ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები

გიორგი მენაბდე - მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი
მარინე ჯანელიძე - მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი
მიკა წვერავა - მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი
ქეთევან გოგილაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ივანე აბიათარი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე ბერიშვილი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ირაკლი ამირანაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

ბანერები