ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

2019

 1. Electronic Structure of Boron Flat Holeless Sheet, Levan Chkhartishvili, Ivane Murusidze, and Rick Becker, Condensed Matter, 4(1), 28, 2019.

2018

 1. Effect of Concentrated Light on Morphology and Vibrational Properties of Boron and Tantalum Mixtures, L. Sartinska, L. Chkhartishvili, E. Voynich, T. Eren, G. Frolov, E. Altay, I. Murusidze, O. Tsagareishvili, D. Gabunia, N. Maisuradze. Heliyon, Volume 4, Issue 3, e00585, 2018

2015

 1. “Metallic” Boron Nitride, R. Becker, L. Chkhartishvili, R. Avci, I. Murusidze, at al., European Chemical Bulletin, Vol. 4, No. 1, pp. 8-23, 2015.
 2. Silver Nanoparticles in Sulfolobus islandicus Biomass for Technological Applications, T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze, D. A. Prangishvili at al., Advanced Science, Engineering and Medicine, Vol. 7, No. 9, pp. 797-804, 2015.
 3. Possibilities of physical methods in development of microbial nanotechnology, T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze at al., European Chemical Bulletin, Vol. 4, No. 1, pp. 43 49, 2015. 
 4. Preparation of Silver Nanoparticles in Silver Nitrate Solution by Using Tannin, T. Pavliashvili, T. Kalabegishvili, European Chemical Bulletin, Vol. 4, No. 1, pp.30-32, 2015.

2014

 1. T. L. Kalabegishvili, I. G. Murusidze, D. A. Prangishvili, et al., Gold Nanoparticles in Sulfolobus islandicus Biomass for Technological Applications
 2. Advanced Science, Engineering and Medicine,  6(12), 1302-1308 (2014).
 3. Levan Chkhartishvili, Ivane Murusidze,Frequencies of Vibrations Localized on Interstitial Metal Impurities in Beta-Rhombohedral Boron Based Materials American Journal of Materials Science,  4(2), 103-110 (2014).
 4. Mikheil Tutberidze, On the numerical solution of initial-boundary value problem to one nonlinear parabolic equation, Journal of Mathematical and Computational Science, Vol 4, No 2 (2014), 363-373

2013

 1. Tamaz L. Kalabegishvili, Ivane G. Murusidze et al., Development of Biotechnology for Microbial Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles, Journal of Life Sciences, 7(2), 110-122, 2013.
 2. M. V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, S. S. Pavlov, A. Y. Dmitriev, T. Kalabegishvili, I. Murusidze and E. Kirkesali, Redistribution of Elements in Microbial Biomass in the Process of Silver and Gold Nanoparticles Synthesis Studied by Neutron Activation Analysis,, Journal of Bioremediation & Biodegradation, Special issue S18: 001, pp. 1-4 (2013).     
 3. M. Tutberidze, Comparison and Convergence Theorems for Initial-Boundary Value Problem to One Nonlinear Parabolic Equation,
 4. International Journal of Differential Equations and Applications 12(3), 159-170 (2013).

2012

 1. L. Chkhartishvili, I. Murusidze, M. Darchiashvili, O. Tsagareishvili, D. Gabunia, Metal impurities in crystallographic voids of beta rhombohedral boron lattice: Binding energies and electron levels, Solid State Sciences, 14(11–12), 1673-1682, 2012.
 2. L. Chkhartishvili, I. Murusidze, Relative stability of BN nanotubes, Solid State Sciences, 14(11–12), 1664–1668, 2012.
 3. T. L. Kalabegishvili with I. G. Murusidze et al. , Synthesis of Gold Nanoparticles by Some Strains of Arthrobacter Genera, Journal of Materials Science and Engineering, A 2(2), 164-173, 2012

2011

 1. T. L. Kalabegishvili, E. I. Kirkesali, I. G. Murusidze, G. I. Tsertsvadze, M. V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, V. Y. Shklover, and N. V. Shvindina, Characterization of Microbial Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles with Electron Microscopy Techniques Journal of Advanced Microscopy Research, 6(4), 313-317, 2011
 2. T. L. Kalabegishvili, I. Murusidze, D. T. Pataraya, E. Ginturi, M. V. Frontasyeva, E. I. Kirkesali, Gh. Duca, I. Zinicovscaia, Mercury Adsorption by Arthrobacter globiformis and Spirulina platensis , Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 6(1), 6-9, 2011
 3. L. Chkhartishvili, T. Berberashvili, I. Murusidze , Stability of Small Boron Nitride Nanotubes, Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures, New Jersey, World Scientific, 2011, proceedings of the International Conference Nanomeeting–2011, pp. 126-129.
 4. N. Tsibakhashvili, T. Kalabegishvili, et al., Effect of Zn(II) on the reduction and accumulation of Cr(VI) by Arthrobacter species , Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 38(11), 1803–1808, 2011
 5. N. Tsibakhashvili, T. Kalabegishvili, et al. , Microbial Synthesis of Silver Nanoparticles by Streptomyces glaucus and Spirulin platensis, Advanced Science Letters, 4(11-12), 3408-3417, 2011
 6. M. Tutberidze, On the Numerical Integration of One Nonlinear Parabolic Equation, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 66(2), 209-220, 2011

2010

 1. L. Chkhartishvili, I. Murusidze, Molar Binding Energy of Zigzag and Armchair Single-Walled Boron Nitride Nanotubes Materials Sciences and Applications, 1(4), 223-246, 2010
 2. N. Tsibakhahsvili L. Mosulishvili, E. Kirkesali, I. Murusidze, M. V. Frontasyeva, S. S. Pavlov, I.I. Zinicovscaia, P. Bode, and Th.G. van Meerten, NAA for studying detoxification of Cr and Hg by Arthrobacter globiformis 151 B , Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 286(2), 533-537, 2010.
ბანერები