ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები

პროექტები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის პროექტები

  • კვლევები ფილოსოფიისა და თეოლოგიის მომიჯნავე საკითხებზე (საკვლევი თემა: ფილოსოფიურ-თეოლოგიური დისკურსის ანალიზი. ტრანსცენდენტალიები როგორც თეოლოგიური კონცეპტები და როგორც ფილოსოფიური კატეგორიები, რეფორმაცია და მისი ფილოსოფიურ-მსოფლმხედველობრივი შედეგები - პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი თამარ ცოფურაშვილი),
  • კვლევები ეთიკისა და მორალის საკითხებზე (საკვლევი თემა: ბიოეთიკის ურთიერთმიმართება ადამიანის ავტონომიურობასა და ღირსებასთან - პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი ნინო როდონაია; აღიარების ცნება როგორც ფუძემდებლური ფიხტეს ბუნებითი სამართლის სისტემაში - პროექტის შემსრულებელი თამარ ცოფურაშვილი), 
  • კვლევები ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით (საკვლევი თემა: ნორმატიულობა და რაციონალურობა. ლოგიკური, ეპისტემოლოგიური და ონტოლოგიური ანალიზი, პროექტის ხელმძღვანელი - თამარ ცხადაძე; უთანხმოების ეპისტემოლოგია - შემსრულებელი თამაზ თოხაძე).
  • მთარგმნელობითი პროექტები: მონტენის ესსეები, ჟან-ჟაკ რუსოს ფილოსოფიური ტრაქტატები. პროექტის ხელმძღვანელი თამარ ცოფურაშვილი
  • არისტოტელეს ქართულენოვანი რეცეფცია (ფილოსოფიისა და თეოლოგიის მომიჯნავე საკითხების კვლევა). პროექტის ხელმძღვანელი თამარ ცოფურაშვილი.
  • გამოყენებითი ეთიკის სახელმძღვანელოს შექმნა (კვლევები ეთიკისა და მორალის საკითხებზე. )პროექტის ხელმძღვანელი ნინო როდონაია.
  • “რელიგიურობის კვლევა ქართველ ახალგაზრდებში”. დამფინანსებელი ორგანიზაცია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. პროექტის ხელმძღვანელი ქეთევან გურჩიანი.
ბანერები