ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები

ივანე მურუსიძე - პროფესორი, ინსტიტუტის დირექტორი
მიხეილ თუთბერიძე - ასოცირებული პროფესორი
თამაზ ყალაბეგიშვილი - მკვლევარი
თენგიზ ტორიაშვილი - მკვლევარი

ბანერები