ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

თამარ ცოფურაშვილი - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი

თამარ ცხადაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთი გურჩიანი - ასოცირებული პროფესორი

გურამ თევზაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუსი პროფესორი

მაკა ლაშხია - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ნინო როდონაია - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ზურაბ ჭიაბერაშვილი - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

ლევან გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მთარგმნელი

ვახტანგ ქარელი - სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის თანაშემწე

ნინა აბესაძე - ასისტენტ-მკვლევარი

ანა ლომაძე - სამეცნიერო გამოცემების კურატორი

ბანერები