ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

მალხაზ მაცაბერიძე

 • მონოგრაფია

ქართული პოლიტიკური აზროვნების ანალიზის სათავეებთან თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016

 • სახელმძღვანელო

სკოლები და კონცეფციები (მოსკა, პარეტო, მიხელსი, ბენტლი). სალექციო კურსი. თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016
საქართველოს პოლიტიკური სისტემა (თბილისი, თსუ, 2017)

 • კრებული

ივანე ჯავახიშვილის ორი ლექცია საქართველოს სამხრეთი საზღვრის შესახებ, თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016
ერიხ ობსტი საქართველოს გეოპოლიტიკის შესახებ,თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016
ფრიდრიხ რატცელის ანთროპოგე-ოგრაფია - გერმანული გეოპოლიტიკის დასაწყისი თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016

 • სტატია

Грузинская Демократическая Республика (1918-1921): Поиск нейтралитета, 2016, № 21 Кавказ и Мир. Международный научный журнал
Конституционные метаморфозы института президента в постсоветской Грузии,в кн.: Georgia and Moldova: Experience of Building Democratic State. Tbilisi, TSU, 2016,
Transformation of Historical Memory Before the Restoration of Independence of Georgia (1989-1991),The May 26th in the Context of the Memory Politics. Tbilisi, Institute of Political Sciences, “Akhali Azri”, 2016
ზურაბ ავალიშვილი „დიდი სივრცეების“ პოლიტიკის შესახებ, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. შრომათა კრებული N 12, 2016
Victor Nozadze on Geopolitics of the Caucasus, January 2016, Vol.4, No 1, International Relations and Diplomacy
Georgia between the EU and Russia: the Dynamic of Public Opinion, “Post-Soviet States Between Russia and the EU: Analysing Special Circumstances and Political Tendencies. Chishinau, CEP USM, 2016
მიხაკო წერეთელი რუსეთის 2017 წლის თებერვლის რევოლუციის შესახებ
დემოკრატიის აღქმა თანამედროვე საქართველოში. „პოლიტიკა“, 2017, N 6.
Peculiarities of Foreign Policy Orientation of Georgia’s Ethnic Minorities. Armenian Journal of Political Science 1(6) 2017, 29-44.
IDENTITY ISSUES OF THE GEORGIAN DIASPORA IN KURGAN. EEEastern Europe: Regional Studies, Chişinău, 2017, გვ.62-66. CEP USM.

მანანა დარჩაშვილი

 • სტატია 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ, საქართვეელო-მოლდავა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება, თბილისი
Evenings Dedicated to 26th of May and Mixako Tsereteli, The May 26th in the Conteqst of the Memory POlitics
მიხაკო წერეთელი საქართველოს ევროპული პოლიტიკური კურსის შესახებ (XX-ის დასაწყისი), საერთშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საზოგადოება და ხელისუფლება“ 2016 წელი, თბილისი
ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში, საერთაშორისო კრებული „გენდერი და მსოფლიო“ 2016წ. #3 , თბილისი
სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში, თბილისი
Михако Церетели о европейском политическом курсе Грузии, КавКаз и Мир - Международный научный журнал 2016 წ.
The Compatibility of Women's Involvement in Politics n the process of Eurointegration in Modern Georgian Reality, Journal of Liberty and International Affairs | Vol. 2, No. 2, 2016,Vol. 2, No. 2, 2016, მაკედონია
განათლების საკითხი პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო დოკუმენტებში (2012- 2016 წლების საარჩევნო ციკლის მიხედვით)
The Issue of Education in Georgia’s Politics (according to the documents of political parties 2012-2016 electoral cycle). “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research”. 2017 at the University of Patras, Greece.

ალა ბიბილაშვილი

 • მონოგრაფია

ინგუშეთის სოციალ-პოლიტიკური და ეთნოკონფესიური განვითარების პრობლემები საუკუნეთა მიჯნაძე, თბილისი

 • სტატია

ჩრდილოეთ კავკასია: ეთნონაციონალიზმიდან ისლამურ რადიკალიზმამდე, საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალი "კავკასია და მსოფლიო",№ 21, თბილისი
მთის რესპუბლიკის სოციალ-პოლიტიკური და რელიგიური პრიორიტეტები. /მთის რესპუბლიკის გაუქმების 90 წლისთავისადმი/. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, № 30, თბილისი.
ჩრდილოეთ კავკასია პირველ მსოფლიო ომში. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, № 31, თბილისი.
ჩრდილოეთ კავკასია: ეთნონაციონალიზმიდან ისლამურ რადიკალიზმამდე. საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალი „კავკასია და მსოფლიო“, № 21, თბილისი.
1917 წლის თებერვლის რევოლუცია ჩრდილო კავკასიაში და მისი იდეოლოგიური არსი. რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები” 2017, № 38-39. თბილისი.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები პარტიების საარჩევნო პროგრამებში. რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ , 2017, № 40. თბილისი.

ოთარ ჯანელიძე

 • მონოგრაფია

ოთარ ჯანელიძე, გიორგი გაბუნია, ლევ ტოლსტოი და ქართველი ახალგაზრდობა, თბილისი, გამომცემლობა ,,მწიგნობარი“.
ნარკვევები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა.
ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრების კვალდაკვალ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

 • სტატია

ქართული ემიგრაციის მემარჯვენე ფრთა 1921-1923 წლებში (გიორგი მაჩაბლის წერილების მიხედვით);გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #12, თბილისი
ქართული სოფელი საუკუნეთა გასწვრივ;დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომათა კრებული, # 2,თბილისი
ქართული ემიგრაციის თურქული ფურცლები (1921-1924 წწ.), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია, 11-12 დეკემბერი, 2015,გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #14. თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის საჯარო ლექციები თბილისსა და ქუთაისში, ჟურნალი ,,ანალები", 2016, # 12, თბილისი 
ივანე ჯავახიშვილის საზოგადოებრვ-პოლიტკური მოღვაწეობის ისტორიიდან 1918-1921 წლებში, ჟურნალი ,,ანალები", 2016, # 12, თბილისი
1924 წლის აგვისტოს აჯანყების საერთაშორისო გამოძახილი;90ème anniversaire de l’insurrection nationale Georgienne de 1924, პარიზი-თბილისი. ფრანგული ტექსტი იხ. აგრეთვე:http://www.samchoblo.org/otar_janelizis_moxseneba.htm
1924 წლის აჯანყების გაკვეთილები, ème anniversaire de l’insurrection nationale Georgienne de 1924, პარიზი-თბილისი. ფრანგული ტექსტი იხ. აგრეთვე:http://www.samchoblo.org/otar_janelizis_moxseneba.htm
ახალი მასალა ქართული სამხედრო სკოლის ისტორიისათვის, ჟურნალი ,,ქართული ემიგრაცია“. თბილისი.
,,ფოსტით მიღებული რევოლუცია“ და ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სინამდვილე (1917 წლის თებერვალ-მარტი), ჟურნალი ,,ანალები“. თბილისი.
შოთა რუსთაველის პირველი იუბილე (1937 წ.), ,,რუსთაველი და საქართველო“ - სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ხაშური.
სამი სახელმწიფო ერთ ქალაქში, ჟურნალი ,,მაცნე“. 2.თბილისი.
ილია ჭავჭავაძე ლიბერალიზმის კონტექსტში, ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი“. # 4 (46). თბილისი.
Three States in One City, Pro Georgia“. Jurnal of Kartvelological Studies. # 27. Warshaw. Centre for East Europeans Studies.

სალომე დუნდუა

 • სახელმძღვანელო

ს. დუნდუა, ზ. აბაშიძე,ქ. მუხიგული, თ. ქარაია, დემოგრატია და მოქალაქეობა (საქართველო სტუდენტებისთვის, მეორე გადამუშავებული გამოცემა), თბილისი, 2016 წელი
დემოკრატია და მოქალაქეობა (სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, მეორე გადამუშავებული გამოცემა)თბილისი, 2017 წ.

 • სტატია

“Social Policy and Modern Georgia”, (სოციალური პოლიტიკა და თანამედროვე საქართველო), საქართველო და მოლდოვა: დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება (ინგლისურენოვანი გამოცემა), თბილისი, 2016
ს. დუნდუა, ზ. აბაშიძე, თ. ქირია, “Reconstruction of History and Politics of “Memory” in Action: Case of Georgia”, “Athenaeum” 2016, პოლონეთი, ვარშავა (Polish Political Science Studies (იბეჭდება)
ს. დუნდუა, თ.ქირია, “No to Khudoni Hydropower Plant!” – Social Movement in Georgia", Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest, დიდი ბრიტანეთი, კემბრიჯი (მიღებულია დასაბეჭდად)
“Social Policy and Modern Georgia. Eastern Europe Regional Studies. კიშინოვი, 2017. გვ. 33-37.
“National Narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia” Volume 17, 2017, No. 2, sსლოვაკეთი; სლოვაკეთის პოლიტიკური მეცნიერების ჟურნალი; Slovak Journal of Political Sciences, გვ. .222-240.
“Multiculturalism in Georgia: Problems and Perspectives”, 2016; Volume 1, Issue 2; http://oapub.org/soc/index.php/ejsss/index, ოციალური მეცნიერებების კვლევის ევროპული ჟურნალი, European Journal of Social Sciences Studies, გვ. 102-115.

ვაჟა კეშელავა

 • სტატია

პატარა სახელმწიფოების სუვერენიტეტის პროლემები გლობალიზაციის კონცექსტში "საქართველო მოლდოვა:დემოგრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება", კიშინოვი, მოლდოვის რესპუბლიკა, 2016

თეიმურაზ ქარელი

 • სტატია

უფროსკლასელ მოსწავლეტა პოლიტიკური სოციალიზაცია - იაკობ გგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, I, თელავი, 2016
პოლიტიკური სოციალიზაციის კვლევა საქართველოსი - იაკობ გგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, I, თელავი, 2016

 • მონოგრაფია

პოლიტიკური სოციალიზაცია: თეორია, მეთოდოლოგია, პრობლემები. გამომცემლობა „მწიგნობარი“.

ეკა დარბაიძე

"ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში" - თსუ-სა და მოლდოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტისსაერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, 2016
"პოლიტიკური პარტიების გენდერული პოლიტიკა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე", სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის CELA-ს საერთაშორისო კონფერენცია "სამოქალაქო გაანათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე, თბილისი, 2016
"სელექციური აბორტი, როგორც გენდერციდი საქართველოში", თსუ-ს IV საერთაშორისო კონფერენცია "სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა", 7-8 ივნისი, 2016 წ.
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიებში გენდერული კვოტირების სისტემის დანერგვის აუცილებლობის საკითხი საქართველოში/ პოლიტიკა, N 3, თბილისი.
სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში: საქართველო და მსოფლიო გამოცდილება/სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის CELA-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. თბილისი.
GEORGIA’S INTERNATIONAL TOURISTIC IMAGE, Eastern Europe Regional Studies, Moldova 2017.

ირაკლი ჩხაიძე

 • სტატია

ეთნიკურიდან მრავალეთნიკური ერისკენ: ნაციონალიზმის დინამიკა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა, კულტურა" მასალები, თბილისი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2016 წ.
ევროპის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოს ოფიციალურ დისკურსში დამოუკიდებლობის შემდეგ. ალექსანდრე იოან სუზას უნივერსიტეტის ევროპის კვლევის ცენტრის გამოცემა; ტომი 9, გამოცემა 3, იაში, რუმინეთი.
ეთნიკურიდან სამოქალაქო ნაციონალიზმისკენ: ეროვნული პროექტის დინამიკა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ. აღმოსავლეთ ევროპა - რეგიონული კვლევები, კიშინიოვი, რუმინეთი.
„დემონი“ „ანგელოზის“ წინააღმდეგ: ევროპის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოს საჯარო დისკურსში დამოუკიდებლობის შემდეგ, 2017 წლის 19-20 მაისი, იაში, რუმინეთი.

ნანა მაჭარაშვილი

 • კრებულები

Nana Macharashvili, Ekaterine Basilaia, Nikoloz Samkharadze. ASSESSING THE EU'S CONFLICT PREVENTION AND PEACEBUILDING INTERVENTIONS IN GEORGIA. ელექტრონული გამოცემა

 • სტატიები

Véronique Dudouet and Alia Ashaq, Nani Macharashvili and Ekaterine Basilaia. Assessing the European Union’s Approach to Inclusive Mediation and Dialogue Support in Georgia and Yemen. Peacebuilding - Taylor & Francis Online.
Lia Tsuladze, Nana Macharashvili & Ketevan Pachulia (2017), SOS Tbilisi. Problems of Post-Communism DOI: 10.1080/10758216.2017.1308228. Taylor & Francis, Online.

ინგა მიხანაშვილი

 • სტატიები:

ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და მისი ასახვა მოქალაქეებზე/ საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული” “სამოქალაქო განათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე”, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია,E(CELA) 2016 გამომცემლობა “უნივერსალი.
უმცირესობების საკითხი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სახალხო დამცველის ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე/ საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული” სამოქალაქო განათლება და დემოკრატიის გამოცდილება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში“,ლექტორთა ასოციაცია,E(CELA).

ირაკლი ჩხაიძე

 • სტატიები

ევროპის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოს ოფიციალურ დისკურსში დამოუკიდებლობის შემდეგ. ალექსანდრე იოან სუზას უნივერსიტეტის ევროპის კვლევის ცენტრის გამოცემა; ტომი 9, გამოცემა 3, იაში, რუმინეთი.
ეთნიკურიდან სამოქალაქო ნაციონალიზმისკენ: ეროვნული პროექტის დინამიკა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ. აღმოსავლეთ ევროპა - რეგიონული კვლევები, კიშინიოვი, რუმინეთი.
„დემონი“ „ანგელოზის“ წინააღმდეგ: ევროპის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოს საჯარო დისკურსში დამოუკიდებლობის შემდეგ, 2017 წლის 19-20 მაისი, იაში, რუმინეთი.


ვლადიმერ ნაფეტვარიძე

 • სტატიები

Vladimeri NafetvariZe, Electronic Elections: International Experience; Politics/პოლიტიკა http://psage.tsu.ge/index.php/Politics/article/view/5 №1; Tbilisi.
Vladimer Napetvaridze; Matsaberidze Malkhaz; Tskhovrebadze Tina; Ordjonikidze Tamar; ISSUES OF THE GEORGIAN DIASPORA IN KURGAN. Kishinev; Moldova. 62-67.

მარიანა ქევხიშვილი

 • სტატიები

პარტია “ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” ლობისტური საქმიანობა აშშ-ში. ჟურნალი “პოლიტიკა”. №1, თბილისი. 80.

გიორგი მელიქიძე

 • სტატიები

საარჩევნო კამპანიის სანახაობითი ხასიათი საქართველოში / პოლიტიკა. #1, თბილისი. 13
მედიის როლი პოლიტიკურ პროცესში / ინტელექტუალი, #33, თბილისი. 9.
Electoral Volatility in Georgia: Qualitative Analysis of the stability of party System / Eastern Europe Regional Studies. Kishinev, Moldova. 8.


ლევან ხუციშვილი

 • კრებულები

„მომავლის ქალაქმგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია“ (თავი პუბლიკაციაში: სალომე გაჩეჩილაძე, ლევან დოლიძე, ალექს კუტუბიძე, სანდრო მელაძე, კონსტანინე ცაავა, ანი წიქორიძე, ლევან ხუციშვილი). ,,ავლაბრის ქალაქმშენებლური განვითარება’’. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, თბილისი. 106 გვ (თავი პუბლიკაციაში: 10 გვ)

 • სტატიები

ს.ხუციშვილი, ლ.ხუციშვილი. „ქალაქის კომპლექსური განვითარების სისტემური ანალიზი და მოდელირების ამოცანები“. ბიზნეს-ინჟინერინგი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, № 1 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 4 გვ.
Sarma, C.H., Khutsishvili, L. "THE PAPER | India-Georgia Relationship: A Window of Opportunity", IndraStra Global. Vol.003, Issue No: 11. USA, New York, “IndraStra Global”.

თამარ ქარაია

 • სტატიები

Tamar Karaia, Zviad Abashidze, Salome Dundua. National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia. Slovak Journal of Political Sciences. Volume 17, No. 2. 2017. Slovakia; Slovak Journal of Political Sciences, 222-240.
Tamar Karaia. The politics of memory in contemporary Georgia (rethinking of Soviet past after rose revolution). Eastern European Regional Studies. , #1, kiSinovi, 2017, Pp. 243-257.
Tamar Karaia. Memory Strategies in Contemporary Georgia. Volume , 4 2017. poloneTi. Central European Political Studies.
Tamar Karaia, Salome Dundua. “No to Khudoni Hydropower Plant!” – Social Movement in Georgia Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest, დიდი ბრიტანეთი, კემბრიჯი

თინა ცხოვრებაძე

 • სტატიები

თინა ცხოვრებაძე, დადუმებული მეხსიერება: 26 მაისის ქართულ რეალობაში დაბრუნება (1988-1991 წლები); პოლიტიკა / Silent Memory: Bringing Back the 26th of May in the Georgian Reality (1988-1991); Politics http://psage.tsu.ge/index.php/Politics/article/view/29 № 4, თბილისი, 2017.
Vladimer Napetvaridze; Matsaberidze Malkhaz; Tskhovrebadze Tina; Ordjonikidze Tamar; ISSUES OF THE GEORGIAN DIASPORA IN KURGAN. Kishinev; Moldova 2017. 62-67.

 

ბანერები