ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის დასრულებული კვლევები

✔ ქლორიდის იონურ არხთან დაკავშირებული რეგულაციური სისტემის ცვლილებები გენეტიკური დაავადებების დროს
✔ მცენარეული ფლავონოიდების როლი უჯრედების ბიოენერგეტიკაში
✔ ინოზიტოლები და ეპილეპტოგენეზის პრევენცია
✔ რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური საფუძვლები

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები