ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევითი პროექტები

 1. ,,თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს არაბულენოვანი ეპიტაფიები“
 2. „მაზანდარანის პროვინციის (ირანის ისლამური რესპუბლიკა) ქართული წარმოშობის მოსახლეობის მეტყველება, ყოფა-ცხოვრება და კულტურა“ FR/409/2-141/13 
 3. ბიზანტიურ–ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი. 
 4. „თეირანის ქრისტიანულ სასაფლაოთა კომპლექსის ქართული სექტორი (ისტორიულ-კულტურული კვლევა, არსებული საფრთხეების გამოვლენა და მათი გადაწყვეტის გზების დასახვა)“.
 5. აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ
 6. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (ელექტრონული ჟურნალი)
 7. თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების ასპექტები და ლიტერატურული კვლევები
 8. ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობები
 9. საქართველოს ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან შუა საუკუნეებსა და ადრეულ ახალ დროში
 10. ინგლისურ-ქართულ-რუსულ-სპარსული ეკონომიკური ლექსიკონი
 11. ეგრისის სამეფოში მოსახლე პონტოსპირელ ტომთა ეთნიკური ვინაობა
 12. საქართველოს ძველი არამეული წარწერების კორპუსი” (ლინგვისტურ-პალეოგრაფიული კვლევა)
 13. სპარსული ენის საფუძვლების ფუნდამენტური ძეგლები და წყაროები (გაგრძელება) (დიდი აკადემიური სპარსულ-ქართული ლექსიკონის ძირითადი დასრულებული ბაზის განახლება-გამდიდრების დასკვნითი პერიოდი შესაბამისი ნაშრომებით, წყაროებით და სხვა ძეგლებით)
 14. სემიტური ფილოლოგიის ზოგიერთი საკითხი საქარ¬თვე¬ლოს კულტურულ-ისტორიულ პრობლემათა კონტექსტში
 15. ქართულ-ირანული ურთიერთობები (ისტორია, პოლიტიკა, კულტურა, მეცნიერება)
 16. ლინგვისტურ ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ანოტირებული ლექსიკონი
 17. ქურთები და ეზიდები რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მოსახლეობის აღწერაში
 18. სამეცნიერო ჟურნალი „ქართველოლოგია"
ბანერები