ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კოლოკვიუმი

ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კოლოკვიუმი

ფილოსოფიის ინსტიტუტში რეგულარულად ტარდება ინსტიტუტის სამეცნიერო კოლოკვიუმი, რომელზეც ინსტიტუტის მკვლევრები განიხილავენ მიმდინარე საკვლევ თემებს. იხილეთ კოლოკვიუმის ფარგლებში გაკეთებული მოხსენებების ჩამონათვალი და მათი მოკლე ანოტაციები.

16.07.2015 არისტოტელეს „მეტაფიზიკა“, ნაწილი II - მომხსენებელი მიხეილ მირაშვილი

25.06.2015 ნინო როდონაია: ადამიანის ღირსების ცნება და მისი ფილოსოფიური საფუძვლები

04.06.2015 თამარ ცხადაძე: ჯონ როულზის „გააზრებული წონასწორობის“ (reflective equilibrium) კონცეფცია

21.05.2015 მოლაპარაკებების ტაქტიკა ყოველდღიურ რელიგიურობაში - მომხსენებელი ქეთევან გურჩიანი

07.05.2015: არის თუ არა მაკის Error Theory კოგნიტივისტური?- მომხსენებელი თამაზ თოხაძე

23.04.2015: არისტოტელეს „მეტაფიზიკის“ თარგმნის პრობლემები - მომხსენებელი მიხეილ მირაშვილი

02.04.2015: როულზი და ლაკლაუ: ონტოლოგიური განსხვავებები - მომხსენებელი გიორგი ცხადაია

19.03.2015: ჯონ როულზის „პოლიტიკური ლიბერალიზმის“ თარგმნის პრობლემები - მომხსენებელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი

29,12,2015 მოხსენება: "იამბლიქოსის სწავლება ადამიანის როლზე დემიურგიაში" - მომხსენებელი დავით ფირცხალაძე

31.03.2016 - „ონტოლოგიის და ეთიკის გაერთიანება თანამედროვე კონტინენტურ პოლიტიკურ ფილოსოფიაში“- გიორგი ცხადაია

17.03.2016 - საკვლევი პროექტი ინტენციის შესახებ- მომხსენებელი ჯუკა პაკაცოშვილი

10.11.2016: „ინტერსუბიექტურობის თეორია და ემპათია“ - ნინა ჯანაშიას მოხსენება ილიაუნის ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კოლოქვიუმის ფარგლებში

25.05.2017 - მოხსენება: „ვისია ტკივილი და ვისი შეიძლება იყოს ბრაზი? ჰიუმი „მორალური გრძნობების“ სპეციფიკაზე და ბრაზის ფემინისტური რეაბილიტაცია“ - თამარ ცხადაძე

27.06.2017 მოხსენება: „რატომ არის აკრასიული რწმენები ირაციონალური?“ - მომხსენებელი თამაზ თოხაძე

20.06.2017 იამბლიქოსის სწავლება ადამიანის როლზე დემიურგიაში - მომხსენებელი დავით ფარცხალაძე

14.07.2017 მოხსენება:  „სამეტყველო აქტები და პორნოგრაფია" - მომხსენებელი ნინა აბესაძე

03.11.2017 მოხსენება: ,,Non-representationalism and Evaluation of Historical Works" , მომხსენებელი: რუზომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი ეუგენი ზელენაკი

05.12.2017 „მორალური ევიდენციალიზმი და ფართო არეალის პირობითი ნორმები- მომხსენებელი თამაზ თოხაძე

30.03.2018 „ფრიდრიხ ნიცშეს პოლიტიკური ფილოსოფია“ - მომხსენებელი მაგისტრი ბაქარ ბაიდაშვილი

ბანერები