ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

2006-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. გვიანანტიკურობისა და შუა საუკუნეების რელიგიური ისტორიოგრაფიის წყაროების კვლევა (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2006-2009 წ.), ნ. დობორჯგინიძე. პროექტის შედეგები დაიბეჭდა მონოგრაფიის სახით;
 2. Religioese Geschichtsschreibung der Spaetantike und des Mittelalters (AvHumboldt-Stiftung, 2006), ნ. დობორჯგინიძე, პროექტის შედეგები დაიბეჭდა მონოგრაფიის სახით. 
 3. მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2006-2009), გ. კარტოზია, მ. ლომია, რ. გერსამია, თ. ცხადაია. პროექტის შედეგები დაიბეჭდა კრებულის სახით;
 4. ანტიოქიის სამწერლობო-მთარგმნელობითი ცენტრის რეკონსტრუქციისათვის (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2008-2011 წ.), ქ. ბეზარაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, თ. ოთხმეზური. პროექტის შედეგები დაიბეჭდა ოთხი მონოგრაფიის სახით;
 5. Emanzipation der Volkssprachen im Mittelalter: Die georgische Sprache im Mittelalter. (AvHumboldt-Stiftung, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2006-2009), ნ. დობორჯგინიძე. პროექტის შედეგები დაიბეჭდა გერმანულენოვანი მონოგრაფიის სახით სერიაში: Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, Reichert-Verlag Wiesbaden; 
 6. იდიომური გამოთქმების ქართულ-ახალბერძნული ლექსიკონი, (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2009-2010 წ.), ირინა ლობჟანიძე. პროექტის ფარგლებში მომზადდა იდიომური გამოთქმების სალექსიკონო ბაზა; 
 7. მეგრული ტექსტების ელექტრონული კორპუსი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2009-2012), მ. ლომია, რ. გერსამია, რ. აბაშია, ნ. მატარაძე, კ. რევაზიშვილი; 
 8. ქართული ჟესტური ენის კვლევა (USIAD-ი, Save Children International თბილისის ოფისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი, 2011-2012), თ. მახარობლიძე. პროექტის ფარგლებში პირველად აღიწერა ქართული ჟესტური ენა და დაიბეჭდა ჟესტური ენის გრამატიკა, დაიბეჭდა სამეცნიერო და მეთოდური ხასიათის ლიტერატურა. 
 9. დაქტილური ანბანი (USIAD-ი, Save Children International თბილისის ოფისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი 2012), თ. მახარობლიძე. პროექტის ფარგლებში შექმნა პირველი ქართული დაქტილური ანბანი; 
 10. ვეფხისტყაოსნის პარალელური (ქართულ-ინგლისური) კორპუსი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი, 2012), ი. ლობჟანიძე, ნ. დობორჯგინიძე, მ. ზაკალაშვილი, ი. გუნია, ც. ხახვიაშვილი, ნ. ბილანიშვილი, გ. შუბითიძე, ლ. კუპრეიშვილი; www.corpora.iliauni.edu.ge
 11.  ქართლის ცხოვრების პარალელური (ძველი ქართული-ძველი სომხური-ახალი ქართული) კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2011-2012), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ც. ხახვიაშვილი, ნ. ბილანიშვილი, გ. შუბითიძე, შ. თუმანიშვილი, ნ. დათაშვილი; www.corpora.iliauni.edu.ge
 12. თანამედროვე ქართული ენის საანალიზო და საანოტაციო პროგრამები (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2012-2014), ი. ლობჟანიძე, ნ. დობორჯგინიძე. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი; www.corpora.iliauni.edu.ge
 13. უცნობი საქართველო: ქართულ-იტალიური წყაროები საისტორიო მეხსიერების რეკონსტრუქციისათვის (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013-2014), ნ. დობორჯგინიძე, თ. პატარიძე, მ. დამენია. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და წელს დაიბეჭდება ორტომიანი პუბლიკაცია (1. მონოგრაფია, 2. ქართული და იტალიური წყაროები);
 14. XIX საუკუნის პუბლიცისტიკის კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 15. ილიას ივერიის კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 16. XX საუკუნის პუბლიცისტიკის კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 17. ქართული სამეცნიერო ენის (სადისერტაციო ნაშრომები) კორპუსი, ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 18. ქართული იურიდიული კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 19. საბჭოური სიტყვიერების კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 20. თანამედროვე ქართული ენის კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013-2014), ი. ლობჟანიძე, ს. ბერეკაშვილი, ნ. დობორჯგინიძე, ცენტრის ასისტენტები; www.corpora.iliauni.edu.ge
 21. ქართული ენა უცხოელთათვის: ძველი და ახალი ქართული ენის შესასწავლი მასალების ელექტრონული პორტალი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2012-2014), თ. პატარიძე, ე. ქუთათელაძე, თ. კიღურაძე, ივ. ლობჟანიძე;
 22. ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-2015), თ. მახარობლიძე, საქართველოს ყრუთა კავშირის წევრები; 
 23. დრო და სივრცე ქართველურ ენებში (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2012-2015), მ. თანდაშვილი, ი. ქობალავა, მ. ლომია, რ. გერსამია, მოწვეული მეცნიერები);
 24. ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში. სტრუქტურული, სემანტიკური და პრაგმატიკული ასპექტები (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-2015), რ. გერსამია, მ. ლომია, მოწვეული მეცნიერები;
 25. ქართული ენის კორპუსის ომონიმიის მოხსნა და სინტაქსური მოდულისთვის სახელური ნაწილის (მსაზღვრელ-საზღვრული)წინასწარი მომზადება (საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 26. საქართველოს პროსოპოგრაფია. პირველი რესპუბლიკის (1918-1921) პროსოპოგრაფიული ბაზა და სოციალური კლასტერების ანალიზი (საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 27. საქართველოს ეპიგრაფიკა. V-X ს. აღმოსავლეთ საქართველოს ქართული, ბერძნული, არამეული და სომხური წარწერების კორპუსი (საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 28. ჟესტური ენის ბაზა და კომპიუტერული თარგმანის მოდელი (პირველი ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 29. ძველი ქართული მთარგმნელობითი კორპუსი (წინაათონური და ათონური პერიოდი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 30. ქართული OCR-ის ლინგვისტურ-ლექსიკური ნაწილის ამომცნობის განვითარება(საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 31. იტალიაში დაცული ქართული და უცხოური წყაროების კვლევა და თარგმნა(საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 32. ქართული როგორც უცხო ენა. მოსწავლის წიგნი DVD-დისკის ტექსტური ნაწილი და სიხშირული ლექსიკონი, სამუშაო რვეული აუდიო-დისკის ტექსტური ნაწილის და მასწავლებლის წიგნი (საუნივერსიტეტო პროექტი,2015)
 33. ეპიგრაფიკის კორპუსი (მეორე ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016)
 34. მორფოლოგიური ანალიზატორის განვითარება (მეორე ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016) 
 35. საქართველოს პროსოპოგრაფიული ბაზა (მეორე ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016)
 36. V-X ს. ბილინგვური კორპუსები (პეტრე იბერის ცხოვრების ქართულ-სირიული კორპუსი, შუშანიკის წამების ქართულ-სომხური კორპუსი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016)
 37. ძველი ქართული მთარგმნელობითი კორპუსი (X-XI ს.)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016)
 38. ქართულიჟესტური ენის ბაზა და ადაპტორი(საუნივერსიტეტო პროექტი,2016)
 39. საქართველოს ეპიგრაფიკის კორპუსი (III ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2017)
 40. ქართული ენის კორპუსის მორფოსინტაქსური ანოტირება (III ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2017)
 41. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის (1918-1921 წ.) პროსოპოგრაფიული ბაზა (III ეტაპი)(საუნივერსიტეტო პროექტი,2017)
 42. იდიომური გამოთქმების ონლაინ-ლექსიკონი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2014-2017), ი. ლობჟანიძე, შ. აფრიდონიძე, ი. გუნია.
 43. ქართული ჟესტური ენის ზმნის მორფოლოგია (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2018) - თ. მახარობლიძე 
 44. მოძრაობის სემანტიკური კომპონენტები მეგრულ-ლაზურში (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2018), ი.ქობალავა
 45. ციფრული ჰუმანიტარია (ციფრული ეპიგრაფიკა, კომპიუტერული და კორპუსის ენათმეცნიერება, ციფრული პროსოპოგრაფია)(რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2017-2020), ნ.დობორჯგინიძე
 46. ქართულ-ინგლისური ონლაინ-ლექსიკონი (I ეტაპი)
 47. ძველი ქართული ენის კორპუსი და მორფოლოგიური ანალიზატორი (I ეტაპი)
 48. საქართველოს პროსოპოგრაფიული ბაზა (IV ეტაპი)
 49. LaDyCa, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა (თ. მახარობლიძე) და პარიზის სორბონას უნივერიტეტის ერთობლივი პროექტი, ხელ.ლი პროფ. ჟან ლეო ლეონარდი. 
 50. ჟესტური ენის სოციოლინგვისტური კვლევა. აშშ სან ბერნანდინოს უნივერსიტეტისა და ილიაუნის (თ. მახარობლიძე) ერთობლიბი პროექტი, ხელ.ლი პროფ. ვენდი სმიდტი.
 51. ფუნდამენტური, საზღვარგარეთ დაცული მატერიალური ძეგლების შესწავლა ნ. დობორჯგინიძის ხელმძღვანელობით(რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერიო ფონდის დაფინანსებით)
 52. საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი, ნ. დობორჯგინიძის ხელმძღვანელობით (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერიო ფონდის დაფინანსებით)
 53. ძველი ქართული ენის კორპუსული ლექსიკონი (წინაათონური პერიოდი)
 54. საქართველოს პროსოპოგრაფია (ქართული, უცხოური სერიული დოკუმენტები), V ეტაპი
 55. ქართული ენის კორპუსი, ციფრული რესურსები (ძველი ქართული ელინოფილური პერიოდის ბაზა , ანალიზატორი,
 56. საქართველოს ეპიგრაფიკის დოკუმენტიტირების სამარჯვები), II ეტაპი
 57. საქართველოს პროსოპოგრაფია:ა)შუა საუკუნეების პროსოპოგრაფია (საისტორიო საბუთების, პირთა ანოტირებული ლექსიკონების, სულთა მატიანეების, ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერების, ათონის ბერძნული აქტების მიხედვით);
  ბ)გვიანი შუა საუკუნეების (XVI ს.) სამხრეთ-საქართველოს ეკონომიკურ-დემოგრაფიული ბაზა (ოსმალური საგადასახადო გ)დოკუმენტების - ვილაიეთის დიდი დავთრის მიხედვით);
  XIX-XX საუკუნეების პროსოპოგრაფია - სახელმწიფოებრივი მოწყობის სერიული დოკუმენტების მიხედვით (кавказский календарь, ასევე ადრეზკალენდარი და სახაზინო დოკუმენტები)
  დ)საქართველოს კათოლიკური მისიების პროსოპოგრაფია
 58. ქართული ენის კორპუსი (ა. ძველი ქართული ენის ანალიზატორის ტესტირება, ბაზების შევსება XIII-XV საუკუნეების ხელნაწერებით და გამოცემებით, ათონური პერიოდის დოკუმენტირებული ელექტრონული ლექსიკონის მომზადება, გატესტვა; ბ. ბოდლეს ბიბლიოთეკაში დაცული უორდროპების არქივის დოკუმენტირება 2019 წელს ამ არქივისთვის შექმნილ პორტალზე)

 

ბანერები