zweerde (Ed.) in: Religion, Nation and Democracy in the South-Caucasus. Routledge, New York, pp. 63-81.

 

ბანერები