ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ათინათ მამაცაშვილი

სტატიები

 1. “Literature et anti-Semitisme: La Chronique des Pasquier (1933-1945) de Georges Duhamel”, 2016,https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01297268
 2. „Les images identitaires nationales chez les auteurs géorgiens sous le régime totalitaire soviétique (1921-1930)“, in L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe. Du Moyen Âge à nos jours. Isabelle Augé et al. (eds.), Paris, Guethner, 2016, 225-244.
 3. “La littérature belge sous l’Occupation : anti-utopie et réalité à travers le réalisme magique et le fantastique”, in Utopies et mondes possibles. Le récit d’anticipation en Belgique francophone, V. Stiénon (dir.), Textyles - Revue des lettres belgesde langue française, n° 48, 2016, Le Cri, 51-63.
 4. “Le visage de l’autre”, in L’écriture du visage dans les littératures francophones et anglophones. De l’âge classique au XXIe siècle, F. Gaspari (dir.),Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces littéraires », 2016, 187-203.
 5. “ლიტერატურა და ანტისემიტიზმი: ჟორჟ დიუამელის პასკიეების ქრონიკა (1933-1945)”, შედარებითი ლიტერატურის კრებული II, ბელა წიფურია და ათინათ მამაცაშვილი(რედ.), თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016 (მიღებულია). 
 6. “Les procédés discursifs des régimes fascistes et communiste”, in Language and Territory 2, J. Boissonneault & A. Reguigui (eds.), “Série monographique en sciences humaines/Human Sciences Monographic Series ”, სედბერი, ლორანსიენისუნივერსიტეტი, (მიღებულია).
 7. “Susciter une émotion pour dominer l’esprit : la propagande antisémite et les écrivains français (1940-1944)”, in Emilia Hilgert, Véronique Le Ru & Machteld Meulleman (eds),Les émotions en discours et en image(s), Savoirs en Prisme, n o6 (მიღებულია).
 8. « La quête et l’enquête dans la poésie moderniste géorgienne – entre se remémorer et dénoncer », in Beyond Given Knowledge : Investigation, Quest and Exploration in Modernism and the Avant-Gardes, Volume 5, coll. EAM/European Avant-Garde and Modernism Studies, Berlin/New York, de Gruyter (accepted).
 9. “D’une ville à l’autre : l’expérience exilique des écrivains géorgiens pendant la Deuxième Guerre mondiale”, კრებულიMythologies urbaines et migrations, ნანტის უნივერსიტეტი (გადაცემულია).
 10. « Réaménager le lieu, redessiner la géographie. Le projet de l’exclusion, de l’élimination des Juifs dans les œuvres littéraires françaises »,კრებულიTextes, Territoires, Technologies. Un autre voyage extraordinaire, სარაგოსის უნივერსიტეტი (გადაცემულია).
 11. “Les écrivains français face à la langue antisémite sous l’Occupation : Édith Thomas, Antoine de Saint-Exupéry », Littérature (გადაცემულია).
 12. « La fiction face à l’Histoire et au politique : l’œuvre de Max Servais dans les années de l’Occupation », Papa Samba Diop et Alain Vuillemin (dir.), Les littératures en langue française : Histoire, Mythes et Création, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 189-197.
 13. « Repères identitaires dans la littérature de l'espace soviétique et postsoviétique », 
 14. Études Interdisciplinaires en Sciences humaines (2), 2015, Ilia State University Edition, p.
 15. 215-224. ISSN 1987-8753.
 16. « Le signe de l’historicité dans la transformation de la parole poétique en acte poétique chez Francis Ponge et Giorgi Léonidzé »RLC - Revue de littérature comparée, LXXXIX (1). pp. 51-64. ISSN 00351466
 17. « La langue - véhicule de symboles à travers les frontières. Entre la représentation symbolique et le concept identitaire de la couleur », Atinat Mamatsashvili-Kobakhidze. in: Langue et territoire. Espaces littéraires/Language and Territory. Literary Spaces, Boissonneault, Julie et Ali Reguigui (ed.), « Série monographique en sciences humaines/Human Sciences Monographic Series », Sudbury: Université Laurentienne, Vol. 16, p. 235-253.

 თამარ ლომიძე

 • სტატიები
 1. ტრიოლეტი ცისფერყანწელთა პოეზიაში(გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 3-4, 2016).
 2. ქაოსი და კოსმოსი ცისფერყანწელთა ტრიოლეტებში - ჟურნ. „სემიოტიკა“, 2016 (16)
 3. ქართული იამბიკოს კვლევის ისტორიიდან - ლექსმცოდნეობის მეათე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტი), 2016.
 4. ანბანთქებათა სტრუქტურა და ფუნქციები ქართულ პოეზიაში (გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 3-4, 2016);
 5. მხატვრული აზროვნების თავისებურებები XVII-XVIII საუკუნეების ქართულ პოეზიაში (შედარებითი ლიტერატურის კრებული 2).
 • მონოგრაფია
 1. ქართული რომანტიზმის პოეტიკა. თბილისი: ილიას სახელწმიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014
 • თარგმანი
 1. ტრეისი შევალიე. გოგონა მარგალიტის საყურით. გამომც. „დიოგენე“. თბ., 2015.

 ნინო ფირცხალავა:

 • სტატიები
 1. The model of the multiethnic city and the question of a linguistic-cultural identity of the minorities in Georgia. In: Exchange, Dialogue, New Divisions? Ethnic Groups and Political Cultures in Eastern Europe. Reihe: Freiburger Sozialanthropologische Studien/Freiburg Studies in Social Anthropology/ Etudes d'Anthropologie Sociale de l'Université de Fribourg. Bd. 45, 2016 (p. 57-73 )
 2. La littérature de l’émigration géorgienne des années 1930 en tant que ferment d'une utopie critique dans une époque totalitaire (გამოიცემა ბელგიაში)
 3. Le problème du rapport entre la tradition étatique et la tradition linguistique différentes dans l’espace réflectif des pays monolingues (გამოიცემა კანადაში)
 4. Trapped in the past: silenced voices of Georgian IDPs and dilemmas of social integration (ავტორთა ჯგუფი: მალხაზ თორია, ელენე კეკელია, კოტე ლადარია, ნინო ფირცხალავა. მიღებულია ჟურნალში Nationalities Papers გამოსაქვეყნებლად)
 5. Überwindung von Vorurteilen und Nietzsches Ideal des „guten Europäers“. In: Friedrich Nietzsche im Kontext der Kultur, Yerevan State University PRESS 2015, S.113-129
 6. „ქართული მითოსი ზღვასა და მთას შორის“. ნინო ფირცხალავა. წახნაგი, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, № 3, 2014 (2011) თბილისი, მემკვიდრეობა, გვ. 130 – 150.

მალხაზ თორია:

 • სტატიები
 1. Between Remembering and Studying of the Past: The Politics of Morality in Museums of Georgia.Sites of Persuasion: Museums, Politics and Human Rights.Joyce Apsel and Amy Sodaro, eds. New York University, 2017
 2. Trapped in the past: silenced voices of Georgian IDPs and dilemmas of social integration (ავტორთა ჯგუფი: მალხაზ თორია, ელენე კეკელია, კოტე ლადარია, ნინო ფირცხალავა. მიღებულია ჟურნალში Nationalities Papers გამოსაქვეყნებლად)
 3. Remembering Homeland in Exile: Recollections of IDPs from the Abkhazia Region of Georgia” in Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 14, No 1, 2015, 48-70.
 4. ისტორიული ნარატივის ტიპები და შუა საუკუნეების ქართული ისტორიული აზროვნება”. მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, #24, 2015, გვ. 512-526. 
 5. "The Soviet Occupation of Georgia in 1921 and the Russian-Georgian War of August 2008: Historical Analogy as a Memory Project“. Malkhaz Toria; in The Making of Modern Georgia, 1918–2012: The first Georgian Republic and its Successors. Ed. by Stephen F. Jones. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 316-336. 
 6. "The Soviet Occupation of Georgia in 1921 and the Russian-Georgian War of August 2008: Historical Analogy as a Memory Project“. Malkhaz Toria; in The Making of Modern Georgia, 1918–2012: The first Georgian Republic and its Successors. Ed. by Stephen F. Jones. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 316-336. 
 7. “Projekty pamięci historycznej i polityka wykluczenia. Korzenie konfliktów etnicznych w Gruzji”, Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, Malkhaz Toria; red. naukowa Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk, Warszawa – Szczecin – Wrocław, 2014, 606 s. 523-531.

ნინო აბაკელია

 • სტატიები
 1. "Festivalas a meansofconstructionofcollectiveidentity", inIsabelleAugé; VladimirBarkhoudaryan, GérarDédéyan, MzaroDokhtourichvili, IrmaKaraulashvili (dir.), L'ArménieetlaGéorgieendialogueavecl'Europe. Du Moyen Age à nosjours, Paris GEUTHNER, 2016, p. 145-152.
 2. Dimensionsof theintellectualeliteintheGeorgianculturalcontext.Elites and “Elites” (Transformations of Social Sructures in Post-Soviet Armenia and Georgia.Editeid by YuliaAntonyan, ASSN, Yereven, 2016.
 3. ორი სიმბოლური მოდალობის – ქაოსისა და კოსმოსის – კორელაციის შესწავლისათვის ქართულ ხალხურ საკრალურ პოეზიაში, სემიოტიკა 16 / 2016. ილიას სახ. უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი; ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისი, 2016.
 4. აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქართულ მითო-რიტუალურ სისტემაში (იბეჭდება შედარებითი ლიტერატურის კრებულში, N.2).
 5. „ზოგიერტი ვეგეტაციური და ზოომორფული დეკორატიული გამოსახულების ინტერპრეტაციისათვის შუა საუკუნეების ქართულ შეკაზმულ ხელნაწერებში“, ნინო აბაკელია, მრავალთავი, 24, თბ. 2014
 • მონოგრაფიები:
 1. უძველესი კოსმოლოგიური კონცეპტები და არქაული რელიგიური სიმბოლოები ქართველთა კულტურულ მეხსიერებაში , თბილისი: ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016.

ბელა წიფურია

 • სტატიები
 1. “Georgian Modernism: Relocating Georgian Culture”. Dato Barbakadse, Jürgen Trinks (Hg.) 
 2. Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen Dialogs über ästhetische Fragen
 3. Unter Unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungen in der Kaukasusregion Reihe: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland. Bd. 13, 2016.
 4. Vorwort. im: Badri Guguschwili. Der Tag des Menschen. Gedichte. Ludwigsburg: Pop, 2016. 
 5. Schota Tschantladse – ein un-sowjetischer Dichter im sowietischen Georgien. im: Schota Tschantladse. Manifest. Ludwigsburg: Pop, 2016. 
 6. გალაკტიონი - ნაციონალური პოეტი. გალაკტიონი 125. საიუბილეო კრებული. რედ. თეიმურაზ დოიაშვილი, ირმა რატიანი. თბილისი: შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2016.
 7. მოდერნიზმი. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო პროცესების პრიზმაში. ნაწილი 2. რედ. ირმა რატიანი. თბილისი: შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2016.
 8. “Ilia Chavchavadze: Georgia's Cultural Saint and the Saint of Georgian Orthodox Church“. Great Immortality. Studies on European Cultural Sainthood. Edited by Marijan Dović and Jón Karl Helgason. Amsterdam: Brill, 2017. Book series “National Cultivation of Culture” 
 9. რომანტიკული ნაციონალიზმის ფორმირება საქართველოში“. სტატიები გამოქვეყნება ამსტერდამის უნივერსიტეტის, ჰოლანდია, საერთაშრისო ელექტრონულ რესურსში და ბეჭდურ გამოცემაში: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. romanticnationalism.net
 10. “Georgian Modernism, National Expectations and WWI” Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI, ed. Lidia Głuchowska/ Vojtěch Lahoda, Artefactum, Prague.
 11. “Futurism in Georgia”. Bela Tsipuria. International Handbook on Futurism. Berlin, De Gruyter.
 12. “Гибридность в романе Чабуа Амиреджиби Дата Туташхия” Россия и Грузия после империи: культурно-литературные аспекты. Ruhr university Bochum, Sponsored by The Volkswagen Foundation/ VolkswagenStiftung. 2016.
 13. მოდერნულობა, მოდერნიზმი, ინდივიდუალიზმი დაქართულ-საბჭოური სინამდვილე. "მოდერნიზმი ლიტერატურაში გარემო, თემები, სახელები (ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს). “შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. 
 14. “Cultural Conversion: from Modernism to Socialist Realism. Boris Pasternak and Titsian Tabidze”. Models of Personal Conversion in Russian cultural history of the 19th and 20th centuries (Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe). Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 2015.
 15. “Past Stereotypes and the Future: A Georgian Case Study”. Bela Tsipuria. Nations and stereotypes 25 years after. Krakow: International Cultural Centre, 2015.
 16. “Socialist Realism from Centre to Periphery: Doctrine and Indoctrination.” Littérature et Totalitarisme : Écrire pour Témoigner, Presses Universitaires de Namur. 2015.
 17. “Tatiana Vechorka. Russian Poetess in Tbilisi, Baku and Moscow”. International Yearbook of Futurism Studies, Berlin, De Gruyter, 2015.
 18. Nana Kipiani, Bela Tsipuria. "Cubism Influence in Georgia: Cobo-Futurism, Kiril Zdanevich, David Kakabadze". Ars. Institute of Art History of Slovak Academy of Science. 2015.
 19. “Patriotisme et résistance dans la poésie géorgienne”. Bela Tsipuria. Inflexions. Civils et Militaires, Pouviors Dire. 2014. Numero 26. Patriotisme.
 • მონოგრაფია
 1. ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. თბილისი: ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016.
 2. ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. ISBN 978-9941-18-240-2

თამარ ბერეკაშვილი:

 • სტატიები
 1. „სისულელის აქტუალობა“. ჟ. „სემიოტიკა“, 15, 2015
 2. „თანამედროვე საზოგადოება როგორც კოსმოსის სიმულაკრი“, ჟ. „სემიოტიკა“ 16, 2016
 3. ”ფენტეზის ლიტერატურული და ფილოსოფიური საფუძვლები” - ჟურნალი ”სემიოტიკა” XIV
 4. “ სისულელის აქტუალობა დიდ ქალაქებში” - ჟურნალი ”სემიოტიკა” XV
 5. “ფენტეზი და იდენტობა”, თამარ ბერეკაშვილი, კრებულში „კარს მიღმა“
 6. “სივრცე (ადგილი) ფენტეზის ჟანრის ლიტერატურაში”, თამარ ბერეკაშვილი, ჟურნ.“სემიოტიკა“ N 13 
 7. 4. “ფენტეზის ლიტერატურული და ფილოსოფიური საუძვლები”, თამარ ბერეკაშვილი, ჟურნ. „სემიოტიკა“ N 14

გრიგოლ ჯოხაძე:

 • სტატიები
 1. Иосиф Бродский,Борис Пастернак: История одной литературной аллюзии, Миры Литературного перевода, Сборник докладов участников IVМеждународного конгресс апереводчиков художественной литературы, 2016
 2. ევრაზიული წესრიგი და ქართველი მწერლები, semiotika. samecniero Jurnali, XVI, 2016
 3. ქართული მითი, ოსიპ მანდელშტამი და საქართველო, ცისკარი, 11, 2016
 4. ფიქრები იოსიფ ბროდსკიზე, ცისკარი, 12, 2016
 5. პოემის ბიოგრაფია: თ.ს. ელიოტის ,,ბერწიმიწის“ ახალი ჰერმენევტიკული ინტერპრეტაციები, შოთა რუსთაველის ქართული ლეტერატურის ინსტიტუტი, X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის- "მოდერნიზმი ლიეტარურაში, თემები, სახელები (მიეძღვნა გალაქტიონ ტავიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს)"-მასალები, 2016
 6. The markers of New Kingship, University of Leeds,CFP: International medieval congress, Proceedings, 2016
 7. Проблемы поэтического перевода, Iмеждународная научно-практическая конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации», Материалы, 2016
 8. “ევრაზიული კულტურა და ქართული მწერლობა”, გრიგოლ ჯოხაძე, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის შრომები, 11, 2014.
 9. „Религия как маркер государственной идентичности (по грузинским и армянским источникам)“, Григол Джохадзе, Труды Ереванского Государственного Университета, 3, 2014
 10. „Water as a Marker of Religious Identity (according to Georgian narrative on Vakhtang Gorgasali)“, Grigol Jokhadze, FreieUniversitat Berlin, Werks, 2014
 11. ,,მეორე ცა“ დავით აღმაშენებლის ნარატივში“, გრიგოლ ჯოხაძე, ,,სემიოტიკა“, 2014
 12. „Иосиф Бродский на грузинском языке: опыт переводчика“, Григол Джохадзе, Материалы Всемирного Конгресса Переводчиков, 2014
 13. „სივრცის აღქმა შუა საუკუნეთა საქართველოში“, გრიგოლ ჯოხაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 2014
 • მონოგრაფია:
 1. Terra Histiorica, ნარკვევები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2015
 2. ევრაზიული საცდური: პოლიტიკური და ისტორიულ-ფილოსოფიური ასპექტები, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2015

ლალი გულედანი:

 • სტატიები
 1. მონოგრაფია: მომზადებულია გამოსაცემად ”ესოპეს ”ცხოვრებისა” და იგავების ქართული ვერსია”.
 2. აბრევიატურებს წარმოების თავისებურებანი დანამედროვე ებრაულში, ლალი გულედანი, ლუტურის ისტორიის საკითხები,XXIX, 2014
 3. ანდ- კის "დიბუკი: ანუ ორ სამყაროს შორის, ლალი გულედანი, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII, 2014
ბანერები