ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის პუბლიკაციები

ძირითადი პუბლიკაციები
2008-2016 წლები

 • ინსტიტუტის კრებულები:
 1. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, V (რედ. გ.სანიკიძე). თბილისი: ნეკერი, 2008.
 2. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VI (რედ. გ. სანიკიძე), თბილისი, ”ნეკერი”, 2009
 3. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VII, 2013
 4. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII (რედ. გ. სანიკიძე), თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014
 5. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო IX
 6. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო X
 7. "თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი", #1
 8. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #2
 9. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #3
 10. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #4
 11. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #5
 12. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #6
 13. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #8
 14. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი #9 
 15. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი#10
 16. "ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიოგრაფიული ტრადიცია"
 17. ტიპოლოგიური ძიებანი, VI (რედ. მ. ჯიქია), თბილისი, ”უნივერსალი”, 2010
 18. სემიტოლოგიური ძიებანი, VII (რედ. გ. ჩიქოვანი), თბილისი, 2008
 19. ბიზანტია ქართულ წყაროებში (რედ. ნ. მახარაძე), თბილისი, ”ლოგოსი”, 2010
 20. საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო, XVI საუკუნე (რედ. მ. სვანიძე). თბილისი, ”ნეკერი”, 2008
 21. La Géorgie entre la Perse et l'Europe (sous la dir. de Nathkhebia, Irène et Hellot-Bellier, Florence) Paris: L’Harmattan, 2009
 22. „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“, ელექტრონული ჟურნალი (რედ. გ. სანიკიძე და ნ. ნახუცრიშვილი), ##1–5, 2013. http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=748
 23. რედაქტორი: მარიკა ჯიქია,ტიპოლოგიური ძიებანი, VII,თბილისი
 24. რედაქტორი: მაგალი თოდუა,ქართველოლოგია,თბილისი
 25. აკად. თამაზ გამყრელიძე, ავთანდილ არაბული, რუსუდან ასათიანი, მარინე ივანიშვილი, ეთერ სოსელია,ენათა ისტორიულ-შედარებითი კვლევის პრობლემები,თბილისი: ნეკერი
 26. რედაქტორი: მაგალი თოდუა†,ქართველოლოგია თბილისი: ილიაუნის გამომცემლობა
 27. რედაქტორი: გიორგი სანიკიძე, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX თბილისი: ილიაუნის გამომცემლობა

 • მონოგრაფიები:
 1. ალექსიძე მარინა, სპარსელები და სპარსული კულტურა XIX საუკუნის საქართველოში. თბილისი, 2009
 2. ალექსიძე მარინა, საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ მემუარულ ლიტერატურაში. (რედ. გ. ბერაძე). თბილისი, 2013
 3. ასათიანი რუსუდან, ინფორმაციის სტრუქტურირება და ტექსტის აგება: პრაქტიკული რჩევები. თბილისი, ”ნეკერი”, 2009
 4. ლომოური ნოდარ, ქრისტიანობის გავრცელება და დამკვიდრება საქართველოში. თბილისი, საპატრიარქოს გამომცემლობა, 2009
 5. მელიქიშვილი ირინე, ძირის სტრუქტურათა ტიპოლოგია და საერთოქართველური ძირი. თბილისი, ”უნივერსალი”, 2009 
 6. სანიკიძე გიორგი, გელოვანი ნანი, ალასანია გიული, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX-XXI სს-ის დასაწყისი). ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011
 7. სახოკია მაია, შრომები I (ლინგვისტური ძიებანი, წყაროთმცოდნეობა, თარგმანები). თბილისი, 2008
 8. სოსელია ეთერ, სემანტიკური უნივერსალიები და ქართველური ენები: ფერთა კატეგორიზაციის მოდელები. თბილისი, ”ნეკერი”, 2009
 9. ქუთელია მურმან, არაბული რომანტიზმი. თბილისი, 2009
 10. შაყულაშვილი გიორგი, ეტიუდები ძველი თბილისის პოეზიიდან (იეთიმ გურჯი). თბილისი, 2009
 11. Kenchoshvili Nikoloz, Georgia-India (Historical & Philological Studies). Tbilisi, 2010
 12. Sanikidze George, Mirzā Mohammad Taghī Kashānī. Mosāferat-e Teflīs.(მირზა მოჰამად თაღი ქაშანი. მოგზაურობა თბილისში. სპარსულ ენაზე). Qom: Marashilibrary, 2010
 13. მესხი თამარ, ხახულის ღმრთისმშობლის ხატის კარედის კომპოზიციისათვის. თბილისი, ”ნეკერი”, 2010
 14. მესხი თამარ, სინა-საქართველო, ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის. თბილისი, პროგრამა „ლოგოსი“, 2013
 15. გიუნაშვილი ჯემშიდ, ორმოცდაათი წლის მონაგარი (სამეცნიერო სტატიების კრებული სპარსულ ენაზე). თბილისი, 2012
 16. ჟორდანია ალექსი, დიგლოსია არაბულში, ქართულსა და გერმანულში. თბილისი, 2012
 17. რევია თამაზ, სპარსულის ნამყო დროები (მორფოსინტაქსური ტრანსპოზიცია და ტიპოლოგიური დინამიკა). თბილისი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012
 18. კვირიკაშვილი ლიანა, ქართული კლასიკური საგალობლის სიტყვის არეალი და მეორედ მოსვლის გალობანთამიერი კანონიკურობა. თბილისი, „ლოგოსი“, 2013
 19. თამარ მესხი,(ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართველოლოგია) ოქონის ხატის რაობისა და ისტორიისათვის,თბილისი, 2015
 20. ალექსი ჟორდანია,„ენობრივი გარემოს ზოგიერთი მომენტი“ (არაბულის, გერმანულისა და ქართულის მონაცემები),თბილისი
 21. მაია სახოკია,ძველსპარსული აქემენიდური წარწერები. თარგმანები, შესავლები, ქუდები, კომენტარები. მეორე შევსებული გამოცემა.თბილისი, უნივერსალი
 22. ირაკლი თოფურიძე,მამლუქთა ეპოქა ერაყში,თბილისი, უნივერსალი
 23. მარინა ალექსიძე(ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა და კომენტარები დაურთო) რედაქტორი: გრიგოლ ბერაძე საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში (სამოგზაურო და მემუარული ლიტერატურა),თბილისი: არტანუჯი
 24. ნუნუ გურგენიძე,დიალექტოლოგიური ძიებანი(თურქულ-ქართულ დიალექტთა ურთიერთმიმართების საკითხები),თბილისი: ქართული აკადემიური წიგნი
 25. ლუიზა რუხაძე, თანამედროვე ქართული და თურქული ენების საერთო ლექსიკა თბილისი: ქართული აკადემიური წიგნი
 26. ქერიმ ამოევი , Езиды и их религия, თბილისი: ნეკერი
 27. თამარ ლეკვეიშვილი (სპარსულიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა და კომენტარები დაურთო),მოჰამად ქაზემის ცნობები საქართველოს შესახებ,თბილისი: ინტელექტი
 28. ნინო ჯაველიძე,აფხაზეთი და აფხაზნი,თბილისი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

 • სახელმძღვანელოები:
 1. სანიკიძე გიორგი, გელოვანი ნანი, ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 2009
 2. მეფარიშვილი მარინე. სემიტური ენების ისტორიული გრამატიკა. ნაწ. I, ფონეტიკა, ფონოლოგია (სალექციო კურსი). თბილისი, ”უნივერსალი”, 2008
 3. სანიკიძე, გიორგი (თანაავტორი და საერთო რედაქცია). ისტორია. VII-XII კლასის სახელმძღვანელოები (მასწავლებლის წიგნებითა და მოსწავლის რვეულებით). თბილისი, ”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”, 2012-2013

 • სამეცნიერო სტატიები:
 1. ნახუცრიშვილი, ნიკოლოზ, სანიკიძე, გიორგი.Nსაქართველო და ირანი: 25-წლიანი ურთიერთობების შეჯამება და სამომავლო პერსპექტივები. კრებულში: ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016. გვ.306-328.
 2. ნაჭყებია, ირინე. ფრანგი დრაგომანის ცნობები მეფისწულ აბას მიზასა და მისი უახლოესი გარემოცვის შესახებ (1807-1808). – ქართული წყაროთმცოდნეობა, XVII-XVIII, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2015/2016, 160-171.
 3. ნაჭყებია, ირინე. ცნობები ფათჰ-ალი შაჰის პრივილეგირებული ცოლების შესახებ (XIX საუკუნის პირველი მესამედი). – ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, 213-223.
 4. ნაჭყებია, ირინე. Сведения капитана Огюста Бонтам-Лефорa об армии Аббас Мирзы (1807). – “Caucaso-Caspica: Труды Института Автохтонных Народов Кавказско-Каспийского Региона”, Ереван, Издательство РАУ, 2016, 115-126.
 5. ბაშელეიშვილი, მირანდა. ირანის ისლამური რესპუბლიკის პოლიტიკური სისტემა. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX. ილიაუნის გამომცემლობა, გვ. 281-287.
 6. ბაშელეიშვილი, მირანდა. ირანი და სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტები. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9, გვ. 5-10.
 7. ბაშელეიშვილი, მირანდა. ირანისა და აშშ-ს თანამშრომლობის საკითხი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9, გვ. 11-14.
 8. ბოკუჩავა, თამთა. ურთიერთობა AKP-სა და თურქეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9, გვ. 47-51.
 9. ბოკუჩავა, თამთა. თურქეთი, ირანი და ქურთული საკითხი. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX. 
 10. გიუნაშვილი, ელენე, გორგოძე, რამაზი. „ტერმინ „არჯასპის“ წარმომავლობისთვის“ „აღმოსავლეთმცოდნეობა“, თსუ გამომცემლობა.
 11. გიუნაშვილი, ელენე, გიუნაშვილი, ჯემშიდი. შოთა რუსთაველი და მისი პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ ირანში. ჟურნალი „ქარავანი“, თეირანი, (რუსულ ენაზე).
 12. გიუნაშვილი, ელენე, მათიაშვილი, ირმა. სასანური ფანტასტიკური არსება ფასკუნჯი ქრისტიანულ ქართულ მატერიალურ კულტურაში. კრებული „ესთეტიკის საკითხებზე ინტერკულტურული დიალოგების შესაძლებლობები და სიძნელეები“ ვენა (ინგლისურ ენაზე).
 13. ინასარიძე, ინგა. კონფესიური დაპირისპირების ფაქტორი არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებში. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 14. ინასარიძე, ინგა. იემენის სამოქალაქო ომი. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 15. კუპატაძე, თინათინ. ჰიჯაბი ირანში. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 16. გურეშიძე, მარიამ. ქრისტიანები, სირიის კონფლიქტი და ჰავანის ისტორიული შეხვედრა. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 17. მესხი, თამარ. ტოპონიმ ‘ხონის’ განმარტებისათვის, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის შრომათა კრებული, #10, 318-340.
 18. მესხი, თამარ. პეტრიწონის მონასტრის მეტოქები საქართველოში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის შრომათა კრებული, #14, გორი, 2016, 206-238.
 19. ღვინიაშვილი, ეთერ. აღმოსავლეთის ქვეყნების საფლავის ქვების შესახებ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, 244-246.
 20. ქუთელია, მურმანი. ქართული და არაბული რომანტიზმის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX.
 21. მეფარიშვილი, მარინა. ბაზისურ ფერთა ტერმინები სამხრეთეთიოპურ ენა ჰარარიში, აღმოსავლეთმცოდნეობა, №5.
 22. ჟვანია, ნათელა. ბრალდებითი ბრუნვის (აკუზატივის) ფუნქცია ძველ ეთიოპურშიქუთაისის უნივერსიტეტის შრომები.
 23. ჟვანია, ნათელა. სამხრეთ ეთიო-სემიტური ენის გურაგეს დასავლური დიალექტის ჩაჰას და ცენტრალური აზიის ბუხარის არაბული დიალექტის შედარება ფონოლოგიურ ასპექტში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო. #9, გვ. 41-45.
 24. ლეკვეიშვილი, თამარ. „ვისრამიანის“ ოლივერ უორდროპისეული ინგლისური თარგმანის ტექსტისათვის. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ.91-95.
 25. ფაღავა, ირაკლი. მანსურ II ჯა‘ფარიანის სამონეტო ემისია მალიქ-შაჰის სახელით – თბილისი და ქვემო ქართლი ბაგრატოვანთა და დიდ სელჩუკთა შორის. საისტორიო კრებული, ტომი 5, გვ. 9-61.
 26. ფაღავა, ირაკლი, სპანდერაშვილი რ. XI-XII საუკუნის ბიზანტიური ყაიდის ქართული მონეტები: მიმოქცევის ხასიათი. საისტორიო კრებული, ტომი 5 გვ. 286-305.
 27. Пагава И. “Периодизация арабского владычества в Грузии (с учетом новых данных)”. 85-91. Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2016 года. Москва, 22 и 23 ноября 2016 г. Материалы докладов и сообщений. Москва: РИА Внешторгиздат.
 28. Paghava, I. “The Georgian City of Bazari (Zagam) According to Numismatic Data”. Al XVI-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi Rezumatele Comunicărilor. Chişinău, 22-23 septembrie 2016. Chişinău: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 42-44.
 29. ფაღავა, ირაკლი, გოგავა გ. კახეთის სამეფოში გამოშვებული ოსმალური მონეტები. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 271-280.
 30. Paghava, I. K’ak’i (Kākhed, Kākhetābād): One More Georgian Coin-Minting Urban Center. Pro Georgia, 26, 117-139.
 31. Paghava I., Janjgava G. Revising Georgian-Sasanian Coinage: A New (Third) Type Drama of Gurgen. American Journal of Numismatics 27, 207-217.
 32. Пагава И. “Судьба золотых шаури грузинских царей Иракли II и Гиорги XII (опыт историко-антропологического исследования)”. Расмiр: Схiдна нумiзматика, III Miжнародна наукова конференцiя, 1-3 серпня 2013, ред. О. Казаров, В. Безпалько, 142-147, 171, 192. Киïв: Альфа Реклама.
 33. გორგაძე, რამაზ და რუხაძე, ლუიზა. თურქული წარმომავლობის ქართულ-სომხური საერთო ლექსიკის შესახებ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 15-24.
 34. გურეშიძე, სიმონ. რუსეთის სპეცსამსახურები და გლობალური ტერორისტული ორგანიზაციები. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 35. გურეშიძე, სიმონ. იორდანიული სამკუთხედი. ელექტრონული ჟურნალი „თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი“ N9.
 36. სახოკია, მაია. აქემენიდური ძველსპარსული წარწერები ქართულად – ძველირანულ ძეგლთა თარგმანული პარამეტრები. კსუ შრომები, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, გვ. 5–18.
 37. დემეტრეშვილი, თამარ. Patterns of Marking in Old, Middle and Modern Persian: A Diachronic Analysis. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 25–29.
 38. ლეკვეიშვილი, თამარ. „ვისრამიანის“ ოლივერ უორდროპისეული ინგლისური თარგმანის ტექსტისათვის. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ.91-95.
 39. თინიკაშვილი, დავით. “თეოდიცეა: ტანჯვის პრობლემა ქრისტიანულ თეოლოგიაში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 122-150.
 40. ჯაველიძე, ელენე. Принципы Диалектического Материализма в творчестве Молодого Назыма Хикмета. IV Бакинская Международная Театральная Конференция. ბაქო: გამომცემლობა Medeniyet, 361-366 .
 41. ჯაველიძე, ელენე. ნეოკლასიცისტური ნაკადი იაჰია ქემალის შემოქმედებაში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ.115-122.
 42. გურგენიძე, ნუნუ. თურქიზმები საქართველოს მთის დიალექტებში. ტიპოლოგიური ძიებანი, VII. თბილისი,გამომცემლობა „ქართული აკადემიური წიგნი“, 173-177.
 43. რუხაძე, ლუიზა. ქართულ-თურქულ ენობრივი ურთიერთობების შესახებ. ტიპოლოგიური ძიებანი, VII. თბილისი,გამომცემლობა „ქართული აკადემიური წიგნი“, 390-395.
 44. მოსიაშვილი, თამარ. სიურრეალისტური ჯგუფი ეგვიპტეში: თავისეუფლებისა და ხელოვნების საზოგადოება. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ.96-104.
 45. მირაშვილი, ნანა. Vie de saint Marc l'ascète (Ve S.). ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 182 – 189.
 46. ონოფრე განშორებულის ცხოვრება (IVს): ქართული, ბერძნული და კოპტური ვერსიების ურთიერთმიმართება). ქართველოლოგია, №4.
 47. მაჭარაშვილი, გიორგი. О Конфессиональной Принадлежности Афонских Бенедиктинцев. Вестник Церковной Истории, №3/4(43/44).
 48. ბერიძე, ოლღა. არქიტექტურული ტერმინების კოზმიდი და კოზიმიტის წარმომავლობისათვის ქართულ ენაში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ.7–15.
 49. ელიზბარაშვილი ელისო. ბიზანტიურ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონის მასალებში დადასტურებული რამდენიმე ბერძნიზმი (ალაბასტრი, აპეტისი, ანთილიუსი, არტირია, ანდრიანტი). ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 30-40.
 50. სანიკიძე, გიორგი. საქართველოს სავაჭრო-სატრანზიტო მნიშვნელობა XIX საუკუნის ირანისა და ევროპის ურთიერთობებში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გვ. 159-170.
 51. Alexidze Marina. Le cheikh Sana’an et Tiflis / Tbilissi. In La Georgie entre Perse et Europe, L’Harmattan, Paris, 2009
 52. Alexidze Marina. Persians in Tbilisi (1801-1921). Journal of Persianate Studies, Vol. 1, #2. Leiden: Brill, 2008
 53. Apkhazava Teona & Jikia Marika. Kartvel onomastik alanında geçen Türk özel isimleri - VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler, Ankara, Cilt II, 2009
 54. Asatiani, Rusudan. Directions of Diachronic Developments of the Kartvelian Languages. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 2, no. 1, Tbilisi, 2008
 55. Asatiani Rusudan. Dynamic Conceptual Model of the Linguistic Structuring of Space: Georgian Preverbs. Proceedings of the 6th International Symposium on LLC. Amsterdam. 2008
 56. Asatiani Rusudan. Structural model of the Georgian verb forms. Georgian Journal for Language, Logic, Computation, Tbilisi: Degaprinti, 2008
 57. Beradze Grigol. “On the History of the Political Relations of Safavid Iran and Georgia: King Luarsab II and His Captivity in Iran”, In Iran and the World in the Safavid Age, edited by Willem Floor and Edmund Herzig, London: I.B. Tauris Publishers, 2012, pp. 459-470
 58. Beradze Grigol. “Thus Spoke Hafez: On Some Royal Seals With Persian Poetical Inscriptions”, Sixth Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies, Bosniak Institute (Bošnjočki Institut), Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, September 2-6, 2013, Abstracts, New York & Sarajevo, 2013, pp. 47-48
 59. Beradze Grigol. Among the Chosen Cities: Tbilisi in the shi‘i tradition. Journal of Persianate Studies, Vol. 1, #2. Leiden: Brill, 2008
 60. Elizbarashvili Eliso. The Formation of a Hero in Digenes Akrites. Greek, Roman and Byzantien Studies, v.50, Durham University Press (USA), 2010
 61. Gabashvili Manana. Politique de la reine Thamar envers la Perse et l’Occident. In La Georgie entre Perse et Europe, L’Harmattan, Paris, 2009
 62. Gagnidze Tea. Diverse Linguistic Features of the Neighboring Syrian Arabic Dialects (Pronominal and Phonological Peculiarities of the Syrian Arabic Dialect of Mhardi. Semitological Studies, VII, Tbilisi, 2008
 63. Giunashvili Helen (with Abuladze, T.). Georgian and Perisan Historical Documents of the Nadir Shah’s Period. Analytica Iranica IV,Paris, 2013
 64. Giunashvili Helen (with Abuladze, T.). Persian Historical Documents of Georgia (Sixteenth to Eighteenth Centuries): Aspects of Linguistic Analysis. Journal of Persianate Studies, Leiden: Brill, #5.1
 65. Giunashvili, Jemshid. Article “Visramiani”, Encyclopedia Iranica, New York, Encyclopedia Iranica Foundation, 2013
 66. გიუნაშვილი ელენე (თანაავტორი შადი დავარი). სიტყვათა ფიქსაცია სპარსულში: გრამატიკალიზაციის პარამეტრები (სპარსულ ენაზე). ირანული ენებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული, თეირანი, 2013
 67. გიუნაშვილი ელენე, გიუნაშვილი ჯეშიდ. ირანულ-ქართული კულტურულ-ლინგვისტური ურთიერთობების კვლევისათვის (სპარსულ ენაზე). პროფესორ ზოჰრე ზარშენასისადმი მიძღვნილი კრებული, თეირანი, 2013
 68. Gurgenidze Nunu. Tuşeti Topraklarında (Gürcistan) Eskiden Yaşanmış olan Türk aşiretlerin izleri – VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 2009.
 69. Ivanishvili Marine. Lexical Exceptions in the Comparative Reconstrctions of the Kartvelian Languages. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 2, no. 1, Tbilisi, 2008
 70. Jikia Marika. Türk Onomastiğin Bünyesinden Bir Arayış - VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 2008
 71. Kaladze Inga. The Georgian Translation of ‘Vis and Ramin’: An Old Specimen of Hermeneutics. Journal of Persianate Studies, Vol. 2, #2. Leiden: Brill, 2009
 72. Makharadze Nely. Le manuscrit bilingue Gréco-Géorgien Du Liban”, Scripts Beyond Borders. A Survey of Allographic Traditions in the Euro-Mediterranean World”, Louven, 2013, pp.465-480.
 73. Melikishvili, Irine. Georgian as an Active/Ergative Split Language. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 2, no. 2, Tbilisi, 2008
 74. Meskhi, Tamar. Η ποντιακή διάλεκτος στη Γεωργία και το έργο του Ποντίου γλωσσολόγου Ευσταθίου Λαζαρίδη, Εύξεινος Πόντος, Ν 149, Αθήνα, 2009. (“pontos დიალექტი საქართველოში და მისი მკვლევარი ევსტათიოს ლაზარიდისი”, ათენი, 2009)
 75. Natchkebia, Irène. (Avec Florence Hellot-Bellier). La Géorgie entre Perse et Europe: une longue histoire. In La Géorgie entre Perse et Europe. Paris: L’Harmattan, 2009
 76. Natchkebia, Irène. Joseph Rousseau and his data about Georgia in the Context of the Indian Expedition (1807). Journal of Persianate Studies, Vol. 1, #2. Leiden: Brill, 2008
 77. Natchkebia, Irène. La place de la Georgie dans le traité de Finkenstein (1807). In La Géorgie entre Perse et Europe. Paris: L’Harmattan, 2009
 78. Natchkebia, Irène. Tiflis/Tbilissi dans les récits français du début du XIXe siècle. In La Géorgie entre Perse et Europe. Paris: L’Harmattan, 2009
 79. Natchkhebia, Irene. Some Details of the General Yermolov's Embassy in Persia (1817). Iran and the Caucasus, N 16, Leiden: BRILL, 2012
 80. Natchkhebia, Irene. The Issue of Georgia in Napoleon’s Policy in Persia (1804-1810). Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LiCCOSEC), Annual Report 2011, 20 (2012) Osaka: Research Institute for World Languages, Osaka University, 2012
 81. Rukhadze, Luiza. Türkçeden Gürcüceye girmiş alıntı kelimele. Türk Dünyas. Ankara, 2009
 82. Sanikidze, George. A Historical Survey of the Georgian–Iranian Relations in the Nineteenth Century. Journal of the Persianate Studies. Vol.1, No 2. Leiden: Brill, 2008
 83. Sanikidze, George. Article “Kartli” in Encyclopaedia Iranica, V. XV, Fasc. 6, pp. 628-629. New York, Encyclopaedia Iranica Foundation, 2011 (Articles “Kakheti” and “Tbilisi” – in print)
 84. Sanikidze, George. Islam et musulmans en Géorgie Contemporaine. In La Géorgie entre Perse et Europe. Paris: L’Harmattan, 2009
 85. Sanikidze, George. Islamic Resurgence in the Modern Caucasian Region:’Global’ and ‘Local’ Islam in the Pankisi Gorge. In Yuama T. (ed.), Regional and Transregional Dynamism in Central Eurasia: Empires, Islam and Politics, Sapporo: Hokkaido University Press, 2008, pp. 263-282
 86. Sanikidze, George. Orthodoxy vs Islam: Russian Imperial Policy towards Georgia’s Muslims. Ab Imperio, IV, Eastview Press, 2008
 87. Sanikidze, George. Turkey, Iran and the South Caucasus: Challenges for Regional Policy after the 2008 August War. Electronic Journal of Political Science Studies. January 2011 Vol:2 No:1. pp. 78-89. http://www.esbadergisi.com/index.php?lang=en
 88. სანიკიძე გიორგი, ნახუცრიშვილი ნიკოლოზ. ქართველი ირანისტის გახსენება: პროფესორი თეო ჩხეიძე (სპარსულ ენაზე). Bukhara, A Persian Journal of Art, Culture and Iranology, Vol. 15, No.89-90, October 2012 - January 2013
 89. Soselia Eter. Universal Model of Colour Categorization and Basic Colour Terms in Georgian. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 2, no. 1, Tbilisi, 2008
 90. Soselia Eter. Universal model of colour categorization and Georgian basic colour terms. In Language, Logic, Computerization. Tbilisi-Vienna, 2010
 91. Svani Darejan. Syrische Linguistik und griechisches Erbe. ტიპოლოგიური ძიებანი. VI, თბილისი, ”უნივერსალი”, 2010
 92. Svani Darejan. The Treatise of Arsenius (Faris) Fakhuri and Its Place in Syriac Grammatical Literature. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VII, თბილისი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013
 93. Svanidze Mikhaïl. 1612 Osmanli-Iran Bolkin ve Gürcistan. XV Türk Tarih Kurumu Kongresi Bildileri. Ankara, 2009
 94. Svanidze Mikhaïl. La France et la guerre entre l’Empire Ottoman et la Perse (1548-1555). In La Géorgie entre la Perse et l'Europe. Paris: L’Harmattan, 2009
 95. Svanidze Mikhaïl. The Amasya Peace Treaty between the Ottoman Empire and Iran (June 1, 1655) Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 3, no. 1, Tbilisi, 2008
 96. Джавелидзе Елена. Поэтика Историзма в Творчестве Яхьи Кемаля. Türk Dünyası:düneni ve bu günü. V.1. Istanbul, 2012
ბანერები